Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy rachunkowości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-DSFRdz1PR
Kod Erasmus / ISCED: 04.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0411) Rachunkowość i podatki Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy rachunkowości
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 1 roku DSFiR dzienne sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Studenci poznają zasady funkcjonowania systemu ewidencji w jednostkach, dzięki któremu jednostki mogą zaprezentować posiadany majątek oraz wyniki prowadzonej działalnościi

Pełny opis:

WYKŁAD

1. Pojęcie, zakres, przedmiot, podmiot, podstawy prawne Rachunkowości, naczelne zasady Rachunkowości

2. Bilans – zasady sporządzania , zasoby majątkowe i źródła ich pochodzenia

3. Przychody, koszty – pojęcia, klasyfikacja, ustalanie wyniku finansowego

4. Rachunek zysków i strat – sporządzanie w dwóch wariantach

5. Zdarzenia gospodarcze, klasyfikacja, typy zdarzeń bilansowych i niebilansowych

6. Konta księgowe – działanie, księgowanie zdarzeń bilansowych i wynikowych.

Księgowe ustalanie wyniku finansowego

ĆWICZENIA:

1. Pojęcie rachunkowości, naczelne zasady. Bilans – zasady sporządzania, definiowanie wszystkich pozycji bilansowych.

2. Sporządzanie bilansów – ćwiczenia

3. Koszty, przychody – pojęcia, klasyfikacja. Rachunek zysków i strat – budowa obu wariantów.

4. Sporządzanie sprawozdania z ustalania wyniku finansowego – ćwiczenia

5. Zdarzenia gospodarcze – pojęcia klasyfikacja

6. Konta księgowe – zasady działania. Rodzaje kont księgowych. Księgowanie zdarzeń bilansowych

7. Konta księgowe – księgowanie zdarzeń wynikowych. Księgowe ustalanie wyniku finansowego

Literatura:

D. Maciejowska, Podstawy rachunkowości – pojęcia i zadania, Wydawnictwa Naukowe WZ UW, Warszawa 2016

Ustawa o rachunkowości – tekst ujednolicony

Efekty uczenia się:

K_W01 Zna i rozumie w sposób pogłębiony metodologię badan i terminologię w zakresie rachunkowości

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin: pisemny. Minimalna ilość punktów z egzaminu wynosi 55%( zaokrąglana w górę). Do egzaminu można przystąpić tylko po zaliczeniu ćwiczeń z przedmiotu

Ćwiczenia: dwa kolokwia pisemne. Minimalna ilość punktów z każdego wynosi 55%( zaokrąglana w górę). Aktywność na zajęciach punktowana, podnosi ocenę średnią (ostateczną) z kolokwiów.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Turyna
Prowadzący grup: Michał Ambroziak, Danuta Maciejowska, Jolanta Rutkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)