Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

MD-Praktyki pedagogiczne szkolne I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-SP-PED-M2-PRSZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MD-Praktyki pedagogiczne szkolne I
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Pierwsza praktyka z cyklu praktyk zawodowych obowiązujących na podyplomowych studiach dla nauczycieli bez przygotowania pedagogicznego zgodnie z wymaganiami wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Z dnia 17 stycznia 2012 w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (dz. Ustaw z dnia 6 lutego 2012).

Tryb prowadzenia:

w terenie

Skrócony opis:

Cele praktyki:

Słuchacz pozna:

- strukturę organizacyjną szkoły – kierownictwo, administrację, pion dydaktyczny wraz z takimi elementami jak zajęcia pozalekcyjne, koła naukowe, kulturalne, sportowe i inne, pomoc psychologiczno-pedagogiczną, bibliotekę, obsługę medyczną, pion socjalny i techniczny;

- podstawowe dokumenty szkoły – statut szkoły, dokumentację związaną z organizacją roku szkolnego, plany pracy struktur pedagogicznych szkoły, w tym Rady Pedagogicznej i interesujących go zespołów przedmiotowych, programy wychowawcze i profilaktyczne (wraz z procedurami ich przyjmowania), wewnątrzszkolny system oceniania;

- obowiązki nauczyciela wychowawcy, w tym także organizację i działanie samorządu uczniowskiego;

- problemy wychowawcze oraz społeczne i socjalne związane ze środowiskiem uczniowskim i lokalnym;

- omówi zakres współpracy z instytucjami (organizacjami, stowarzyszeniami) zewnętrznymi związanymi z realizacją programów wychowawczych placówki ćwiczeń.

Pełny opis:

Słuchacz zapoznaje się z topografią placówki ćwiczeń, lokalizuje najistotniejsze dla niego miejsca z punktu widzenia zadań zawodowych i szeroko rozumianego bezpieczeństwa uczniów i własnego. Rozmawia z opiekunem praktyk i innymi nauczycielami o programach i problemach pedagogicznych i opiekuńczo-socjalnych. Poznaje zwyczaje szkoły (patrona, uroczystości, zwyczajowe miejsca wykonywania działań i czynności związanych z pracą wychowawczą). Omawia z pedagogiem lub psychologiem szkolnym formy, metody i problemy będące przedmiotem jego współpracy z nauczycielami i środowiskiem rodzicielskim. Poznaje programy realizowane podczas godzin wychowawczych i inne zajęcia, których celem jest rozwój osobowy i społeczny uczniów. Obserwuje zajęcia wychowawcze (hospituje godzinę wychowawczą i ewentualnie inne zajęcia edukacyjne istotne dla realizacji programów wychowawczych). Rozmawia z opiekunem praktyki o formach i zakresie współpracy szkoły z rodzicami uczniów, w tym także o organizacji zebrań dla rodziców i wywiadówek. Poznaje zakres współpracy szkoły organizacjami pozarządowymi, w tym młodzieżowymi oraz innymi instytucjami ważnymi dla szkoły.

Poznaje i omawia z opiekunem praktyki dokumentację szkoły oraz procedury jej tworzenia i zatwierdzania. Z opiekunem praktyki omawia dokumentację pracy, którą zobowiązany jest przygotowywać nauczyciel.

Literatura:

Piotr Wierzbicki - Entuzjasta w szkole.

Efekty uczenia się:

Słuchacz będzie znał:

- strukturę organizacyjną szkoły – kierownictwo, administrację, pion dydaktyczny wraz z takimi elementami jak zajęcia pozalekcyjne, koła naukowe, kulturalne, sportowe i inne, pomoc psychologiczno-pedagogiczną, bibliotekę, obsługę medyczną, pion socjalny i techniczny;

- podstawowe dokumenty szkoły – statut szkoły, dokumentację związaną z organizacją roku szkolnego, plany pracy struktur pedagogicznych szkoły, w tym Rady Pedagogicznej i interesujących go zespołów przedmiotowych, programy wychowawcze i profilaktyczne (wraz z procedurami ich przyjmowania), wewnątrzszkolny system oceniania;

- obowiązki nauczyciela wychowawcy;

- problemy wychowawcze oraz społeczne i socjalne związane ze środowiskiem uczniowskim i lokalnym,

Metody i kryteria oceniania:

- zaświadczenie o odbyciu praktyki

- notatka studenta o przebiegu praktyki, w której zawarte będą uwagi dotyczące spraw organizacyjno-administracyjnych związanych z placówką ćwiczeń oraz krótka analiza problemów wychowawczych, opiekuńczych, socjalnych i społecznych występujących w szkole lub/i w jej środowisku lokalnym.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyki pedagogiczne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Marek
Prowadzący grup: Jerzy Marek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyki pedagogiczne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Marek
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)