Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2104-M-D2SM11
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Stosunki Międzynarodowe - DZIENNE II STOPNIA 2 semestr 1 rok - przedmioty dla specjalności MPH
Stosunki Międzynarodowe - DZIENNE II STOPNIA 2 semestr 1 rok - przedmioty dla specjalności SRG
Stosunki Międzynarodowe - DZIENNE II STOPNIA 2 semestr 1 rok - przedmioty specjalności BSS
Stosunki Międzynarodowe - DZIENNE II STOPNIA 2 semestr 1 rok - przedmioty wszystkie
Stosunki Międzynarodowe - DZIENNE II STOPNIA 2 semestr 1 rok -przedmioty ze specjalności DW
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Cel, budowa i kryteria oceny pracy magisterskiej. Wymogi formalne (m.in. formuła tematu, przypisy, bibliografia, styl, objętość). Wymogi merytoryczne (m.in. stawianie problemu badawczego, metoda badań, relacje analiza – interpretacja). Wybór przedmiotu badań. Wykorzystanie technik informacyjnych i komunikacyjnych w badaniach naukowych (m.in. przetwarzanie tekstów, umiejętność przetwarzania zbiorów danych).

Pełny opis:

Cel, budowa i kryteria oceny pracy magisterskiej. Wymogi formalne (m.in. formuła tematu, przypisy, bibliografia, styl, objętość). Wymogi merytoryczne (m.in. stawianie problemu badawczego, metoda badań, relacje analiza – interpretacja). Wybór przedmiotu badań. Wykorzystanie technik informacyjnych i komunikacyjnych w badaniach naukowych (m.in. przetwarzanie tekstów, umiejętność przetwarzania zbiorów danych).

Opis poszczególnych grup:

Dr hab. Alicja Curanović

Polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej, tożsamość Rosji, idee i ideologie w polityce rosyjskiej, stosunki międzynarodowe na obszarze poradzieckim, znaczenie religii w polityce państw poradzieckich, znaczenie tożsamości w stosunkach międzynarodowych, bezpieczeństwo ontologiczne państw, aspiracje statusowe państw, stosunki międzynarodowe w Europie Środkowo-Wschodniej.

Dr hab. Sylwester Gardocki

Współczesne międzynarodowe stosunki handlowe – aspekty prawne. Międzynarodowe prawo prywatne. Międzynarodowe prawo handlowe.

Prof. dr hab. Marcin Gawrycki

Seminarium jest poświęcone zagadnieniom związanym ze stosunkami politycznymi, gospodarczymi i kulturowymi państw Południa, w szczególności krajów Ameryki Łacińskiej. Poruszane są zagadnienia zarówno historyczne, jak i współczesne. Istotnym problemem są także relacje Południe-Południe oraz Północ-Południe (np. stosunki UE z krajami Południa). Oddzielnym zagadnieniem są stosunki międzynarodowe na zachodniej półkuli (USA-Ameryka Łacińska) oraz polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych.

Dr hab. Elżbieta Kossewska

Stosunki dyplomatyczne Polski i Izraela. Polityka prasowa państwa polskiego wobec problemów z zakresu polityki zagranicznej i krajowej. Zagadnienia z zakresu historii polskich Żydów w Izraelu. Polska emigracja i uchodźstwo po II wojnie światowej ( do dnia dzisiejszego). Stosunki kulturalne w polityce zagranicznej. Stosunki polsko – żydowskie.

Prace mogą być wykonane zarówno na podstawie literatury przedmiotu, źródeł archiwalnych, analiz prasoznawczych. Źródła i metody pracy zostaną dobrane odpowiednio do przedmiotu badań.

Dr hab. Robert Kupiecki, prof. UW

Bezpieczeństwo Polski i międzynarodowe, Dyplomacja współczesna

Polityka zagraniczna Polski po 1918 r., Polityka zagraniczna USA

Współczesne stosunki międzynarodowe, Historia stosunków

międzynarodowych

Prof. dr hab. Roman Kuźniar

Bezpieczeństwo Polski, międzynarodowe. Polityka zagraniczna RP. System NZ – problemy globalne, prawa człowieka, studia strategiczne.

Dr hab. Wiesław Lizak

Stosunki międzynarodowe w regionach Afryki oraz Bliskiego i Środkowego Wschodu. Państwa Południa w stosunkach międzynarodowych. Relacje Północ-Południe. Konflikty międzynarodowe we współczesnym świecie.

Dr hab. Karina Marczuk

Seminarium poświęcone jest zagadnieniom z zakresu obszarów współczesnej dyplomacji. Uczestnicy seminarium powinni zatem mieć już podstawową wiedzę nt. dyplomacji. Z tego względu seminarium jest kierowane głównie do studentów specjalności Dyplomacja Współczesna.

