Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Programs and Funds of European Union

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2105-EPE-L-D6PFEU
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Programs and Funds of European Union
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: European politics and economics - DZIENNE I STOPNIA 6 semestr 3 rok
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Programy i fundusze unijne – Omówienie polityki spójności UE w perspektywie 2014-2020 i 2021-2027 (genezy, zasady polityki, istoty, znaczenia, celów, poszczególnych strategii i agend a także funduszy i programów operacyjnych w tym dokumentów unijnych i krajowych).

Pełny opis:

1) Programy i fundusze unijne – Geneza Polityki Spójności UE; Polityka spójności UE – rola funduszy UE (zasady polityki, istota, znaczenie, cel); Omówienie Perspektywy finansowej 2014-2020 i 2021-2027; Istota znacznie klasyfikacji jednostek terytorialnych UE – NUTSy; Zakres działań funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności; Monitorowanie funduszy; Programowanie funduszy; Ewaluacja funduszy; Efektywność polityki spójności w latach 2014-2020 i 2021-2027 - ramy czasowe, założenia budżetowe, cele rozwojowe i priorytety oraz dokumenty strategicznie na poziomie unijnym i krajowym: Strategia Europa 2020, Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030, Strategia Rozwoju Kraju do roku 2020; 9 Strategii zintegrowanych: Strategia innowacyjności i efektywność gospodarki – SIEG, Strategia rozwoju kapitału ludzkiego – SRKL, Strategia rozwoju transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku) – SRT, Strategia bezpieczeństwo energetyczne i środowisko – BeiŚ, Strategia sprawne państwo – SSP, Strategia rozwoju kapitału społecznego – SRKS, Krajowa strategia rozwoju regionalnego – KSRR, Strategia rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego RP – SRSBN RP, Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa – SZRWiR; Dokumenty krajowe – umowa partnerstwa, programy operacyjne oraz regionalne programy operacyjne, kontrakt terytorialny; Przepływ środków finansowych pomiędzy Polską a budżetem UE. Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami prawnymi, siatką terminologiczną i obszarami tematycznymi interwencji podejmowanych w ramach funduszy europejskich w Polsce.

2) Szacunkowa, całkowita liczba godzin, które student musi przeznaczyć na osiągnięcie zdefiniowanych dla modułu efektów uczenia się:

Udział w zajęciach: 30 godzin;

Przygotowanie do zajęć: 15 godzin;

Przygotowanie do zaliczenia: 45 godzin;

Razem: 90 godzin.

Literatura:

1. Dan Marek, Michael Baun, Cohesion Policy in the European Union, Bloomsbury Publishing, 2014.

2. Veronica Vecchi, EU Funds: Strategy and Management, Egea, 2012.

3. Anja Horn, European Cohesion Policies, Grin, 2012.

4. Alina Klonowska, The Impact of European Funds on Public Expenditure in Poland, Zeszyty Naukowe, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017.

5. Joanna Mastalerek, The Impact of EU Structural Funds on Polish Small and Medium-sized Enterprises, Grin, 2005.

6. New Cohesion Policy of the European Union in Poland: How It Will Influence the Investment Attractiveness of Regions in 2014-2020, SPRINGER, 2014.

7. John Bachtler, ‎Peter Berkowitz, ‎Sally Hardy, EU Cohesion Policy: Reassessing performance and direction, Routledge, 2016.

8. Günther Heydemann, Karel Vodička, From eastern bloc to European Union. Comparative processes of transformation since 1990, Berghahn, 2017.

9. Anna Visvizi, Anna Matysek-Jędrych, Katarzyna Mroczek-Dąbrowska, Poland in the Single Market, Politics, economics, the euro, Routledge, 2021.

10. Elżbieta Opiłowska, Monika Sus, Poland and Germany in the European Union, The Multidimensional Dynamics of Bilateral Relations, Routledge, 2021.

11. European Funds Portal, https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/en/

12. EUROPEAN STRUCTURAL AND INVESTMENT FUNDS, https://cohesiondata.ec.europa.eu/countries/PL.

Efekty uczenia się:

Zgodne z programem studiów:

1) w zakresie wiedzy: K_W06, K_W09.

2) w zakresie umiejętności: K_U01, K_U05, K_U08, K_U09, K_U10.

3) w zakresie kompetencji społecznych: K_K01, K_K02, K_K03, K_K04.

