Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mikroekonomia II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-PP1MI2
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Mikroekonomia II
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I r. licencjackich : Ekonomia, specjalność: MSEMen
Przedmioty obowiązkowe dla I r. licencjackich Międzykierunkowych Studiów Ekonomiczno-Matematycznych
Przedmioty obowiązkowe dla I r. studiów licencjackich (Ekonomia) - program podstawowy
Przedmioty obowiązkowe dla I roku matematyki specjalności MSEM
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wymagania formalne:

- analiza matematyczna na podstawowym poziomie (funkcje wielu zmiennych, rachunek różniczkowy, optymalizacja funkcji jednej i wielu zmiennych, maksymalizacja przy ograniczeniu)

- Mikroekonomia I (teoria konsumenta)


Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze średniozaawansowaną teorią mikroekonomii – moduł II dotyczy teorii producenta i jest wstępem do organizacji rynku. Kurs będzie zaliczany na podstawie następujących elementów: ocena z ćwiczeń (30%) i egzamin końcowy (70%). Egzamin końcowy ma formę testu jednokrotnego wyboru, sprawdzającego stopień opanowania niezbędnego materiału teoretycznego i praktycznego.

Pełny opis:

1. Technologia 1 (czynniki produkcji, funkcja produkcji, krótki / długi okres, produktywność czynników, izokwanty, MRTS)

2. Technologia 2 (przychody skali, elastyczność technicznej substytucji czynników, izokliny, własności funkcji produkcji)

3. Koszty 1 (koszty księgowe, koszty ekonomiczne, koszty utopione, koszty alternatywne, funkcja kosztów, krótki / długi okres, przychody skali, przychody zakresu, krzywa uczenia się)

4. Koszty 2 (optymalny wybór producenta – minimalizacja kosztów, izokoszta, popyt warunkowy, ścieżka ekspansji, optymalny podział produkcji)

5. Maksymalizacja zysku (firma konkurencyjna, optymalny wybór producenta – maksymalizacja zysków, dualność wyboru producenta, wybór czynników produkcji, przerwanie produkcji w krótkim / długim okresie)

6. Model konkurencji doskonałej (założenia, podaż firmy w krótkim / długim okresie, zyski firmy konkurencyjnej, równowaga długookresowa, elastyczność podaży, nadwyżka producenta, efektywność)

7. Monopol (założenia, analiza monopolu, elastyczność popytu a cena, narzut, siła monopolu – pomiar i źródła, monopol wielozakładowy, koszty społeczne istnienia monopolu, regulacja monopolu, monopol naturalny)

8. Praktyki monopolistyczne (dyskryminacja cenowa I, II, III stopnia, monopol na kilku rynkach, taryfy dwuczęściowe, peak-load pricing, sprzedaż wiązana – bundling, tying)

9. Teoria gier 1 (podstawowe pojęcia, strategie dominujące / zdominowane, strategie racjonalizowane, równowaga Nasha, strategie mieszane, gry powtarzalne, gry ewolucyjne, gry sekwencyjne, funkcje reakcji, typowe przykłady gier)

10. Teoria gier 2 (wiarygodność, równowaga doskonała, aukcje)

11. Oligopol 1 (konkurencja monopolistyczna, model łamanej krzywej popytu, model Cournot, model Bertranda)

12.Oligopol 2 (model Stackelberga, model przywództwa cenowego, konkurencyjny skraj, kartel, stabilność kartelu)

13.Oligopol 3 (produkt heterogeniczny w modelu Cournot i Bertranda, blokowanie wejścia w modelu Stackelberga, metody uwiarygodniania strategii)

14.Oligopol 4 (modele lokalizacyjne, model Hotellinga)

15.Podsumowanie materiału

Literatura:

zalecane podręczniki:

podstawowe

• Varian, H. R., Intermediate Microeconomics with Calculus: A Modern Approach, Norton, 2014

uzupełniające

• Varian, H., Mikroekonomia, Kurs średni - ujęcie nowoczesne, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013, ed. 4

• Perloff, J. M., Microeconomics: Theory and Applications with Calculus, Prentice Hall, 2013

• Nicholson, W., Microeconomic Theory: Basic Principles and Extensions, Cengage Learning, 2011, ed. 11

• Besanko, D., R. R. Braeutigam, Microeconomics, Wiley, 2010, ed. 4

• Browning, E. K., Zupan M. A., Microeconomics: Theory and Applications, Wiley, 2011, ed. 11

uzupełniające ('beletrystyka')

