Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Marketing i promocja w Unii Europejskiej (do wyboru III)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2105-M-D4MPUE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Marketing i promocja w Unii Europejskiej (do wyboru III)
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Europeistyka -DZIENNE II STOPNIA 4 semestr, 2 rok
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Konwersatorium ma za zadanie wprowadzić studentów w tematykę marketingu europejskiego.

Pełny opis:

Zajęcia realizowane są we współpracy z MSL oraz Publicis Consultans.

1. Wstęp do marketingu: definicja pojęcia, otoczenie marketingowe

Analiza i definicja pojęć: marketing , orientacja, działania marketingowe; marketing na rynku europejskim; standaryzacja i adaptacja w marketingu.

Charakterystyka uwarunkowań działalności marketingowych na rynku europejskim.

2. Badania marketingowe na rynku europejskim

Badania marketingowe, metody, uwarunkowania; funkcje badań marketingowych, źródła informacji.

3. Strategie marketingowe przedsiębiorstw na rynku europejskim

Strategia konkurencji, strategie wejścia na rynek zagraniczny.

4. Produkt na rynku europejskim

Strategie produktu; cykl życia produktu; kształtowanie produktu i asortymentu; adaptacja czy standaryzacja?, pozycjonowanie. Segmentacja istota i kryteria. Charakterystyka i uwarunkowania zachowań konsumentów; etapy procesów postępowania nabywców; zakup produktu; nabywca a produkt zagraniczny; etnocentryzm konsumentów. Eurosegmenty – nabywcy na rynku europejskim.

6. Insighty

7. Narzędzia cz 1 (public relations)

8. Narzędzia cz. 2 (promocja i reklama)

Aktywizacja sprzedaży; komunikowanie w marketingu, zakłócenia komunikacyjne w przekazach; uwarunkowania działań promocyjnych. Reklama – definicja, rodzaje i funkcje; kryteria doboru środków reklamy; programowanie; zróżnicowanie kulturowe reklamy, ograniczenia prawne w państwach europejskich.

9. Otoczenie branży, regulacje, etyka

Przyszłość branży - czy AI zabierze nam pracę?

10.Spokojnie, to tylko kryzys

11. Komunikacja pracodawcy: employer branding, komunikacja wewnętrzna

12. Public Affairs, ESG i goodwashing

Udział w zajęciach: 30 godzin;

Lektura publikacji: 30 godzin;

przygotowanie prac:30 godzin.

Razem: 90 godzin.

Literatura:

Aleksandrzak J., Content przyjazny ludziom i robotom, „Marketing w Praktyce” nr 6 / 2018,

Bajdak A. (red.), Internet w marketingu, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2003.

Behavioural study on advertising and marketing practices in social media, GfK Consortium, European Union 2018 PDF/Volume_01, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/osm-final-report_en.pdf

Bondos I., Cena jako sygnalizator jakości produktu, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2016, nr 254, https://www.infona.pl/resource/bwmeta1.element.cejsh-e090e7e2-a900-47a1-bca2-cc9a6c438a9b/content/partContents/5cdf0a70-26a9-39f7-a123-8ba9ad439426

Cibakova V., Cihovska V., Euromarketing: factors and determinants of the European market, “Economic Annals-XXI” 2015, nr 3-4(1), s. 20-23 (dostępne on-line BUW).

Czego uczą nas duże marki (redakcja) „Marketing w Praktyce” nr 8 / 2019

Domański T., Euromarketing – pytania i wątpliwości, w: J. W. Wiktor (red), Euromarketing. Przedsiębiorstwo i konsument w perspektywie integracji europejskiej,. Materiały IV Sympozjum Marketingu Międzynarodowego, Kraków 2003.

Domański T., Strategie międzynarodowego rozwoju europejskich sieci handlowych, w: J. W. Wiktor (red.) Euromarketing. Koncepcje strategie, metody. Materiały II Sympozjum Marketingu Międzynarodowego, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1999.

Duliniec E., Marketing międzynarodowy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004.

Dunlop S., Freeman B., Jones S., Marketing to Youth in the Digital Age: The Promotion of Unhealthy Products and Health Promoting Behaviours on Social Media, “ 2016, nr 4(3), p.35-49.

