Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dydaktyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-NJ-MWP-D
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dydaktyka
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Program przedmiotu obejmuje elementarne zagadnienia należące do historii dydaktyki i jej warstwy teoretycznej, opis istotnych dla nauczyciela składników jego warsztatu oraz charakterystykę uwarunkowań środowiskowych, w którym przebiega edukacja. Treści programowe uporządkowano w następujące segmenty: 1. dydaktyka ogólna, jej historia, pojęcia, orientacje dydaktyczne; 2. kluczowe stanowiska dydaktyczne wraz ich przesłankami i konsekwencjami, 3. składniki nauczycielskiego instrumentarium (projektowanie dydaktyczne, realizacja, analiza doświadczeń), 4. środowiskowe uwarunkowania nauczania i uczenia się - szkoła.

Pełny opis:

1. Dydaktyka jako subdyscyplina pedagogiczna

2. Orientacje dydaktyczne

3. Wybrane stanowiska dydaktyczne:

- J. F. Herbarta teoria nauczania i poglądy na wychowanie (przesłanki i konsekwencje),

- J. Deweya poglądy na nauczanie i uczenie się oraz szkołę jako instytucję edukacyjną (przesłanki i konsekwencje)

- L.S. Wygotskego poglądy na rozwój ucznia i jego związek z nauczaniem (przesłanki i konsekwencje)

- J. S. Brunera poglądy na edukację (przesłanki i konsekwencje)

- W. Okonia idea kształcenia wielostronnego. (przesłanki i konsekwencje),

4. Projektowanie dydaktyczne - czyli "przed lekcją" (cele kształcenia i ich operacjonalizacja, wynikii ich kategorie, treści kształcenia i ich organizacja, metody dydaktyczne i ich dobór, proces dydaktyczny, planowanie warunków kształcenia: formy organizacji nauczania i uczenia się, środki dydaktyczne)

5. Nauczanie - czyli "w trakcie lekcji" (komunikacja w trakcie lekcji, style nauczania, motywowanie do uczenia się, dyscyplina w klasie szkolnej, władza nauczyciela)

6. Nauczyciel jako refleksyjny praktyk - czyli "po lekcji": analiza doświadczeń.

7. Szkoła jako instytucja edukacyjna i klasa szkolna jako środowiska pracy nauczyciela

Literatura:

R. Arends, Uczymy się nauczać. WSiP, Warszawa, wszystkie wydania,

M. Dembo, Stosowana psychologia wychowawcza, WSiP, Warszawa 1997,

Dylak S. Architektura wiedzy w szkole, Difin, Warszawa 2013.

Sztuka nauczania, Czynności nauczyciela. K. Kruszewski (red.) WN PWN, Warszawa, wszystkie wydania,

Cz. Kupisiewicz, Podstawy dydaktyki ogólnej, WSiP, Warszawa 2005,

W. Okoń, Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Żak, Warszawa 1996,

E. Perrott, Efektywne nauczanie, WSiP, Warszawa 1995

S. Mieszalski, O przymusie i dyscyplinie w klasie szkolnej, WSiP, Warszawa 1997,

S. Mieszalski, Orientacje dydaktyczne, W: Pedagogika - subdyscypliny i dziedziny wiedzy o edukacji, t. 4. B. Śliwerski (red.), Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, Gdańsk 2010.

Literatura dodatkowa będzie przekazywana w trakcie wykładów.

Efekty uczenia się:

KATEGORIE WIEDZY

1. Zna zarys historii i strukturę dydaktyki jako subdyscypliny pedagogicznej i jej podstawowe pojęcia 2. Zna przesłanki, założenia i konsekwencje orientacji dydaktycznych (romantyczno- naturalistyczna, behawiorystyczna, poznawcza-konstruktywizm)

3. Zna przesłanki, założenia i konsekwencje klasycznych stanowisk dydaktycznych (J. F. Herbart, J. Dewey, L. Wygotski, J. Bruner, W. Okoń),

4. Zna podstawowe elementy projektowania dydaktycznego.

5. Zna i rozumie dylematy związane z kierowaniem klasą szkolną, stylami nauczania i utrzymywaniem dyscypliny w klasie szkolnej,

6. Zna i rozumie przesłanki i konsekwencje idei nauczyciela jako refleksyjnego praktyka.

KATEGORIE UMIEJĘTNOŚCI

1. Potrafi analizować stanowiska dydaktyczne w świetle kryteriów wywodzących się z orientacji dydaktycznych,

2. Potrafi projektować rozwiązania dydaktyczne (projektowanie celów dydaktycznych i warunków ich osiągnięcia)

3. Potrafi ocenić i uzasadnić stopień osiągnięcia celów dydaktycznych

4. Potrafi analizować dylematy związane ze szkolną edukacją.

5. Potrafi analizować i oceniać cele i kierunki reform edukacyjnych

KATEGORIA POSTAWY SPOŁECZNE

1. Przejawia zainteresowanie problematyką szkolnej edukacji i związanymi z nią dylematami,

2. Aktywnie i twórczo analizuje i diagnozuje sytuacje dydaktyczne

3. Samodzielnie poszerza wiedzę z zakresu szkolnej edukacji,

4. Aktywnie uczestniczy w wymianach poglądów na temat szkolnej edukacji,

5. Aktywnie uczestniczy w dyskusjach dotyczących reform oświatowych.

Metody i kryteria oceniania:

Test pisemny. Warunkiem uzyskania minimalnej oceny pozytywnej jest uzyskanie 60 % punktów możliwych do uzyskania w teście.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Dworakowska
Prowadzący grup: Joanna Madalińska-Michalak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Dworakowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)