Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

European Political Ideas

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2105-EPE-L-D3EUPI
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: European Political Ideas
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: European politics and economics - DZIENNE I STOPNIA 3 semestr 2 rok
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest przedstawienie studentom głównych założeń oraz ewolucji współczesnych europejskich idei politycznych, takich jak liberalizm, konserwatyzm czy socjalizm.

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przedstawienie studentom głównych założeń oraz ewolucji współczesnych europejskich idei politycznych, takich jak liberalizm, konserwatyzm czy socjalizm.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przedstawienie studentom głównych założeń oraz ewolucji współczesnych europejskich idei politycznych, takich jak liberalizm, konserwatyzm czy socjalizm.

Studenci będą mieli możliwość zapoznania się z podstawowymi problemami podejmowanymi we współczesnych europejskich ideologiach politycznych. Studenci poznają także najważniejsze elementy intelektualnej tradycji Zachodu. Uczestnicy kursu będą mieli okazję poznać i przenalizować najważniejsze epoki oraz punkty zwrotne w historii myśli społeczno-politycznej. Ponadto studenci zdobędą wiedze i umiejętności niezbędne w prowadzaniu debat dotyczących współczesnych zachodnich ideologii politycznych.

Tematyka zajęć

1. Ideologia

2. Liberalizm klasyczny

3. Od liberalizmu progresywnego do neoliberalizmu i libertarianizmu

4. Konserwatyzm

5. Socjalizm

6. Feminizm

7. Anarchizm

8. Nacjonalizm

9. Faszyzm

10. Ekologizm

11. Demokracja

12. Globalizacja

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Ball, Terence, Richard Dagger, and Daniel I. O’Neill, eds. 2017. Ideals and Ideologies: A Reader. Abington, New York: Routledge (selected texts).

Heywood, Andrew. 2017. Political Ideologies: An Introduction. London: Palgrave.

Sargent, Lyman Tower. 2009. Contemporary Political Ideologies: A Comparative Analysis. Belmont: Wadsworth.

Literatura uzupełniająca:

Anderson, Benedict. 2006. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. London: Verso.

Arendt, Hanna. 1951. The Origins of Totalitarianism. London: Allen & Unwin.

Aschraft, Richard. 1986. Revolutionary Politics and Locke’s Two Treatises of Government. Princeton NJ: Princeton University Press.

Beck, Ulrich. 2005. Power in the Global Age: A New Global Political Economy. Translated by Kathleen Cross. Cambridge: Polity.

Bell, Daniel. 2000. The End of Ideology: On the Exhaustion of Political Ideas in the Fifties with “The Resumption of History in the New Century.” Cambridge, MA: Harvard University Press.

Bloom, Allan. 1987. The Closing of the American Mind: How Higher Education Has Failed Democracy and Impoverished the Souls of Today’s Students. New York: Simon & Schuster.

Brown, Wendy. 2006. “Neoliberalism, Neoconservatism, and De-Democratization.” Political Theory 34(6): 690–71.

Bryson, Valerie, ed. 2003. Feminist Political Theory: An Introduction. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Call, Lewis. 2002. Postmodernism Anarchism. Lanham, MD: Lexington Books.

Carvell, Terrell. 2017. “Ideology: The Career of a Concept.” In eds. 2017. Ideals and Ideologies: A Reader, edited by Terence Ball, Richard Dagger, and Daniel I. O’Neill, 4–12. Abington, New York: Routledge.

Chan, Andy. 2004. “Violence, nonviolence, and the Concept of Revolution in Anarchist Thought.” Anarchist Studies 12(2): 103–123.

Crick, Bernard. 2002. Democracy: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press.

Crick, Bernard. 2006. “Justifications of Violence.” The Political Quarterly 77 (4): 433–438.

Dahl, Robert A. 1989. Democracy and Its Critics. New Haven, CT: Yale University Press.

Debord, Guy. 1994. The Society of the Spectacle. Translated by Donald Nicholson-Smith, New York: Zone Books.

Dobson, Andrew. 2007. Green Political Thought. London: Routledge.

Eatwell, Roger. 1994. “Fascism.” In Contemporary Political Ideologies, edited by Roger Eatwell, and Anthony Wright, 169–191. London: Pinter Publishers.

Kalyvas, Andreas, and Ira Katznelson. 2008. Liberal Beginnings: Making a Republic for the Moderns. Cambridge: Cambridge University Press.

Kennedy, Emmet. 1979. "Ideology" from Destutt De Tracy to Marx.” Journal of the History of Ideas 40(3): 353–368.

Freeden, Michael. 1998. “Is Nationalism a Distinct Ideology?” Political Studies 46(4): 748–765.

Freeden, Michael. 2003. Ideology: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press.

Freeden, Michel. 2006. “Ideology and Political Theory.” Journal of Political Ideologies 11(1): 3–22.

Freeden, Michael. 2008. “European Liberalisms: An Essay in Comparative Political Thought.” European Journal of Political Theory 7(1): 7–30.

Friedan, Betty. 2001. The Feminine Mystique. New York: W.W. Norton.

Fung, Archon. “Deliberation Before the Revolution: Toward an Ethics of Deliberative Democracy in an Unjust World.” Political Theory 33(3): 397–419.

Geertz, Clifford. 1964. “Ideology as a Cultural System.” In Ideology and Discontent, edited by David E. Apter, 47–76. New York: Free Press of Glencoe.

