Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Polityka handlowa Chin

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2104-M-D2PHCH-MPH
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Polityka handlowa Chin
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Stosunki Międzynarodowe - DZIENNE II STOPNIA 2 semestr 1 rok - przedmioty dla specjalności MPH
Stosunki Międzynarodowe - DZIENNE II STOPNIA 2 semestr 1 rok - przedmioty wszystkie
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Podstawy polityki handlowej Chin: uwarunkowania, narzędzia polityki handlowej, multilateralizm bilateralizm w polityce handlowej Chin, Chiny w WTO, główne umowy handlowe i ich skutki ekonomiczne.

Pełny opis:

1. Chiny w gospodarce światowej

2. Wewnętrzne uwarunkowania polityki handlowej Chin

3. Zewnętrzne uwarunkowania polityki handlowej Chin

4. Podstawy polityki handlowej Chin

5. Multilateralizm w polityce handlowej Chin

6. Chiny wobec reformy WTO

7- Regionalizm i bilateralizm w polityce handlowej Chin

8-10 Porozumienia handlowe z udziałem Chin - charakterystyka wybranych umów i relacji handlowych:

Umowa o wolnym handlu między Chinami a Mauritiusem

Umowa o wolnym handlu między Chinami a Malediwami

Umowa o wolnym handlu między Chinami a Gruzją

Umowa o wolnym handlu między Chinami a Australią

Umowa o wolnym handlu między Chinami a Koreą

Umowa o wolnym handlu między Chinami a Szwajcarią

Umowa o wolnym handlu między Chinami a Islandią

Umowa o wolnym handlu między Chinami a Kostaryką

Umowa o wolnym handlu Chiny-Peru

Umowa o wolnym handlu Chiny-Singapur

Umowa o wolnym handlu między Chinami a Nową Zelandią

Umowa o wolnym handlu Chiny-Chile

Umowa o wolnym handlu Chiny-Pakistan

Umowa o wolnym handlu między Chinami a ASEANEM

Literatura:

A. Wróbel, China’s Trade Policy: Realist and Liberal Approaches, w: Marcin Grabowski, Tomasz Pugacewicz (eds.), Application of International Relations Theories in Asia and Africa, Peter Lang Verlag, Berlin 2019, s. 173-204 ISBN 978-3-631-67881-7

Ł. Zamęcki, P.J. Borkowski, A. Wróbel, Wewnętrzne uwarunkowania aktywności międzynarodowej Chińskiej Republiki Ludowej i jej relacji z Unią Europejską, Warszawa 2013

Abbott, Frederick M.: “A New Dominant Trade Species Emerges: Is Bilateralism a Threat?”, Journal of International Economic Law 10( 3), 2007, pp. 571-583.

Agreement on Investment of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between China and ASEAN, 2009, http://fta.mofcom.gov.cn/inforimages/200908/20090817113007764.pdf

Agreement on Trade in Goods of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between China and ASEAN, 2004, http://fta.mofcom.gov.cn/dongmeng/annex/xieyi2004en.pdf (20.08.2016).

Agreement on Trade in Services between the Government of the People’s Republic of China and the Government of the Islamic Republic of Pakistan, 21 February 2009, http://fta.mofcom.gov.cn/pakistan/xieyi/xiedingwenben_en.pdf

Agreement on Trade in Services of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between China and ASEAN, 2007, http://fta.mofcom.gov.cn/topic/chinaasean.shtml

Bhagwati Jagdish, Panagariya Arvind: “Preferential Trading Areas and Multilateralism: Strangers, Friends or Foes?”. In Bhagwati, Jagdish, Panagariya Arvind (eds.): The Economics of Preferential Trading. AEI Press: Washington, D.C., 1996

Bożyk, Paweł: Zagraniczna i międzynarodowa polityka ekonomiczna. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004, p. 20.

Brown, Andrew G. / Stern, Robert M.: “Free Trade Agreements and Governance of the Global Trading System”. The World Economy 34, 2011

Brunet, Antoine / Guichard, Jean-Paul: Chiny światowym hegemonem. Imperializm ekonomiczny państwa środka. Wydawnictwo Studio Emka: Warszawa 2011

Brunet, Antoine / Guichard, Jean-Poul: La visée hégémonique de la Chine. L'impérialisme économique. L'Harmattan: Paris 2011

China FTA Network, http://fta.mofcom.gov.cn/topic/chinarh.shtml

China's Schedule of Specific Commitments, 2009, http://fta.mofcom.gov.cn/pakistan/xieyi/chinachengruo_en.pdf

Costantini Valeria / Crescezi Riccardo / Filippis Fabrizio De / Salvatici Luca: “Bargaining Coalitions in the WTO Agricultural Negotiations”. The World Economy 30(5), 2007, pp. 863-891.

