Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mikroekonomia w biznesie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-DSFRw1MIB
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Mikroekonomia w biznesie
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 1 roku DSFiR dzienne sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Kluczowym założeniem zajęć jest zapoznanie studentów z kursem podstawowym mikroekonomii, a zwłaszcza podstawowymi teoriami mikroekonomii, przy jednoczesnym kształtowaniu ich umiejętności analizowania współczesnych zjawisk gospodarczych. Celem ćwiczeń jest przede wszystkim zaznajomienie studentów z mechanizmem funkcjonowania rynku w różnych jego formach i organizacjach, podejmowaniem optymalnych decyzji indywidualnych, a także kluczowymi teoriami współczesnej myśli mikroekonomicznej. Analizy wymienionych części teorii mikroekonomii powinny zaowocować wykorzystaniem owego aparatu w badaniach ekonomicznych.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do zagadnień z podstaw ekonomii (Etymologia terminu ekonomia. Pojęcie mikroekonomii, makroekonomii, mezoekonomii i megaekonomii. Zasoby i strumienie. Rzadkość. Koszt alternatywny. Granica możliwości produkcyjnych. Krzywa transformacji).

2. Mechanizm funkcjonowania rynku (popyt a wielkość popytu. Popyt potencjalny i efektywny. Prawo popytu. Odwrócone równanie popytu. Zmiany popytu. Podaż i wielkość podaży. Prawo podaży. Odwrócone równanie podaży. Zmiany podaży. Równowaga rynkowa. Niedobór rynkowy. Nadwyżka rynkowa. Cena maksymalna. Cena minimalna. Rynkowe skutki zmiany popytu i podaży. Równowaga rynkowa w długim okresie).

3. Elastyczność popytu i podaży (elastyczność punktowa i łukowa, cenowa elastyczność popytu, mieszana elastyczność popytu, dochodowa elastyczność popytu, cenowa elastyczność podaży).

4. Teoria wyboru konsumenta (zachowanie konsumenta, zachowanie racjonalne i nieracjonalne, teoria użyteczności kardynalnej, teoria użyteczności porządkowej, prawo malejącej użyteczności marginalnej, krzywe obojętności, marginalna stopa substytucji, krzywe obojętności, linia budżetowa, prawo wyrównywania się użyteczności marginalnych, punkt równowagi konsumenta).

5. Teoria popytu konsumenta (zmiany dochodu konsumenta, dobra normalne i podrzędne, krzywa dochód – konsumpcja, zmiany w dochodzie i zmiany w punkcie optimum, krzywa Engla, prawa Engla, zmiany ceny, cenowa krzywa konsumpcji, zmiany ceny i zmiany w punkcie optimum, indywidualna krzywa popytu).

6. Teoria producenta (zasada racjonalnego gospodarowania, jednoczynnikowa funkcja produkcji, prawo malejących przychodów marginalnych, etapy produkcji, dwuczynnikowa funkcja produkcji, izokwanty, marginalna stopa technicznej substytucji, malejąca MRTS, równanie kosztów, izokoszta, optimum produkcji, ścieżka ekspansji produkcji).

7. Teoria kosztów i zysków (koszty ekonomiczne, koszty ukryte, funkcja kosztów produkcji, koszty stałe, koszty zmienne, koszty całkowite, przeciętne koszty stałe, przeciętne koszty zmienne, przeciętne koszty całkowite, koszty marginalne, długookresowe koszty całkowite, długookresowe koszty przeciętne, długookresowe koszty marginalne, zysk księgowy, zysk ekonomiczny, zysk normalny).

8. Konkurencja doskonała (założenia modelu, próg rentowności, punkt zamknięcia, krótkookresowa krzywa podaży, równowaga długookresowa, efektywność alokacyjna, efektywność produkcyjna, długookresowa krzywa podaży).

