Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Programy i fundusze Unii Europejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2105-PP-L-D3PIUE
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Programy i fundusze Unii Europejskiej
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Europeistyka - DZIENNE I STOPNIA 3 semestr 2 rok - przedmioty obowiązkowe(profil praktyczny)
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Programy i fundusze unijne – Omówienie polityki spójności UE w perspektywie 2021-2027 (genezy, zasady polityki, istoty, znaczenia, celów, poszczególnych strategii i agend a także funduszy i programów operacyjnych w tym dokumentów unijnych i krajowych).

Pełny opis:

1. Polityka spójności UE – istota i geneza polityki spójności UE (polityka regionalna, polityka strukturalna – rozróżnienie pojęć), spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna, cele i zasady polityki spójności UE, monitorowanie funduszy; programowanie funduszy; ewaluacja funduszy.

2. Istota znacznie klasyfikacji jednostek terytorialnych Unii Europejskiej – NUTSy (egzemplifikacja na przykładzie Polski i Unii Europejskiej).

3. Perspektywa finansowa 2021-2027 - założenia budżetowe, cele rozwojowe i priorytety, dokumenty strategicznie na poziomie unijnym (rozporządzenie ramowe, rozporządzenie ws. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Funduszu Spójności (FS), rozporządzenie ws. Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), rozporządzenie ws. Interreg, rozporządzenie ws. Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST).

4. Perspektywa finansowa 2021-2027 - założenia budżetowe, cele rozwojowe i priorytety, dokumenty strategicznie na poziomie krajowym (Umowa Partnerstwa).

5. Fundusze Komisji Europejskiej: CEF, LIFE, COSME, Horyzont Europa, Erasmus+, Europejski Korpus Solidarności.

6. Fundusz Infrastruktura, Klimat, Środowisko (FEnIKS), Fundusz Nowoczesna Gospodarka (FENG), Fundusz Rozwój Cyfrowy (FERC), Fundusz Polska Wschodnia (FEPW).

7. Fundusz Rozwój Społeczny 2021-2027 (FERS), Fundusz Współpraca Terytorialna Interreg 2021-2027, Fundusz Pomoc Żywnościowa 2021-2027, Fundusze Regionalne 2021-2027 (16).

8. Warsztaty: projekt z funduszy Unii Europejskiej.

Literatura:

Literatura:

1) Augustyn A., Ostapowicz H. (red.), Fundusze europejskie w polityce spójności, Białystok 2013.

2) Bańka M. S., Gołembski F., Fundusze Unii Europejskiej a rozwój społeczno-gospodarczy, Warszawa 2010.

3) Domiter M., Marciszewska A., Zarządzanie projektami unijnymi. Teoria

i praktyka, Warszawa 2013.

4) Jankowska M., Sokół A., Wicher A. Fundusze Unii Europejskiej dla przedsiębiorców, Warszawa 2010.

5) Komornicki T. (red.), Dubownik A., Rudnicki R., Szyda B., Adamiak C., Kaliński K., Fundusze Unii Europejskiej jako czynnik rozwoju regionalnego, Warszawa 2019.

6) Krasuska M., Fundusze unijne w nowej perspektywie 2014-2020, Warszawa 2014.

7) Laskowska I., Dańska-Borsiak B., Fundusze Unii Europejskiej a atrakcyjność inwestycyjna polskich powiatów: analiza powiązań przestrzennych, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2019, vol. 5, t. 344, s. 115-136.

8) Miś T., Pamuła T., (red.), Fundusze Unii Europejskiej jako czynnik poprawy konkurencyjności i jakości życia na obszarach wiejskich Podkarpacia, Rzeszów 2016.

9) Nawrat M. A., Grabek N. D., Metodologia zarządzania projektem dofinansowanym z funduszy europejskich, Warszawa 2011.

10) Olejniczak K., Kozak M., Ledzion B., (red.), Teoria i praktyka ewaluacji interwencji publicznych” podręcznik akademicki, Warszawa 2008.