• Pindyck, R., D. Rubinfeld, Microeconomics, Prentice Hall, 2012, ed. 8

• Mansfield, E., G. Yohe, Microeconomics: Theory and Applications, Norton, 2004, ed. 11

• Hubbard, G., A. O'Brien, Microeconomics, 2012, ed. 4

• O'Sullivan, A., S. Sheffrin, S. Perez, Microeconomics: Principles, Applications, and Tools, Prentice Hall, 2011, ed. 7

• McConnell, C., S. Brue, S. Flynn, Microeconomics, Irwin/McGraw-Hill, 2014, ed. 20

• Case, K., R. Fair, S. Oster, Principles of Microeconomics, Prentice Hall, 2011, ed. 9

uzupełniające (‘hardcore’)

• Mas-Colell, A., M. D. Whinston, J. R. Green, Microeconomic Theory, Oxford University Press, 1995

• Jehle, G. A., P. J. Reny, Advanced Microeconomic Theory, Addison Wesley, 2011, ed. 3

• Varian, H. R., Microeconomic Analysis, Norton., 1992, ed. 3

uzupełniające (‘na kłopoty z analizą matematyczną’)

• Sydsater, K., P. Hammond, Essential Mathematics for Economic Analysis, Prentice Hall, 2012, ed. 4

• Sydsater, K., P. Hammond, A. Seierstad, A. Strom, Further Mathematics for Economic Analysis, Prentice Hall, 2008, ed. 2

zbiory zadań

• Bergstrom, T., H. Varian, Mikroekonomia, ćwiczenia, PWN 2003

• Varian, H., T. Bergstrom, Workouts in intermediate microeconomics: For intermediate microeconomics and intermediate microeconomics with calculus, ninth edition, Norton, 2014

Efekty uczenia się:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze średniozaawansowaną teorią producenta w ramach teorii mikroekonomii. Pomyślne zakończenie kursu daje podstawy do teoretycznej i praktycznej analizy zjawisk rynkowych w oparciu o solidną wiedzę mikroekonomiczną na pozioime średniozaawansowanym.

Metody i kryteria oceniania:

1. Zaliczenie przedmiotu Mikroekonomia II odbywa się na podstawie pisemnego egzaminu końcowego.

1.1. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest wcześniejsze zaliczenie ćwiczeń. Przystąpienie do egzaminu bez zaliczonych ćwiczeń unieważnia jego wynik – egzamin w takim przypadku nie będzie sprawdzany.

1.2. Zaliczenie przedmiotu wymaga zdobycia na egzaminie co najmniej 50% możliwych punktów.

1.3. Ocena końcowa z przedmiotu wyznaczana jest na podstawie następującego wzoru:

0,7·(procentowy wynik z egzaminu) + 0,3·(0,25·(ocena z ćwiczeń) - 0,25)

Wyjaśnienie: wynik z egzaminu liczy się z wagą 70%, ocena z ćwiczeń z wagą 30% (ocena 3 z ćwiczeń zapewnia 50%, a ocena 5 – 100% możliwych do uzyskania punktów z ćwiczeń).

1.4. Egzamin ma formę testu jednokrotnego wyboru.

2. Inne zasady

2.1. Możliwe terminy organizacji kolokwiów i egzaminów określa regulamin WNE UW, w szczególności – planowany okres sesji i sesji poprawkowej określony w Kalendarzu Akademickim WNE.

2.2. Wszystkich studentów kursu obowiązuje wspólny termin egzaminu i egzaminu poprawkowego, a studentów każdej grupy ćwiczeniowej – wspólny termin kolokwium i kolokwium poprawkowego. Nie przewiduje się innych terminów i innych sposobów zaliczenia (taka ewentualność możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach i tylko decyzją Dziekana WNE).

2.3. Nieobecność na egzaminie lub kolokwium w wyznaczonym terminie jest równoznaczna z jego niezaliczeniem (NK).

2.4. Zajęcia w języku angielskim realizują ten sam program i podlegają tym samym zasadom zaliczenia. Egzamin dla studentów polsko i angielskojęzycznych organizowany jest wspólnie.

2.5. Obowiązuje zasada ‘0 tolerancji dla ściągania’

2.6. Obowiązująca skala ocen:

wynik (%) i ocena

<50-60) 3

<60-70) 3,5

<70-80) 4

<80-90) 4,5

<90-100> 5

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Aksman, Tomasz Kopczewski
Prowadzący grup: Ewa Aksman, Magdalena Brzozowicz, Tomasz Kopczewski, Olimpia Markiewicz, Adam Piłat, Marta Sylwestrzak, Maciej Wilamowski, Katarzyna Zagórska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)