9. Monopol pełny (założenia modelu, równowaga monopolu w krótkim okresie, długookresowa równowaga monopolu, cena monopolowa, elastyczność a przychód marginalny, siła monopolu, monopol naturalny, subaddytywność kosztów produkcji, regulacje państwowe, polityka antymonopolowa, zróżnicowanie cen, doskonała dyskryminacja cenowa, dyskryminacja nieliniowa, dyskryminacja stopnia trzeciego, dwuczęściowa taryfa opłat, międzyokresowa dyskryminacja cenowa).

10. Konkurencja monopolistyczna (założenia modelu, równowaga krótko- i długookresowa, konkurencja niecenowa, współczynnik koncentracji rynku, wskaźnik Herfindahla-Hirschmanaindeks Lernera).

Literatura:

Literatura podstawowa:

Zalega, T. (2016). Mikroekonomia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Warszawskiego.

Begg, D., Fisher, S., Vernasca, G., Dornbusch, R. (2016). Mikroekonomia. Warszawa: PWE.

Literatura uzupełniająca:

Krugman, P., Wells, R. (2013). Mikroekonomia. Warszawa: PWN.

Mankiw, M.G., Taylor, M.P. (2009). Mikroekonomia. Warszawa: PWE.

.

Efekty uczenia się:

Student/Studentka po ukończeniu kursu:

W zakresie wiedzy:

• Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu terminologie dotyczącą podstawowych zagadnień ekonomicznych (K_W01)

• Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu teorie i formy organizacji rynku (K_W03)

• Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu procesy i zjawiska ekonomiczne oraz ich wpływ na decyzje finansowe w organizacjach, funkcjonowanie organizacji, w szczególności w odniesieniu do działalności ekonomicznej (K_W05)

• Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości (K_W06)

W zakresie umiejętności:

• Potrafi wykorzystać teorię ekonomii do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z funkcjonowaniem organizacji na rynku (K_U01)

• Potrafi prawidłowo interpretować procesy i zjawiska ekonomiczne i ich wpływ na funkcjonowanie organizacji (K_U02)

• Potrafi planować, organizować pracę własną i zespołową (K_U05)

• Posiada zdolność do samokształcenia się i podnoszenia zdobytych kwalifikacji (K_U06)

W zakresie postaw:

• Gotów jest do oceny i krytycznego odejścia do sytuacji i zjawisk związanych z funkcjonowaniem organizacji na rynku (K_K01)

• Gotów jest do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy (K_K02)

• Gotów jest do przestrzegania zawodowych standardów etycznych związanych z działalnością ekonomiczną (K_K03)

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę kursu składać się będzie :

• egzamin pisemny (90%)

• praca semestralna z wykorzystaniem programu komputerowego MMikroWZUW v.1.0R (10%)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Zalega
Prowadzący grup: Zofia Skrzypczak, Tomasz Zalega
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Celem ćwiczeń jest zaznajomienie studentów z mechanizmem funkcjonowania rynku w różnych jego formach i organizacjach, podejmowaniem optymalnych decyzji indywidualnych, a także kluczowymi teoriami współczesnej myśli mikroekonomicznej. Analizy wymienionych części teorii mikroekonomii powinny zaowocować wykorzystaniem owego aparatu w badaniach ekonomicznych.

Pełny opis:

Wprowadzenie do zagadnień ekonomii. Mechanizm funkcjonowania rynku. Elastyczność popytu i podaży. Teoria wyboru konsumenta. Teoria popytu konsumenta. Teoria producenta. Teoria kosztów i zysków. Formy organizacji rynku – konkurencja doskonała, monopol pełny, konkurencja niedoskonała.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Zalega T. (2016), Mikroekonomia, Wydawnictwo WZ UW, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

Begg D., Fisher S., Vernasca G., Dornbusch R. (2016) Mikroekonomia, PWE, Warszawa.

Mankiw M.G., Taylor M.P. (2009), Mikroekonomia, PWE, Warszawa.

Uwagi:

Dwa kolokwia - pytania testowe jednokrotnego wyboru.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)