Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2105-M-D4SEMA
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Europeistyka -DZIENNE II STOPNIA 4 semestr, 2 rok
Punkty ECTS i inne: 9.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Student zna podstawy tworzenia prac naukowych i zasady ochrony własności intelektualnej.

Skrócony opis:

Przygotowanie pracy magisterskiej pod kierunkiem promotora. Student powinien opanować metody i techniki prowadzenia badań

naukowych i technik pisania tekstu naukowego oraz zapoznać się z literaturą tematu badań.

Pełny opis:

1. Omówienie zasad tworzenia tekstów naukowych.

2. Podkreślenie znaczenie ochrony własności intelektualnej w pracy naukowej.

3. Zapoznanie studentów z elementami pracy magisterskiej: określenie celu i przedmiotu badań, zdefiniowanie problemu badawczego,

osadzenie problemu badawczego w odpowiednim paradygmacie naukowym, sformułowanie. hipotezy i pytań badawczych, wybór

adekwatnych metod i technik badawczych, opracowanie narządzi badawczych.

4. Określenie przez studentów problematyki pracy magisterskiej.

5. Kwerenda źródeł.

6. Konceptualizacja tematu, omówienie zasad formułowania hipotez i pytań badawczych.

7. Operacjonalizacja problematyki badawczej – dobór teorii, metod i technik badawczych.

8. Opracowanie założeń projektu badawczego.

9. Prezentacja założeń projektu badawczego na forum grupy seminaryjnej.

10. Konstruowanie narzędzi badawczych.

11. Analiza problemu badawczego w świetle wybranej teorii.

12. Konsultacje dotyczące opracowania poszczególnych rozdziałów pracy.

13. Przygotowanie pracy magisterskiej.

Literatura:

Antoszewski A. (red.), Teoretyczne i metodologiczne wyzwania badań politologicznych w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii CurieSkłodowskiej, Lublin 2009.

Babbie E., Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005

Bäcker R. et al., Metodologia badań politologicznych, Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych, Warszawa 2016.

Becker H.S., Warsztat pisarski badacza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.

Buttolph-Johnson J.B. et al., Metody badawcze w naukach politycznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.

Chodubski A.J., Wstęp do badań politologicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006.

Creswell J.W., Projektowanie badań naukowych: metody jakościowe, ilościowe i mieszane, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,

Kraków 2013

Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D., Metody badawcze w naukach społecznych, Zysk –i Ska Wydawnictwo, Poznań 2001

Glinka B., Czakon W., Podstawy badań jakościowych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2021

Kvale S., Prowadzenie wywiadów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

Łuszczyński A., Podstawy metodologiczne badań politologicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2005.

Marsh D., Stoker G. (red.), Teorie i metody w naukach politycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006.

Silverman D., Prowadzenie badań jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Sołoma L., Metody i techniki badań socjologicznych: wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn

2002

Sułek A., Ogród metodologii socjologicznej, Scholar, Warszawa 2002.

Sułek M., Metody i techniki badań stosunków międzynarodowych, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2004.

Szatur-Jaworska B., Diagnozowanie w polityce społecznej, IPS, Aspra-JR, Warszawa,2003,

Sztumski J. , Wstęp do metod i technik badań społecznych, PWN, Warszawa 1984.

Efekty uczenia się:

Student zna teorie i metody stosowane w studiach europejskich (K_W01)

Student zna i rozumie wyniki najnowszych badań naukowych w obszarze badań poruszanym w pracy magisterskiej (K_W02)

Student zna i rozumie wybrane zaawansowane metody analizy i interpretacji danych w naukach o polityce i administracji, naukach

prawnych i naukach socjologicznych (K_W03)

Student zna prawo ochrony własności intelektualnej i przemysłowej (K_W12)

Student potrafi przeanalizować, zrozumieć i ocenić podjęty w pracy magisterskiej problem badawczy przy użyciu właściwej metody

naukowej oraz samodzielnie zaproponować rozwiązanie tego problemu (K_U03)

Student potrafi gromadzić i analizować dane oraz konstruować adekwatne do przyjętych założeń badawczych narzędzia badawcze

(K_U06)

Student potrafi opracowywać i prezentować w wyniki badań własnych z wykorzystaniem zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych (K_U06)

Student potrafi przygotować pracę naukową podejmującą analizę krytyczną wybranych problemów studiów europejskich (K_U07)

Student potrafi formułować argumenty za poparciem przyjętych założeń badawczych (K_U09)

Student samodzielnie dokonuje kwerendy naukowej oraz oceny i selekcji zgromadzonych materiałów źródłowych (K_U12)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pierwszego semestru seminarium magisterskiego: opracowanie konspektu pracy magisterskiej.

Zaliczenie drugiego semestru seminarium magisterskiego: ukończenie dwóch rozdziałów pracy magisterskiej.

Zaliczenie ostatniego semestru seminarium magisterskiego: oddanie kompletnej pracy magisterskiej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jadwiga Nadolska
Prowadzący grup: Jacek Czaputowicz, Jarosław Czub, Bogdan Góralczyk, Beata Górka-Winter, Marta Grabowska, Tomasz Grosse, Marta Jas-Koziarkiewicz, Krzysztof Jasiecki, Filip Pierzchalski, Ewa Stasiak-Jazukiewicz, Piotr Tosiek, Łukasz Zamęcki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)