Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Polityka rozwojowa i humanitarna UE

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2105-M-D3PHUE
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Polityka rozwojowa i humanitarna UE
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Europeistyka -DZIENNE II STOPNIA 3 semestr, 1 rok
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien mieć wiedzę z zakresu międzynarodowych stosunków politycznych, międzynarodowych stosunków gospodarczych, ekonomii rozwoju

oraz podstawową orientację w zakresie Unii Europejskiej.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Tematyka przedmiotu koncentruje się wokół problemów ekonomicznych współczesnego świata, problemu ubóstwa, wpływu globalizacji ekonomicznej na pogłębianie dysproporcji rozwojowych we współczesnej gospodarce światowej, polityki rozwojowej Unii Europejskiej wobec partnerów nią objętych, udzielania pomocy humanitarnej przez UE

Pełny opis:

Tematyka przedmiotu dotyczy całokształtu relacji Unii Europejskiej z krajami rozwijającymi się. Zajęcia mają przybliżyć studentom politykę rozwojową UE wobec głównych partnerów nią objętych podzielonych według przynależności regionalnej.

Pierwsza część zajęć poświęcona jest omówieniu celów i zasada polityki rozwojowej UE oraz jej instrumentów finansowych.

Druga część przedstawia kierunki geograficzne polityki rozwojowej UE.

Trzecia część zajęć poświęcona jest mechanizmom udzielania pomocy humanitarnej i głównym interwencjom humanitarnym UE.

Literatura:

1. (red.) K. Czaplicka, T. Bagiński, Międzynarodowa współpraca na rzecz rozwoju, warszawa 2010

2. T. Bagiński, Europejska polityka rozwojowa, warszawa 2010

3. Europejska współpraca na rzecz rozwoju w kontekście polskiej prezydencji, warszawa 2011

4. K. Kołodziejczyk, Umowy o partnerstwie gospodarczym (EPA) w stosunkach Unii Europejskiej z krajami AKP, Żurawia Papers, zeszyt 16.

5. K. Kołodziejczyk, Stosunki UE z grupą AKP. Rola i znaczenie umów o partnerstwie gospodarczym w zakresie handlu i rozwoju, Warszawa 2013

6. K. Kołodziejczyk, Zasadnicze atrybuty polityki rozwojowej Unii Europejskiej, Stosunki Międzynarodowe, nr 4 (53) 2017

7. K. Zajączkowski, Development Policy as an Instrument of the EU's External Policy, Yearbook of Polish European Studies, 13/2010

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć student

Wiedza:

- Ma pogłębioną wiedzę na temat problemów ekonomicznych współczesnego świata, problemu ubóstwa, wpływu globalizacji ekonomicznej na pogłębianie dysproporcji rozwojowych we współczesnej gospodarce światowej

- zna terminologię związaną z polityką rozwojową Unii Europejskiej, - ma pogłębioną wiedzę na temat mechanizmów wsparcia finansowego udzielonego krajom rozwijającym się

Umiejętności:

- Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do pogłębionej analizy zjawisk zachodzących w gospodarce światowej

- Posiada wiedzę umożliwiającą mu prognozowanie i dokonywanie symulacji przebiegu procesów rozwojowych w krajach objętych problemem ubóstwa

Kompetencje:

- Jest przygotowany do pracy na stanowisku analityka i specjalisty w instytucjach państwowych i pozapaństwowych zajmujących się zwalczaniem ubóstwa,

- Potrafi przygotować, opracować, przedstawić i uzasadnić wybrany przez siebie projekt badawczy z zakresu szeroko pojętej problematyki rozwojowej oraz humanitarnej

Metody i kryteria oceniania:

Aktywne uczestnictwo w dyskusji, ocena bieżącego przygotowania się do zajęć, obecność na zajęciach, prezentacja określonego problemu badawczego, praca typu case-study

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Zajączkowski
Prowadzący grup: Kamil Zajączkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-1 (2024-02-12)