Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Introduction to Economics

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-FIM1WDE
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Introduction to Economics
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Anglojęzyczna oferta zajęć WNE UW
Przedmioty obowiązkowe dla I r. studiów licencjackich (Ekonomia) - program podstawowy
Przedmioty obowiązkowe dla I r. studiów licencjackich-Finanse i Inwestycje Międzynarodowe
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi problemami i teoriami ekonomicznymi. Zajęcia obejmują m.in.: analizę mechanizmu rynkowego i rolę rządu w gospodarce. Omawiane są również najważniejsze problemy gospodarki polskiej i światowej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie egzaminu pisemnego.

Przedmiot jest realizowany w sali dydaktycznej / zdalnie na platformie e-learningowej ze wsparciem wideokonferencji

Pełny opis:

Zajęcia obejmują następujące tematy:

1. Czym zajmuje się ekonomia?

2. Metodologia ekonomii

3. Racjonalny wybór i zachowanie konsumenta

4. Rynek

5. Systemy ekonomiczne

6. Teoria firmy

7. Zawodność rynku i rola państwa

8. Podstawy analizy makroekonomicznej

9. Wzrost i rozwój gospodarczy

10. Rola pieniądza i rynek finansowy

11. Handel międzynarodowy

12. Problemy krajów rozwijających się

13. Podsumowanie

Literatura:

Literatura podstawowa:

C.R. McConell, S.L. Brue, Economics, S. Flynn, McGraw-Hill Irwin albo wcześniejsze wydania:

C.R. McConell and S.L. Brue, Economics, McGraw-Hill Irwin

Literatura uzupełniająca:

* G. S. Becker, The Economic Approach to Human Behavior, The University of Chicago Press, Chicago 1976

* D. Begg, S. Fischer and R. Dornbusch. Economics, 6th ed., Mcgraw Hill 2000

* R. H. Coase, The nature of the firm, Economica, 1937, 4 (16): 386-405

* F. A. Hayek, The use of knowledge in society, American Economic Review, (1945), 35 (4): 519-530

* P. Krugman, M. Obsfeld, International Economics, Addison Wesley, New York 2000, ch. 6

* A. Kukla-Gryz, International Trade and Air Pollution: A Decomposition Analysis", Ecological Economics, 2009, 68(5):1329-1339

* T. Mayer , Truth Versus Precision in Economics, Edward Elgar 1993

* N.G. Mankiew, Principles of Economics, 3rd ed., Thompson 2004

* D. Rodrik, One Economics, Many Recipes. Globalization, Institutions, and Economic Growth, Princeton University Press 2007

* J. Stiglitz, Globalization and its discontents, W.W. Norton & Company, New York 2002, ch. 1, 2, 3

* J. E. Stiglitz, Economics of the Public Sector, Norton&Co, New York-London 2000

* O. E. Williamson, The Theory of the Firm as Governance Structure: From Choice to Contract, Journal of Economic Perspectives, 2002, 16 (3): 171–195

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Po zakończeniu wykładu student:

- zna podstawowe definicje ekonomiczne takie jak popyt, podaż, PKB, bilans płatniczy, itp.

- rozumie, jak działa system rynkowy (na poziomie mikro i makro), jak ceny wpływają na poziom produkcji i podział towarów i usług, jaka jest ekonomiczna rola rządu.

- zna podstawowe pojęcia związane ze wzrostem gospodarczym i rozwojem gospodarczym, handlem międzynarodowym,

- rozumie specyfikę krajów rozwijających się i przechodzących transformację gospodarczą.

Umiejętności:

Po ukończeniu kursu student:

- potrafi zastosować podstawową analizę ekonomiczną do wyjaśnienia głównych problemów gospodarki polskiej i światowej.

- potrafi analizować najważniejsze koncepcje ekonomiczne za pomocą podstawowej analizy matematycznej.

- potrafi wyjaśnić istotę różnych problemów ekonomicznych, jak np. zawodności rynku.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Łopaciuk-Gonczaryk
Prowadzący grup: Beata Łopaciuk-Gonczaryk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Łopaciuk-Gonczaryk
Prowadzący grup: Beata Łopaciuk-Gonczaryk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)