11) Sikora-Gaca M., Kosowska U. (red.), Fundusze europejskie w teorii i praktyce: edukacja, gospodarka, kultura, społeczeństwo, Warszawa 2014.

Strony internetowe:

1) https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

2) https://ec.europa.eu/info/overview-funding-programmes_pl

Efekty uczenia się:

Zgodne z programem studiów:

1) w zakresie wiedzy: strukturę i uwarunkowania prowadzenia poszczególnych polityk publicznych przez państwa europejskie i Unię Europejską (K_W06), zasady zakładania i rozwoju działalności gospodarczej na rynku UE, funkcjonowania sektora publicznego i prywatnego oraz ich wzajemne relacje, jak i współpracę na rzecz realizacji celów społeczno-ekonomicznych UE i państw członkowskich (K_W09).

2) w zakresie umiejętności: obserwować, interpretować, analizować oraz opisać procesy i zjawiska społeczne, w tym związki pomiędzy zjawiskami i procesami sfery polityczno-administracyjnej i społeczno-ekonomicznej w Europie i wewnątrz państw europejskich (K_U01), posługiwać się systemami normatywnymi o charakterze powszechnym oraz wybranymi normami i regułami właściwymi dla wybranych instytucji i struktur w celu właściwego zarządzania i kierowania instytucją i jej sprawami oraz rozwiązywania zadań z zakresu ich kompetencji (K_U05), opracowywać i prezentować wyniki badań naukowych i wykorzystywać je do analizy i rozwiązywania problemów naukowych oraz wdrażania rozwiązań praktycznych problemów społecznych właściwych dla studiów europejskich i miejsca pracy w administracji publicznej (K_U08), przygotowywać prace pisemne indywidualnie i zespołowo w języku polskim i angielskim dotyczące zagadnień politycznych, społecznych, kulturowych i ekonomicznych Europy i Unii Europejskiej z wykorzystaniem podstawowych pojęć i ujęć teoretycznych oraz zróżnicowanych źródeł pozyskania informacji właściwych dla europeistyki (K_U09), przygotować indywidualnie i zespołowo wystąpienia ustne w języku polskim i angielskim dotyczące zagadnień politycznych, społecznych, kulturowych i ekonomicznych Europy i Unii Europejskiej z wykorzystaniem podstawowych pojęć i ujęć teoretycznych oraz zróżnicowanych źródeł pozyskania informacji właściwych dla europeistyki (K_U10).

3) w zakresie kompetencji społecznych: uznawania znaczenia wiedzy i wzbogacenia doświadczenia zawodowego przez całe życie (K_K01), odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, budowania tradycji zawodowej oraz współdziałania w grupie o zróżnicowanej strukturze i zadaniach, wymagając od siebie i innych zasad etyki (K_K02), inicjowania i określania priorytetów służących realizacji określonego przez siebie i innych zadania odnoszącego się do celów społecznych i na rzecz interesu publicznego (K_K03), prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu urzędnika i pracownika administracji na bazie przepisów prawa i kodeksów wewnętrznych (K_K04).

Metody i kryteria oceniania:

W trakcie zajęć są wykorzystywane zróżnicowane i komplementarne metody pracy. Ocena końcowa stanowi średnią ważoną z ocen cząstkowych (aktywność, prezentacja, projekt, egzamin):

Punktacja i oceny:

1. Prezentacja.

2. Aktywność.

3. Projekt finansowany z Unii Europejskiej.

4. Egzamin – test w sesji.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Czub
Prowadzący grup: Jarosław Czub
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Skrócony opis:

Programy i fundusze unijne – Omówienie polityki spójności UE w perspektywie 2021-2027 (genezy, zasady polityki, istoty, znaczenia, celów, poszczególnych strategii i agend a także funduszy i programów operacyjnych w tym dokumentów unijnych i krajowych).