Epuran G., Tescasiu B., Specific Euro-marketing elements in the single. European market. A cultural approach, “Bulletin of the Transilvania University of Braşov” 2015, Series V: Economic Sciences, Vol. 8 (57), no. 1,

Figiel A., Etnocentryzm konsumencki. Produkty krajowe czy zagraniczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004.

Gorynia M., Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw, PWE Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007,

Góra G., Matuszak Z., Żabińska I., Charakterystyka wybranych zagadnień dystrybucji towarów, „Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe” 2018, R. 19, nr 12, s. 1063-1067.

Grzegorczyk W., Marketing na rynku międzynarodowym, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.

Harris P., McDonald F., European business and culture, w: European Business and Marketing, P. Harris, F. McDonald (red.), 2004 (dostępne on-line BUW).

Harris P., McDonald F., European Marketing, w: European Business and Marketing, P. Harris, F. McDonald (red.), 2004(dostępne on-line BUW).

Kleksik A. (red.), Studia prospektywne i analiza strategiczna. W: Planowanie strategiczne, Warszawa 1993.

Komor M., Internacjonalizacja przedsiębiorstw na rynku wewnętrznym UE w kontekście koncepcji euromarketingowej - perspektywy i wyzwania, „Studia Ekonomiczne” 2014, nr 194, http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.desklight-9fcefd7b-515c-4259-8953-39eacbfcfb7e

Komor M., Segmentacja europejskich konsumentów według teorii stylu życia, „Marketing i Rynek” 2011, nr 7,

Kotler P., Marketing, Wydawnictwo Rebis, Poznań 2005.

Mogiła A., Zaczyk M., Od marki ikonicznej po pożądaną, „Marketing w Praktyce” nr 3 / 2019,

Mruk H., Komunikowanie w marketingu: praca zbiorowa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004.

Obłój K.,. Pasja i dyscyplina strategii. Jak z marzeń i decyzji zbudować sukces firmy, Warszawa 2010.

Obłój K.. Strategia organizacji, Warszawa 2007.

Pyka J., Marketing międzynarodowy. Wybrane zagadnienia, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego.

Sznajder A., Euromarketing. Uwarunkowania na rynku Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.

Sznajder A., Marketing wirtualny, Wydawnictwo Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.

The essential guide to marketing in a digital world, 2013. https://www.redandyellow.co.za/wp-content/uploads/emarketing_textbook_download.pdf

Ulatowska A., Rolka wełny w socialu, „Marketing w Praktyce” nr 1 / 2020,

Efekty uczenia się:

Student po zajęciach:

Wiedza

- Poprawnie posługuje się podstawową siatką pojęć z zakresu marketingu, w tym marketingiem europejskim (K_W02).

- Określa wybierane przez firmy strategie i działania w zakresie marketing-mix na rynku europejskim i przesłanki zachowań konsumentów (K_W03).

Umiejętności

- Charakteryzuje działania marketingowe (K_K01);

- Analizuje ustnie i pisemnie wybierane przez firmy strategie i działania w zakresie marketing-mix na rynku europejskim i przesłanek zachowań konsumentów (K_UO1, K_UO5);

- Korzysta z informacji przekazywanych przez media, potrafi wyszukiwać niezbędnych informacji dotyczących marketingu europejskiego (K_UO6);

- potrafi konstruować narzędzia badawcze, które dostarczą wiedzy na temat postaw konsumentów i sytuacji rynkowej (K_UO6).

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem wstępnym uzyskania zaliczenia jest obecność na zajęciach (dopuszczalne są 2 nieobecności). Wykonywanie zadań praktycznych zlecanych w trakcie zadań.

Skala ocen:

Ocena bardzo dobra 89–100 pkt

Ocena dobra plus 83–88 pkt

Ocena dobra 76–82 pkt

Ocena dostateczna plus 70–75 pkt

Ocena dostateczna 61–69 pkt

Ocena niedostateczna 0 – 60 pkt.

UWAGA:

Studenci posiadający ITZ lub ITS zobowiązani są do skontaktowania się z prowadzącą zajęcia do końca lutego w celu określenia indywidualnych zasad zaliczenia przedmiotu. W przypadku niezgłoszenia się we wskazanym terminie, student nie uzyska zaliczenia z przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Jas-Koziarkiewicz
Prowadzący grup: Marta Jas-Koziarkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)