Metody i kryteria oceniania:

W trakcie zajęć są wykorzystywane zróżnicowane, komplementarne metody pracy.

Ocena końcowa stanowi średnią ważoną z ocen cząstkowych w ramach przedmiotu:

1) Aktywność oceniana na każdych zajęciach;

2) Referat problemowy - przygotowanie prezentacji;

3) Zajęcia warsztatowe.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Czub
Prowadzący grup: Jarosław Czub
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Programy i fundusze unijne – Omówienie polityki spójności UE w perspektywie 2014-2020 i 2021-2027 (genezy, zasady polityki, istoty, znaczenia, celów, poszczególnych strategii i agend a także funduszy i programów operacyjnych w tym dokumentów unijnych i krajowych).

Pełny opis:

1) Programy i fundusze unijne – Geneza Polityki Spójności UE; Polityka spójności UE – rola funduszy UE (zasady polityki, istota, znaczenie, cel); Omówienie Perspektywy finansowej 2014-2020 i 2021-2027; Istota znacznie klasyfikacji jednostek terytorialnych UE – NUTSy; Zakres działań funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności; Monitorowanie funduszy; Programowanie funduszy; Ewaluacja funduszy; Efektywność polityki spójności w latach 2014-2020 i 2021-2027 - ramy czasowe, założenia budżetowe, cele rozwojowe i priorytety oraz dokumenty strategicznie na poziomie unijnym i krajowym: Strategia Europa 2020, Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030, Strategia Rozwoju Kraju do roku 2020; 9 Strategii zintegrowanych: Strategia innowacyjności i efektywność gospodarki – SIEG, Strategia rozwoju kapitału ludzkiego – SRKL, Strategia rozwoju transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku) – SRT, Strategia bezpieczeństwo energetyczne i środowisko – BeiŚ, Strategia sprawne państwo – SSP, Strategia rozwoju kapitału społecznego – SRKS, Krajowa strategia rozwoju regionalnego – KSRR, Strategia rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego RP – SRSBN RP, Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa – SZRWiR; Dokumenty krajowe – umowa partnerstwa, programy operacyjne oraz regionalne programy operacyjne, kontrakt terytorialny; Przepływ środków finansowych pomiędzy Polską a budżetem UE. Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami prawnymi, siatką terminologiczną i obszarami tematycznymi interwencji podejmowanych w ramach funduszy europejskich w Polsce.

2) Szacunkowa, całkowita liczba godzin, które student musi przeznaczyć na osiągnięcie zdefiniowanych dla modułu efektów uczenia się:

Udział w zajęciach: 30 godzin;

Przygotowanie do zajęć: 15 godzin;

Przygotowanie do zaliczenia: 45 godzin;

Razem: 90 godzin.

Literatura:

1. Dan Marek, Michael Baun, Cohesion Policy in the European Union, Bloomsbury Publishing, 2014.

2. Veronica Vecchi, EU Funds: Strategy and Management, Egea, 2012.

3. Anja Horn, European Cohesion Policies, Grin, 2012.

4. Alina Klonowska, The Impact of European Funds on Public Expenditure in Poland, Zeszyty Naukowe, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017.

5. Joanna Mastalerek, The Impact of EU Structural Funds on Polish Small and Medium-sized Enterprises, Grin, 2005.

6. New Cohesion Policy of the European Union in Poland: How It Will Influence the Investment Attractiveness of Regions in 2014-2020, SPRINGER, 2014.

7. John Bachtler, ‎Peter Berkowitz, ‎Sally Hardy, EU Cohesion Policy: Reassessing performance and direction, Routledge, 2016.

8. Günther Heydemann, Karel Vodička, From eastern bloc to European Union. Comparative processes of transformation since 1990, Berghahn, 2017.

9. Anna Visvizi, Anna Matysek-Jędrych, Katarzyna Mroczek-Dąbrowska, Poland in the Single Market, Politics, economics, the euro, Routledge, 2021.

10. Elżbieta Opiłowska, Monika Sus, Poland and Germany in the European Union, The Multidimensional Dynamics of Bilateral Relations, Routledge, 2021.

11. European Funds Portal, https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/en/

12. EUROPEAN STRUCTURAL AND INVESTMENT FUNDS, https://cohesiondata.ec.europa.eu/countries/PL.

Uwagi:

Brak.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)