Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rynki wschodzące w stosunkach międzynarodowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2104-M-D2RWSM-MPH
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Rynki wschodzące w stosunkach międzynarodowych
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Stosunki Międzynarodowe - DZIENNE II STOPNIA 2 semestr 1 rok - przedmioty dla specjalności MPH
Stosunki Międzynarodowe - DZIENNE II STOPNIA 2 semestr 1 rok - przedmioty wszystkie
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Według indeksu Morgan Stanley Capital International (2020) 24 kraje rozwijające się kwalifikują się obecnie do kategorii rynków wschodzących - Brazylia, Chile, Chiny, Kolumbia, Czechy, Egipt, Grecja, Węgry, Indie, Indonezja, Korea, Malezja, Meksyk, Pakistan, Peru , Filipiny, Polska, Katar, Rosja, RPA, Tajwan, Tajlandia, Turcja i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Kraje te łączą podobieństwa, takie jak wysokie prognozy wzrostu, dynamiczny i niestabilny rynek papierów wartościowych, wysoki poziom ryzyka i możliwość wysokiego zwrotu inwestycji. Są też między nimi różnice, wynikające z systemów politycznych, wielkości rynku, uwarunkowań kulturowo-cywilizacyjnych i geograficznych w skali lokalnej oraz regionalnej, a także poziomu rozwoju i zaawansowania w przechodzeniu do gospodarki innowacyjnej.

W ramach specjalizacji studiów regionalnych i globalnych celem kursu jest zapoznanie studentów z teoretycznymi podstawami wyodrębniania i klasyfikacji rynków wschodzących, a także różnymi aspektami ich funkcjonowania oraz prowadzenia w nich działalności gospodarczej.

W pierwszej części przedstawione zostaną założenia teoretyczne, związane z cechami wyróżniającymi rynki wschodzące, ich głównymi parametrami i modelami rozwoju, a także z polityką Polski i Unii Europejskiej na rynkach wschodzących.


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Cechy wyróżniające rynki wschodzące, kwalifikacja, modele rozwoju, główne parametry, zalety i wady rynków wschodzących

Rynki wschodzące w dyplomacji ekonomicznej Unii Europejskiej oraz Polski

Pełny opis:

Cechy wyróżniające rynki wschodzące z rozróżnieniem parametrów dochodu, rynków kapitałowych, wzrostu gospodarczego, inwestycji zagranicznych, polityki wewnętrznej i zagranicznej

Kwalifikacja rynków wschodzących w wymiarze funkcjonalnym, instytucjonalnym i geograficznym

Modele rozwoju rynków wschodzących z uwzględnieniem roli inwestycji, konsumpcji oraz eksportu

Główne parametry rynków wschodzących i krajów rozwiniętych - analiza porównawcza

Główne wyzwania UE na rynkach wschodzących

Instrumenty dyplomacji ekonomicznej UE - Europejska Służba Działań Zewnętrznych, systemy preferencji celnych

Organizacja, cele i instrumenty polskiej dyplomacji ekonomicznej

Literatura:

- wprowadzenie definicyjne

https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2004/wp04177.pdf

https://www.forbes.com/consent/?toURL=https://www.forbes.com/2010/05/27/winning-in-emerging-markets-opinions-book-excerpts-khanna-palepu.html

https://www.cnbc.com/video/2018/11/15/what-is-an-emerging-market.html

- spojrzenie historyczne

https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/makroekonomia/trendy-gospodarcze/krotka-historia-gospodarek-wschodzacych/

- perspektywy rozwoju rynków wschodzących

https://www.parkiet.com/Analizy/311129994-Rynki-wschodzace-wroca-do-lask.html

https://www.parkiet.com/Gospodarka---Swiat/312289996-Rynki-wschodzace-obronily-sie-w-trudnym-roku.html

https://www.bloomberg.com/graphics/2020-emerging-markets-recovery-ranking/

https://www.oecd.org/dev/EMnet-Business-Insights-2020.pdf

- rynki krajów wschodzących jako perspektywiczne kierunki polskiego eksportu

https://journals.pan.pl/Content/116612/PDF/EKON_2020-01_04-Rubaj.pdf?handler=pdf

https://www.paih.gov.pl/publikacje/eksport

Literatura uzupełniająca:

Acemoglu D., Robinson J., (2012), Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty, Crown, New York.

Biswas R. (2018), Emerging Markets Megatrends, Palgrave Macmillan.

Magnus G. (2010), Uprising: Will Emerging Markets Shape or Shake the World Economy?, John Wiley & Sons Ltd., UK.

van Agtmael, A. (2008), The Emerging Markets Century: How a New Breed of World-Class Companies Is Overtaking the World, Simon & Schuster.

Financial Times Emerging Markets: https://www.ft.com/emerging-markets

Wybrane raporty światowe dotyczące problematyki obejmującej przedmiot np. Regional Economic Outlook, World Economic Outlook (WEO, także raporty i oceny Banku Światowego, OECD, UNDP, BRICS czy G-20.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

1 rodzaje typologii krajów Globalnego Południa w wymiarze politycznym i gospodarczym

2 wybrane modele rozwoju rynków wschodzących

3 instrumenty dyplomacji ekonomicznej Polski i UE

UMIEJĘTNOŚCI

1 dobór instrumentów dyplomacji ekonomicznej dla poszczególnych rynków wschodzących

2 analiza i prognoza rozwoju rynków wschodzących

Metody i kryteria oceniania:

20% aktywny udział w zajęciach

40% prezentacja

40% ocena z testu na koniec semestru

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Łukaszuk
Prowadzący grup: Tomasz Łukaszuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Cechy wyróżniające rynki wschodzące, kwalifikacja, modele rozwoju, główne parametry, zalety i wady rynków wschodzących

Rynki wschodzące w dyplomacji ekonomicznej Unii Europejskiej oraz Polski

Pełny opis:

Cechy wyróżniające rynki wschodzące z rózróżnieniem parametrów dochodu, rynków kapitałowych, wzrostu gospodarczego, inwestycji zagranicznych, polityki wewnętrznej i zagranicznej

Kwalifikacja rynków wschodzących w wymiarze funkcjonalnym, instytucjonalnym i geograficznym

Modele rozwoju rynków wschodzących z uwzględnieniem roli inwestycji, konsumpcji oraz eksportu

Główne parametry rynków wschodzących i krajów rozwiniętych - analiza porównawcza

Główne wyzwania UE na rynkach wschodzących

Instrumenty dyplomacji ekonomicznej UE - Europejska Służba Działań Zewnętrznych, systemy preferencji celnych

Organizacja, cele i instrumenty polskiej dyplomacji ekonomicznej

Literatura:

Aziz Sunje, Emin Çivi„Emerging Markets: A Review of Conceptual Frameworks” University of Sarajevo, School of Economics and Business Administration, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, 2000;

Cheryl Nakata, K. Sivakumar „Factors in Emerging Markets and Their Impact on First Mover Advantages”, Marketing Science Institute, Cambridge, 1995;

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)