Prof. dr hab. Dariusz Popławski

Neutralność w stosunkach międzynarodowych. Polityka zagraniczna europejskich „państw mniejszych”. Polityka zagraniczna Niemiec. Stosunki polsko-niemieckie. Obrót dyplomatyczny i konsularny.

Dr hab. Joanna Starzyk-Sulejewska

Problematyka związana z integracją europejską, ze szczególną koncentracją na zagadnieniach dotyczących: funkcjonowania Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa (II filar UE); ewolucji i funkcjonowania szeroko rozumianego Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, wraz z procesem tworzenia Obszaru Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości UE (III filar UE); prawie instytucjonalnym Wspólnot Europejskich; stosunkach zewnętrznych Unii Europejskiej. Kwestie dotyczące funkcjonowania współczesnych instytucji i organizacji międzynarodowych (głównie organizacje europejskie oraz ONZ). Rozwój współczesnych międzynarodowych stosunków politycznych.

Dr hab. Rafał Ulatowski

międzynarodowa ekonomia polityczna, polityka energetyczna, Niemcy w

stosunkach międzynarodowych, gospodarka światowa, międzynarodowa polityka handlowa, finanse międzynarodowe, stosunki polityczne i gospodarcze w Europie, Azji i na Bliskim Wschodzie

Prof. dr hab. Andrzej Wierzbicki

Geopolityka i etnopolityka, integracja polityczna i gospodarcza w świecie, polityka wschodnia Polski, stosunki polsko-rosyjskie i polsko-białoruskie, Polacy za wschodnią granicą.

Dr hab. Anna Wojciuk

Zastosowanie teorii w badaniach stosunków międzynarodowych: konstruktywizm, realizm, liberalizm, marksizm, teorie krytyczne (krytyka postkolonialna, gender etc.); teorie średniego zasięgu.

Dr hab. Jakub Zajączkowski

Stosunki międzynarodowe w regionie Azji i Pacyfiku, problematyka (ekonomiczna i polityczna) państw rozwijających się, bezpieczeństwo w regionie Azji i Pacyfiku, zagadnienia polityczne i społeczno-gospodarcze w regionie Azji Południowej i Południowo-Wschodniej, polityka zagraniczna oraz bezpieczeństwa Indii i Pakistanu, polityka gospodarcza Indii i Chin, regionalizm i globalizm, integracja gospodarcza w Azji, Afryce i Ameryce Łacińskiej, stosunki UE – państwa rozwijające się.

Dr hab. Bogusław Lackoroński

Międzynarodowe prawo inwestycyjne jest działem prawa międzynarodowego publicznego. Zasadniczym przedmiotem regulacji międzynarodowego prawa inwestycyjnego są stosunki prawne pomiędzy państwami a podmiotami prywatnymi - inwestorami zagranicznymi. Celem międzynarodowego prawa inwestycyjnego jest ochrona inwestycji zagranicznych w szczególności przed dyskryminacyjnym traktowaniem ze strony państwa przyjmujących. Węzłowymi zagadnieniami, które będą przedmiotem wykładu z zakresu międzynarodowego prawa inwestycyjnego są przedmiotowy i podmiotowy zakres tego działu prawa, jego źródła, standardy traktowania i ochrony inwestycji zagranicznych oraz skutki naruszenia standardów traktowania inwestycji zagranicznych. Wśród skutków naruszenia standardów traktowania inwestycji zagranicznych na szczególną uwagę zasługuje problematyka związana z odpowiedzialnością państw wobec inwestorów zagranicznych.

Literatura:

Umberto ECO, Jak napisac pracę dyplomową, 2007

Zielińki Jarosław, Metodologia pracy naukowej, 2012

Efekty uczenia się:

Student:

Wiedza

zna zasady pisania prac dyplomowych na kierunku stosunki międzynarodowe;

zna kryteria oceniania pracy magisterskiej

zna cechy charakteryzujące tekst naukowy oraz potrafi go odróżnić od innych tekstów;

jest przygotowany do napisania pracy magisterskiej w ramach seminarium magisterskiego

Umiejętności

potrafi określić obszar interesującej go tematyki badawczej;

potrafi formułować problem badawczy, dobrać metodę realizacji wybranego zadania badawczego

potrafi wyszukać źródła bibliograficzne adekwatne do wybranego obszaru badań, ocenić ich przydatność, odnaleźć w nich potrzebne informacje i cytować je;

posiada umiejętność przetwarzania zbiorów danych

Kompetencje:

jest świadomy kwestii etycznych, wynikających z prowadzenia badań naukowych

K_U02, K_U01, K_U05, K_K01

S1_U02, S1_U04, S1_U07, S1_K01

Metody i kryteria oceniania:

Zal ocena ciągła, do zaliczenia wymagane sformułowanie tematu i planu pracy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)