Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

MKJO - Educational leadership, B2+

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-NU-KJO-EL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MKJO - Educational leadership, B2+
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

W trakcie realizacji przedmiotu "Educational Leadership" zostaną zaprezentowane i poddane dyskusji najnowsze wyniki badań dotyczące różnych aspektów przywództwa edukacyjnego.

Przedmiot pozwoli studentom zarówno na poszerzenie wiedzy odnoszącej się do edukacji i podnoszenia jej jakości, ze szczególnym zwróceniem uwagi na rolę, jaką ma do odegrania przywództwo edukacyjne w szkole i jej otoczeniu, jak i na rozwijanie ich kompetencji przywódczych.

Pełny opis:

Przedmiot „Educational Leadership”skupia się na problematyce przywództwa edukacyjnego w kontekście jego współczesnych wyzwań. Szczególna uwaga poświęcona jest różnym teoriom przywództwa oraz przywództwu w szkole i nieodłącznie z nim związanych sposobach wprowadzania zmian w szkole i jej otoczeniu.

Przedmiot pozwoli studentom na aktywne włączanie się w analizę poruszanych tematów, na podnoszenie interesujących ich kwestii i prowadzenie dyskusji wokół najbardziej istotnych obecnie problemów odnoszących się do przywództwa edukacyjnego, zarówno z punktu widzenia teorii, jak i praktyki.

W trakcie realizacji przedmiotu podjęte zostaną między innymi następujące tematy:

1. Leaders and Managers - leading and managing

2.Theories of leadership: Implications for educational leadership

3. The importance of educational leadership in contemporary times

4. School leadership – towards innovative approaches and key actions to strengthen school leadership

5. School leadership: Creating a change

6. Building and Sustaining Success in Leadership: International Respective

Przedmiot sprzyja rozwijaniu (i) kompetencji przywódczych studentów, (ii) iich zdolności w zakresie pracy w grupach, oraz (iii) ich angażowania się w odpowiedzialną współpracę z innymi.

Literatura:

1) Bezzina, C., Michalak, J. M. (2006). Authentic Educational Leadership: the challenges ahead, Lodz: University of Lodz Publishing House.

2) European Commission/EACEA/Eurydice (2013) “Key Data on Teachers and School Leaders in Europe. Eurydice Report”. Luxembourg: Publications Office of the European Union.

3) European Commission (2012), “Supporting the Teaching Professions for Better Learning Outcomes. Communication from the Commission Rethinking Education: Investing in skills for better socio-economic outcomes”.

4) Hargreaves, A. & Fink, D. (2005)" Sustainable Leadership", San Francisco, Jossey Bass.

5) Kwiatkowski S.M, Madalińska-Michalak J. (red.) (2014). "Przywództwo edukacyjne - współczesne wyzwania", Warszawa: Wolters Kulwer.

6) Madalińska-Michalak J. (2012). "Skuteczne przywództwo w szkołach na obszarach zaniedbanych społecznie. Studium porównawcze, Łódź: Wydawnictwo UŁ.

Efekty uczenia się:

Realizacja przedmiotu „Educational Leadership” prowadzi do uzyskania następujących efektów uczenia się:

Student/-ka:

w zakresie wiedzy

- potrafi scharakteryzować zasadnicze założenia dla różnych teorii przywództwa,

- wymienia cechy skutecznego przywódcy,

- opisuje sposoby działania skutecznego przywódcy,

- charakteryzuje zasadnicze własności przywództwa w szkole.

w zakresie umiejętności:

- potrafi pracować w zespole, pełniąc różne role,

- potrafi generować oryginalne rozwiązania problemów, pedagogicznych i projektować zmiany edukacyjne.

w zakresie kompetencji społecznych:

- rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego,

- wykazuje aktywność i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych zadań,

- poszukuje optymalnych rozwiązań i możliwości podnoszenia jakości edukacji poprzez opracowanie zmiany edukacyjnej,

- odznacza się odpowiedzialnością za podejmowane działania i ich skutki.

Metody i kryteria oceniania:

Zakładane efekty uczenia się będą weryfikowane w następujący sposób:

1) Ocena aktywnego uczestnictwa studentów w realizowanych zajęciach, ze zwróceniem uwagi na aktywny udział w: (i) prowadzonych dyskusjach na zajęciach, (ii) pracy grupowej.

2) Ocena projektu dotyczącego opracowania zmiany edukacyjnej w szkole i sposobów jej wdrożenia. Projekt przygotowany jest przez grupy 3-4 osobowe.

Algorytm wyliczania oceny końcowej

1) praca na zajęciach: 50% oceny końcowej

2) projekt - praca grupowa: 50% oceny końcowej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Godoń, Joanna Madalińska-Michalak
Prowadzący grup: Joanna Madalińska-Michalak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Godoń, Joanna Madalińska-Michalak
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)