Pełny opis:

1. Polityka spójności UE – istota i geneza polityki spójności UE (polityka regionalna, polityka strukturalna – rozróżnienie pojęć), spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna, cele i zasady polityki spójności UE, monitorowanie funduszy; programowanie funduszy; ewaluacja funduszy.

2. Istota znacznie klasyfikacji jednostek terytorialnych Unii Europejskiej – NUTSy (egzemplifikacja na przykładzie Polski i Unii Europejskiej).

3. Perspektywa finansowa 2021-2027 - założenia budżetowe, cele rozwojowe i priorytety, dokumenty strategicznie na poziomie unijnym (rozporządzenie ramowe, rozporządzenie ws. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Funduszu Spójności (FS), rozporządzenie ws. Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), rozporządzenie ws. Interreg, rozporządzenie ws. Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST).

4. Perspektywa finansowa 2021-2027 - założenia budżetowe, cele rozwojowe i priorytety, dokumenty strategicznie na poziomie krajowym (Umowa Partnerstwa).

5. Fundusze Komisji Europejskiej: CEF, LIFE, COSME, Horyzont Europa, Erasmus+, Europejski Korpus Solidarności.

6. Fundusz Infrastruktura, Klimat, Środowisko (FEnIKS), Fundusz Nowoczesna Gospodarka (FENG), Fundusz Rozwój Cyfrowy (FERC), Fundusz Polska Wschodnia (FEPW).

7. Fundusz Rozwój Społeczny 2021-2027 (FERS), Fundusz Współpraca Terytorialna Interreg 2021-2027, Fundusz Pomoc Żywnościowa 2021-2027, Fundusze Regionalne 2021-2027 (16).

8. Warsztaty: projekt z funduszy Unii Europejskiej.

Literatura:

Literatura:

1) Augustyn A., Ostapowicz H. (red.), Fundusze europejskie w polityce spójności, Białystok 2013.

2) Bańka M. S., Gołembski F., Fundusze Unii Europejskiej a rozwój społeczno-gospodarczy, Warszawa 2010.

3) Domiter M., Marciszewska A., Zarządzanie projektami unijnymi. Teoria

i praktyka, Warszawa 2013.

4) Jankowska M., Sokół A., Wicher A. Fundusze Unii Europejskiej dla przedsiębiorców, Warszawa 2010.

5) Komornicki T. (red.), Dubownik A., Rudnicki R., Szyda B., Adamiak C., Kaliński K., Fundusze Unii Europejskiej jako czynnik rozwoju regionalnego, Warszawa 2019.

6) Krasuska M., Fundusze unijne w nowej perspektywie 2014-2020, Warszawa 2014.

7) Laskowska I., Dańska-Borsiak B., Fundusze Unii Europejskiej a atrakcyjność inwestycyjna polskich powiatów: analiza powiązań przestrzennych, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2019, vol. 5, t. 344, s. 115-136.

8) Miś T., Pamuła T., (red.), Fundusze Unii Europejskiej jako czynnik poprawy konkurencyjności i jakości życia na obszarach wiejskich Podkarpacia, Rzeszów 2016.

9) Nawrat M. A., Grabek N. D., Metodologia zarządzania projektem dofinansowanym z funduszy europejskich, Warszawa 2011.

10) Olejniczak K., Kozak M., Ledzion B., (red.), Teoria i praktyka ewaluacji interwencji publicznych” podręcznik akademicki, Warszawa 2008.

11) Sikora-Gaca M., Kosowska U. (red.), Fundusze europejskie w teorii i praktyce: edukacja, gospodarka, kultura, społeczeństwo, Warszawa 2014.

Strony internetowe:

1) https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

2) https://ec.europa.eu/info/overview-funding-programmes_pl

Uwagi:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Czub
Prowadzący grup: Jarosław Czub
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Skrócony opis:

Programy i fundusze unijne – Omówienie polityki spójności UE w perspektywie 2021-2027 (genezy, zasady polityki, istoty, znaczenia, celów, poszczególnych strategii i agend a także funduszy i programów operacyjnych w tym dokumentów unijnych i krajowych).

