Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium empiryczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-J-MBSH-SE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium empiryczne
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Seminarium jest elementem składowym Modułu metodologii badań społecznych i humanistycznych.

Seminarium empiryczne i warsztat Czytanie i pisanie tekstu naukowego są zblokowane. Zajęcia

prowadzone są (z perspektywy danej grupy) przez tego samego prowadzącego. Utworzone będą

dwie ścieżki: (1) badania ilościowe i (2) jakościowe. Studenci wybierają jedną z nich. Przyjęcia będą w

kolejności ocen z odpowiedniego konwersatorium zbierania i analizy danych. Te zblokowane zajęcia

będą poświęcone napisaniu raportu z mini badania naukowego (preferowane będą badania

ewaluacyjne lub diagnostyczne). W wypadku ścieżki ilościowej studenci będą mogli wykorzystywać

dane zastane, w wypadku ścieżki jakościowej dane będą zbierane przez studentów (dopuszczane są

wyjątki). Lista proponowanych tematów będzie opracowywana przez prowadzących, ale gdy student

zgłosi dojrzały pomysł – będzie akceptowany. Studenci pracować będą w 2-osobowych zespołach.

Skrócony opis:

Seminarium poświęcone jest integracji modułowych efektów kształcenia poprzez realizację mini projektu badawczego.

Pełny opis:

Wybór tematu.

Przegląd literatury i konceptualizacja problemu badawczego.

Opracowanie metody rozwiązania problemu badawczego.

Zgromadzenie danych (oryginalnych lub zastanych).

Analiza danych.

Napisanie raportu badawczego zgodnego ze standardem edycji APA 6.0.

Przygotowanie na podstawie raportu plakatu naukowego (posteru).

Literatura:

Literatura podstawowa:

Babbie E. (2008). Podstawy badań społecznych. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Harasimczuk J., Cieciuch J. (2012). Podstawowe standardy edytorskie naukowych tekstów psychologicznych w języku polskim na podstawie APA. Wydawnictwo Liberi Libri.

Literatura uzupełniająca: - dobierana do omawianych zagadnień

-

Efekty uczenia się:

M.W2. Rolę teorii w badaniach społecznych (dialog z poprzednikami, znaczenie przeglądu literatury), logikę procesu badawczego i kluczowe jego elementy: konceptualizacja, definiowanie i sformułowanie problemu badawczy, metoda jego rozwiązania, zbieranie i analiza danych, analiza danych i uzyskanie wyniki, ich interpretacja i dyskusja. Strategia dedukcyjna i indukcyjna w badaniach naukowych.

M. W5. Zasady opracowywania raportu z badań naukowych; warsztat pisarski, język i sposób narracji; wybrane standardy edycji tekstu naukowego (popularyzowanie APA 6). Zasady przygotowania na podstawie raportu badawczego posteru konferencyjnego.

M. W9. Rolę pracy magisterskiej jako inicjacyjnego doświadczenia badawczego w studiowaniu i przygotowaniu do zawodu nauczyciela wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego.

W zakresie umiejętności student potrafi:

M.U2. Do wybranego pomysłu badawczego (preferowane badanie diagnostyczne lub ewaluacyjne w obszarze edukacji przedszkolnej lub wczesnoszkolnej) zrobić przegląd literatury z wykorzystaniem elektronicznych baz tekstów naukowych dostępnych w zasobach BUW (min. 4-5 artykułów z renomowanych czasopism naukowych, w tym min. 2 angielskojęzyczne). Zkonceptualizować wybrany pomysł badawczy, czyli przejść od pojęć przedteoretycznych do teoretycznych. Wybrać strategię i paradygmat, dogodną teorię, sformułować problem badawczy.

M. U5. Na podstawie wyników zrealizowanego w ramach seminarium empirycznego mini projektu badawczego przygotować raport badawczy. Raport musi być zrobiony zgodnie ze standardem APA 6 lub innym standardem edycyjnym ustalonym z prowadzącym.

M. U6. Przeanalizować etyczne aspekty zaprojektowanego badania naukowego.

W zakresie kompetencji społecznych student jest gotów do:

M. K05. Przyjęcia etycznej odpowiedzialności za realizowane działania badawcze.

Metody i kryteria oceniania:

W ramach zblokowanych zajęć Seminarium empiryczne i Czytanie i pisanie tekstu naukowego

2-osobowe zespoły będą przygotowywać projekt badawczy. Zespół będzie musiał:

Zespół będzie musiał:

- zrobić mini przegląd literatury (min. 4-5 artykułów, w tym min. 2 w języku angielskim, konieczne wykorzystanie bazy BUW),

- sformułować problem badawczy,

- opisać metodę jego rozwiązania,

- zgromadzić dane lub wykorzystać dane zastane,

- przeanalizować dane z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi,

- napisać raport w formacie zgodnym z standardami APA (w wersji 6 wg polskiej adaptacji Harasimczuk, Cieciuch) i przygotować poster.

Projekt oceniany jest na ocenę. Ocena ta jest oceną z części praktycznej modułu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Dolata
Prowadzący grup: Roman Dolata, Monika Jakubowska-Mirek, Aleksandra Jasińska-Maciążek, Hanna Tomaszewska-Pękała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Uwagi:

Konsultacje w parach. Terminy do uzgodnienia z prowadzącymi zajęcia.

Zapisy administracyjne zgodnie z rejestracją na warsztat "Czytanie i pisanie..."

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Dolata
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Uwagi:

Konsultacje w parach. Terminy do uzgodnienia z prowadzącymi zajęcia.

Zapisy administracyjne zgodnie z rejestracją na warsztat "Czytanie i pisanie..."

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)