Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nauczyciel w szkole - życie codzienne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-OSM/SJ-NSZ/1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nauczyciel w szkole - życie codzienne
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 8.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Realizowane w trakcie seminarium zajęcia mają prowadzić do przygotowania i napisania przez każdego uczestnika seminarium pracy dyplomowej. Praca ta obejmować będzie zagadnienia związane z funkcjonowaniem nauczyciela w szkole ze wszystkimi jej problemami wpisującymi się jej codzienność.

Studenci będą mogli uczynić przedmiotem swoich badań doświadczenia nauczycieli związane z tak ważnymi kwestiami, jak chociażby: relacje w zespołach (np. uczniowskich, klasowych, nauczycielskich, środowiskowych), wiedza nauczyciela, kompetencje nauczyciela, rozwój zawodowy nauczyciela i jego uwarunkowania, wartości w pracy nauczyciela, warunki życia i pracy nauczycieli.

Uczestnicy seminarium dokonają wyboru tematu pracy w porozumieniu z promotorem. W pracy magisterskiej autor powinien się wykazać znajomością literatury źródłowej, sprawnością analityczną oraz interpretacyjną, a także zdolnością prowadzenia logicznego wywodu. Przygotowywane prace magisterskie będą miały charakter empiryczny.

Pełny opis:

W ramach seminarium studenci zostaną zapoznani z zasadami opracowania, konstrukcji i pisania pracy magisterskiej. W trakcie seminarium studenci zdobędą nową i pogłębią posiadaną wiedzę z zakresu, którego dotyczy praca magisterska, poznają zasady konstruowania pracy analityczno-empirycznej, nauczą się w sposób systematyczny korzystać literatury przedmiotu. Studenci zapoznają się z etycznymi aspektami prowadzenia badań pedagogicznych oraz przygotowywania i pisania pracy magisterskiej.

Tematyka seminarium koncentruje się na nauczycielu i szkole jako miejscu doświadczania siebie przez nauczyciela i świata społecznego. Badania prowadzone przez uczestników seminarium poświęcone będą tak ważnym tematom, jak: relacje w zespołach (np. uczniowskich, klasowych, nauczycielskich, środowiskowych), wiedza nauczyciela, kompetencje nauczyciela, rozwój zawodowy nauczyciela i jego uwarunkowania, wartości w pracy nauczyciela, warunki życia i pracy nauczycieli. Uczestnicy seminarium dokonają wyboru tematu pracy w porozumieniu z promotorem.

W pracy magisterskiej autor powinien się wykazać znajomością literatury źródłowej, sprawnością analityczną oraz interpretacyjną, a także zdolnością prowadzenia logicznego wywodu. Przygotowywane prace magisterskie będą miały charakter empiryczny – ich podstawą będą badania zaprojektowane przez studentów pod kierunkiem promotora.

Student ma obowiązek uczestniczenia w seminarium, terminowego wywiązywania się ze wszystkich zobowiązań oraz informowania promotora na bieżąco o poczynionych postępach, a także ewentualnych opóźnieniach w przygotowaniu pracy magisterskiej.

Ogólne cele realizacji przedmiotu:

• zapoznanie ze źródłami informacji na temat teorii i praktyki badania naukowego w pedagogice oraz rozwijanie umiejętności korzystania z nich;

• zapoznanie z zasadami projektowania i prowadzenia badań w pedagogice, zwłaszcza badań dotyczących nauczyciela i szkoły;

• rozwijanie kompetencji badawczych, tj. samodzielnego projektowania i realizowania założonego cyklu postępowania badawczego;

• rozwijanie świadomości samooceny własnych kompetencji badawczych;

• • rozwijanie wrażliwości na temat etycznego wymiaru w pedagogicznych badaniach naukowych.

Literatura:

Lista pozycji literatury jest każdorazowo dobierana do tematu przygotowywanej przez Studenta/kę pracy dyplomowej.

Wśród polecanej literatury z zakresu badań pedagogicznych znajdują się między innymi takie pozycje, jak:

Babbie E., Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2004.

Ferguson G. A., Takane Y., Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice, Warszawa 1997.

Flick U., Projektowanie badań jakościowych, Warszawa 2011.

Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D., Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań 2001.

Hammersley M., Atkinson P., Metody badań terenowych, Poznań 2000.

Krüger H.-H., Wprowadzenie w teorie i metody badawcze nauk o wychowaniu, Gdańsk 2005.

Palka S. (red.), Podstawy metodologii badań w pedagogice, Gdańsk 2009.

Rubacha K., Metodologia badań nad edukacją, Warszawa 2008.

Silverman D., Prowadzenie badań jakościowych, Warszawa 2010.

Efekty uczenia się:

Student/ka:

- zna i rozumie pojęcia oraz koncepcje, związane z podejmowanym przez siebie tematem badań;

- charakteryzuje orientacje badawcze, strategie, metody, techniki i narzędzia badawcze stosowane w pedagogice;

- identyfikuje i opisuje etapy procesu badawczego;

- zna zasady pisania tekstów akademickich;

Umiejętności

Student/ka:

- samodzielnie poszukuje informacji, korzystając z różnych źródeł wiedzy;

- prezentuje projekt badań własnych, posługując się argumentacją wybranej perspektywy teoretycznej;

- konstruuje na piśmie część teoretyczną pracy w oparciu o analizę literatury pedagogicznej oraz innych dyscyplin;

- samodzielnie projektuje cykl postępowania badawczego oraz prezentuje to w formie pisemnej;

- analizuje i prezentuje w formie pisemnego raportu wyniki przeprowadzonych badań własnych;

- wykazuje się umiejętnością poszanowania praw autorskich.

Kompetencje

Student/ka:

- dokonuje oceny własnych kompetencji z perspektywy podejmowania działań pedagogicznych;

- ma świadomość konieczności dokształcania się i doskonalenia umiejętności samodzielnego uczenia się;

- ma świadomość istnienia etycznego wymiaru w badaniach naukowych.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

I semestr

przygotowana koncepcja pracy magisterskiej (temat, teza, plan, zawartość treściowa) wraz z bibliografią – procentowy wpływ na ogólną ocenę: 100%

II semestr

1) przygotowane założenia teoretyczne pracy magisterskiej w postaci pierwszej (tzw. teoretycznej) części pracy – procentowy wpływ na ogólną ocenę: 60%

2) przygotowany plan badań wraz z narzędziami badawczymi – procentowy wpływ na ogólną ocenę: 40%

III semestr

1) przeprowadzenie badań i złożenie raportu z badań – procentowy wpływ na ogólną ocenę:100%

IV semestr

przedstawienie ostatecznej wersji pracy magisterskiej – procentowy wpływ na ogólną ocenę: 100%

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium dyplomowe, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Madalińska-Michalak
Prowadzący grup: Joanna Madalińska-Michalak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium dyplomowe, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Madalińska-Michalak
Prowadzący grup: Joanna Madalińska-Michalak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)