Gordon, Uri. 2007. “Anarchism Reloaded.” Journal of Political Ideologies 12(1): 29–48.

Griffin, Roger. 2006. “Ideology and culture.” Journal of Political Ideologies 11(1): 77–99.

Hardt, Michael, and Antonio Negri. 2000. Empire. Cambridge: Harvard University Press.

Harootunian, Harry. 2006. “The Future of Fascism.” Radical Philosophy 136: 23–33.

Harvey, David. 2005. A Brief History of Neoliberalism. Oxford: Oxford University Press.

Held, David. 2006. Models of Democracy. Cambridge: Polity.

Huntington, Samuel P. 1957. “Conservatism as an Ideology.” American Political Science Review 51(1): 454–473.

Jennings, Jeremy. 1994. “Anarchism.” In Contemporary Political Ideologies, edited by Roger Eatwell, and Anthony Wright, 127–146. London: Pinter Publishers.

Laclau, Ernesto, and Chantal Mouffe. 2001. Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics. Translated by Winston Moore and Paul Cammack. London: Verso.

Mannheim, Karl. 1986. Conservatism: A Contribution to the Sociology of Knowledge. London: Routledge.

Leach, Robert. 1996. British Political Ideologies. London: Prentice Hall.

Máiz, Ramón. 2003. “Framing the Nation: Three Rival Versions of Contemporary Nationalist Ideology.” Journal of Political Ideologies 8(3): 251–267.

Micocci, Andrea, and Flavia Di Mario. 2018. The Fascist Nature of Neoliberalism. Abington, New York: Routledge.

Mouffe, Chantal. 2005. On the Political. London: Routledge.

Norton, Bryan G. 2005. Sustainability: A Philosophy of Adaptive Ecosystem Management. Chicago: University of Chicago Press, 2005.

Paxton, Robert O. 2004. The Anatomy of Fascism. New York: Alfred A. Knopf.

Phillips, Anne. 2006. “‘Really’ Equal: Opportunities and Autonomy.” Journal of Political Philosophy 14(1): 18–32.

Purkis, Jonathan, and James Bowen, eds. 2004. Changing Anarchism: Anarchist Theory and Practice in a Global Age. Manchester: Manchester University Press.

Sassoon, Donald. 2014. One Hundred Years of Socialism: The West European Left in the Twentieth Century. London: I.B. Tauris.

Spencer, Philip, and Howard Wollman. 1998. “Good and Bad Nationalisms: A Critique of Dualism.” Journal of Political Ideologies 3(3): 255–274.

Spencer, Philip, and Howard Wollman. 2002. Nationalism: A Critical Introduction. London, Thousand Oaks, New Delhi: Sage.

Steger, Manfred B. 2005. Globalism: Market Ideology Meets Terrorism, Lanham, MD: Rowman & Littlefield.

Stiglitz, Joseph E. 2002. Globalization and Its Discontents. New York: W.W. Norton.

Tebble, Adam James. 2006. “Exclusion for Democracy.” Political Theory 34(4): 463–487.

Turner, Rachel S. 2007. “The ‘rebirth of liberalism’: The origins of neoliberal ideology.” Journal of Political Ideologies 12(1): 67–83.

Vincent, Andrew. 2010. Modern Political Ideologies. Chichester: Wiley-Blackwell.

Ward, Colin. 2004. Anarchism: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press.

Woodcock, George. 2004. Anarchism: A History of Libertarian Ideas and Movements. Peterborough: Broadview Encore Editions.

Žižek, Slavoj. 1989. The Sublime Object of Ideology. London: Verso.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu student:

• rozumie główne teorie europejskiej i zachodniej myśli politycznej i ich wpływ na współczesne społeczeństwo i politykę, a także na stosunki międzynarodowe i integrację europejską (K_W01),

• jest w stanie wskazać najważniejsze okresy i punkty zwrotne w historii współczesnej myśli społeczno-politycznej (K_W06),

• zna oraz dyskutuje o zagadnieniach obecnych w europejskiej myśli politycznej (K_U01),

• analizuje zagadnienia w zakresie przedmiotu i potrafi przełożyć je na język prezentacji multimedialnej (K_K01).

Metody i kryteria oceniania:

• obecność (dopuszczalne 2 nieobecności w semestrze),

• ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność),

• jedno zadanie na platformie Google Classroom,

• prezentacja..

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Lewandowski
Prowadzący grup: Wojciech Lewandowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Uwagi:

Ostateczna lista rekomendowanych tekstów kultury popularnej wraz literaturą obowiązkową i uzupełniającą zostane przesłane studentom po pierwszych zajęciach.

Literatura do zajęć oraz materiały dodatkowe będą dystrybuowane przy pomocy platformy Google Classroom.

Komunikacja w ramach przedmiotu będzie odbywała się za pośrednictwem platformy Google Classroom.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Lewandowski
Prowadzący grup: Wojciech Lewandowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Uwagi:

Ostateczna lista rekomendowanych tekstów kultury popularnej wraz literaturą obowiązkową i uzupełniającą zostane przesłane studentom po pierwszych zajęciach.

Literatura do zajęć oraz materiały dodatkowe będą dystrybuowane przy pomocy platformy Google Classroom.

Komunikacja w ramach przedmiotu będzie odbywała się za pośrednictwem platformy Google Classroom.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)