Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy zarządzania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-DSFRw1PZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy zarządzania
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 1 roku DSFiR dzienne sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Pełny opis:

1. Zarządzanie – podstawowe pojęcia i definicje:

• Definicje zarządzania;

• Pojęcie i istota zarządzania;

• Istota zarządzania na poziomie organizacji;

• Istota zarządzania na poziomie procesu;

• Istota zarządzania na poziomie stanowiska;

• Zarządzanie – nauka, praktyka, czy sztuka?

2. Charakterystyka organizacji:

• Pojęcie i definiowanie organizacji;

• Systemowe ujęcie organizacji,

• Rodzaje organizacji:

• Interesariusze i środowisko organizacji.

3. Szkoły i kierunki zarządzania:

• Klasyczna szkoła zarządzania;

• Szkoła behawioralna;

• Szkoła ilościowa (matematyczna);

• Podejście systemowe;

• Podejście sytuacyjne;

• Podejście integrujące.

4. Analiza procesu decyzyjnego w organizacji:

• Decyzje i proces decyzyjny;

• Problem i rozwiązywanie problemów;

• Uwarunkowania procesu decyzyjnego;

• Teoria decyzji, modele i techniki jej podejmowania.

5. Zarządzanie celami i planowanie w organizacji:

• Cele organizacji i zarządzanie poprzez cele;

• Istota i cele planowania;

• Etapy planowania;

• Metody i techniki planowania;

• Rodzaje planów i ich przydatność;

• Bariery planowania.

6. Zarządzanie strategiczne:

• Istota zarządzania strategicznego;

• Strategia – istota, cechy i funkcje;

• Etaty przygotowania i wdrażania strategii;

• Analiza strategiczna i jej metody;

• Zasady zarządzania strategicznego;

• Rodzaje strategii.

7. Organizowanie w zarządzaniu :

• istota i etapy organizowania,

• formalizacja organizacji,

• struktury organizacyjne i ich typy,

• uwarunkowania wyboru struktur organizacyjnych.

8. Zarządzanie zmianą:

• Cykl życia organizacji i jej zmian;

• Rodzaje zmian organizacji;

• Przygotowanie zmian w organizacji;

• Modele procesu zmian;

• Innowacyjność i przedsiębiorczość w organizacji;

• Zachowanie wobec zmian.

• Modele i rodzaje władzy oraz autorytetu;

• Istota i źródła przywództwa;

• Style zachowania się menedżera w pracy;

• Style kierowania i przewodzenia;

• Siatka kierownicza;

• Zakres i uwarunkowania delegowania władzy.

• Istota motywacji i motywowania;

• Modele motywacji:

• Teorie motywacji:

• Wynagrodzenie i niematerialne formy motywacji;

• Zasady motywowania pracowników.

11. Zarządzanie zasobami ludzkimi:

• Istota zarządzania zasobami ludzkimi;

• Planowanie zatrudnienia;

• Rekrutacja pracowników;

• Ocena pracy;

• Rozwój zasobów ludzkich;

• Zarządzanie przez konflikt w organizacji;

12. Kultura i etyka w organizacji:

• Pojęcie kultury organizacyjnej;

• Model kultury organizacyjnej wg E. Scheina;

• Funkcje kultury organizacyjnej;

• Typologie kultur;

• Uwarunkowania kultury organizacyjnej;

• Zarządzanie przez kulturę;

• Etyka w zarządzaniu.

13.Społeczna odpowiedzialność organizacji:

• Zakres i rodzaje odpowiedzialności organizacji;

• Istota społecznej odpowiedzialności organizacji w ujęciu historycznym;

• Wybrane modele społecznej odpowiedzialności organizacji;

• Wybrane programy CRS;

• Instrumenty wprowadzania CRS przez organizację.

14. Kontrola i controlling:

• Istota kontroli w organizacji;

• Podstawowe rodzaje kontroli;

• Zarządzanie procesami kontroli;

• Funkcje i dysfunkcje kontroli;

• Controlling w zarządzaniu – jego istota, rodzaje i zastosowanie;

15.Umiędzynarodowienie i zarządzanie międzynarodowe:

• Istota i uwarunkowania umiędzynarodowienia;

• Rodzaje i formy umiędzynarodowienia działalności organizacji;

• Podstawowe teorie umiędzynarodowienia organizacji;

• Zarządzanie organizacją międzynarodową.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Griffin R. W.: Podstawy zarządzania organizacjami. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2017.

Literatura uzupełniająca:

1. Organizacja i zarządzanie w zarysie – praca zbiorowa pod redakcją J. Bogdanienki, Wyd. Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010.

2. Zarządzanie, organizacje i organizowanie – praca zbiorowa pod redakcją K. Klincewicza, Wyd. Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016.

3. Zarządzanie. Teoria i praktyka – praca zbiorowa pod redakcją A. K. Koźmińskiego i W. Piotrowskiego, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2010.

4. Zarządzanie. Tradycja i nowoczesność – praca zbiorowa pod redakcją J. Bogdanienki i W. Piotrowskiego, PWE, Warszawa 2013.

5. Koźmiński A., Jemielniak D., Latusek-Jurczak D.: Zasady zarządzania, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2014.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin przeprowadzony zdalnie na platformie Kampus, przy czym ocena końcowa opiera się na teście egzaminacyjnym jednokrotnego wyboru. Sposób wyliczania oceny z testu egzaminacyjnego:

 0 – 55% ocena 2.0

 56 – 65% ocena 3.0

 66 – 75% ocena 3.5

 76 – 85% ocena 4.0

 86 – 95% ocena 4.5

 96 – 100% ocena 5.0

Osoby, które nie zdały egzaminu w pierwszym terminie, mogą przystąpić do egzaminu w sesji poprawkowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Wiatrak
Prowadzący grup: Andrzej Wiatrak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Wiatrak
Prowadzący grup: Magdalena Klimczuk-Kochańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)