Pełny opis:

1. Polityka spójności UE – istota i geneza polityki spójności UE (polityka regionalna, polityka strukturalna – rozróżnienie pojęć), spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna, cele i zasady polityki spójności UE, monitorowanie funduszy; programowanie funduszy; ewaluacja funduszy.

2. Istota znacznie klasyfikacji jednostek terytorialnych Unii Europejskiej – NUTSy (egzemplifikacja na przykładzie Polski i Unii Europejskiej).

3. Perspektywa finansowa 2021-2027 - założenia budżetowe, cele rozwojowe i priorytety, dokumenty strategicznie na poziomie unijnym (rozporządzenie ramowe, rozporządzenie ws. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Funduszu Spójności (FS), rozporządzenie ws. Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), rozporządzenie ws. Interreg, rozporządzenie ws. Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST).

4. Perspektywa finansowa 2021-2027 - założenia budżetowe, cele rozwojowe i priorytety, dokumenty strategicznie na poziomie krajowym (Umowa Partnerstwa).

5. Fundusze Komisji Europejskiej: CEF, LIFE, COSME, Horyzont Europa, Erasmus+, Europejski Korpus Solidarności.

6. Fundusz Infrastruktura, Klimat, Środowisko (FEnIKS), Fundusz Nowoczesna Gospodarka (FENG), Fundusz Rozwój Cyfrowy (FERC), Fundusz Polska Wschodnia (FEPW).

7. Fundusz Rozwój Społeczny 2021-2027 (FERS), Fundusz Współpraca Terytorialna Interreg 2021-2027, Fundusz Pomoc Żywnościowa 2021-2027, Fundusze Regionalne 2021-2027 (16).

8. Warsztaty: projekt z funduszy Unii Europejskiej.

Literatura:

Literatura:

1) Augustyn A., Ostapowicz H. (red.), Fundusze europejskie w polityce spójności, Białystok 2013.

2) Bańka M. S., Gołembski F., Fundusze Unii Europejskiej a rozwój społeczno-gospodarczy, Warszawa 2010.

3) Domiter M., Marciszewska A., Zarządzanie projektami unijnymi. Teoria

i praktyka, Warszawa 2013.

4) Jankowska M., Sokół A., Wicher A. Fundusze Unii Europejskiej dla przedsiębiorców, Warszawa 2010.

5) Komornicki T. (red.), Dubownik A., Rudnicki R., Szyda B., Adamiak C., Kaliński K., Fundusze Unii Europejskiej jako czynnik rozwoju regionalnego, Warszawa 2019.

6) Krasuska M., Fundusze unijne w nowej perspektywie 2014-2020, Warszawa 2014.

7) Laskowska I., Dańska-Borsiak B., Fundusze Unii Europejskiej a atrakcyjność inwestycyjna polskich powiatów: analiza powiązań przestrzennych, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2019, vol. 5, t. 344, s. 115-136.

8) Miś T., Pamuła T., (red.), Fundusze Unii Europejskiej jako czynnik poprawy konkurencyjności i jakości życia na obszarach wiejskich Podkarpacia, Rzeszów 2016.

9) Nawrat M. A., Grabek N. D., Metodologia zarządzania projektem dofinansowanym z funduszy europejskich, Warszawa 2011.

10) Olejniczak K., Kozak M., Ledzion B., (red.), Teoria i praktyka ewaluacji interwencji publicznych” podręcznik akademicki, Warszawa 2008.

11) Sikora-Gaca M., Kosowska U. (red.), Fundusze europejskie w teorii i praktyce: edukacja, gospodarka, kultura, społeczeństwo, Warszawa 2014.

Strony internetowe:

1) https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

2) https://ec.europa.eu/info/overview-funding-programmes_pl

Uwagi:

Brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)