Economic Cooperation Framework Agreement, 29 June 2010, http://www.ecfa.org.tw/EcfaAttachment/ECFADoc/ECFA.pdf

Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation Between ASEAN and the People's Republic of China, Phnom Penh, 4 November 2002, http://www.asean.org/communities/asean-economic-community/item/framework-agreement-on-comprehensive-economic-co-operation-between-asean-and-the-people-s-republic-of-china-phnom-penh-4-november-2002-3

Free Trade Agreement Between The Government of the People’s Republic of China And The Government of New Zealand, 7 April 2008, Chapter 10, http://images.mofcom.gov.cn/gjs/accessory/200804/1208158780064.pdf

Gilpin, Robert: The Political Economy of International Relations. Princeton University Press: Princeton and Oxford 1987, p. 98.

Grabowski, Marcin: Rywalizacja czy integracja? Procesy i organizacje integracyjne w regionie Azji i Pacyfiku na przełomie XX i XXI wieku, Księgarnia Akademicka: Kraków 2015.

Groups in the WTO, 28 July 2010, http://www.wto.org/english/tratop_e/dda_e/negotiating_groups_e.pdf (20.08 2016).

Guijun, Lin / Tang, Bi: “China’s Role in the WTO: Opening up as a way to push forward reforms and combat trade protectionism”. In: Luolin Wang (ed.), China's WTO Accession Reassessed. Routledge: New York 2015.

Haliżak, Edward / Pietraś, Marek (eds.): Poziomy analizy stosunków międzynarodowych. Rambler: Warszawa 2013.

Hu Jintao’s Report on the Party Congress; Oct. 24, Xinhua 2007. Wang Guiguo, “China’s FTAs: Legal Characteristics and Implication”. The American Journal of International Law 105 ( 3), 2011,

Jędrzejowska, Karina: “Merkantylizm i nacjonalizm ekonomiczny w polityce gospodarczej wschodnioazjatyckich rynków wschodzących”. In: Wydymus, Stanisław / Maciejewski, Marek: Liberalizacja i protekcjonizm we współczesnym handlu międzynarodowym. CeDeWu: Warszawa 2015

Koch, Eckart: Internationale Wirtschaftsbeziehungen. Vahlen: München 2006, pp. 78–92.

Krugman, Paul: “The Move toward Free Trade Zones”. In: Summers Lawrence H. (ed.): Policy Implications of Trade and Currency Zones. Federal Reserve Bank: Kansas City 1991, pp. 7-42.

Kuźnar, Andżelika: “Proces liberalizacji międzynarodowego handlu usługami w ramach WTO oraz jego skutki”. Zeszyty Naukowe KGŚ-SGH 15, 2004

Lee, Yong-Shik: “Reconciling RTAs with the WTO Multilateral Trading System: Case for a New Sunset Requirement on RTAs and Development Facilitation”. Journal of World Trade 45(3), 2011,

Luo, Yan: Anti-dumping in the WTO, the EU and China. The Rise of Legalization in the Trade Regime and its Consequences. Kluwer Law International 2010.

Menon, John: “Bilateral Trade Agreements and the World Trade System”. ADBI Discussion Paper 57, 2006,

Messerlin Patrick A.: “China in the WTO: Antudumping and safeguards”. In: Bhattasal, Deepak / Li, Shantong / Martin, Will (eds.): China and the WTO, Accession, Policy reform, and poverty reduction strategies. World Bank and Oxford University Press: Oxford 2004

Michalski, Bartosz: Międzyregionalne porozumienia handlowe Transpacyficzny regionalizm jako alternatywa dla „wolnego” handlu?. Difin: Warszawa 2014,

Misala, Józef, Teorie międzynarodowej wymiany gospodarczej. Państwowe Wydawnictwo Naukowe: Warszawa 1990

Misala, Józef: Współczesne teorie wymiany międzynarodowej i zagranicznej polityki ekonomicznej. Szkoła Główna Handlowa: Warszawa 2001

Niemiec, Wioletta / Niemiec, Mariusz: “Konsekwencje przystąpienia Chińskiej Republiki Ludowej do WTO – analiza wymiany towarowej”. In: Rymarczyk, Jan / Wróblewski, Marek (eds.): 10 lat Światowej Organizacji Handlu. Arboretum: Wrocław 2005

Pakistan's Schedule of Specific Commitments, 2009, http://fta.mofcom.gov.cn/pakistan/xieyi/pakchengruo_en.pdf

Pietraś, Marek: “Eksplanacyjna użyteczność liberalizmu w badaniu systemu międzynarodowego”. In: Haliżak, Edward / Ożarowski, Rafał / Wróbel, Anna (eds.): Liberalizm i neoliberalizm w nauce o stosunkach międzynarodowych: teoretyczny pluralizm. Rambler: Warszawa 2016, pp. 89-114.

Ricardo, David: The principles of political economy and taxation London. J. M. Dent & Sons: New York 1949.

Skrzypczyńska, Joanna: “Chiny w WTO”, A paper prepared for the 32nd International Scientific Conference “Jabłko niezgody. Współczesne problemy gospodarki światowej” (The Apple of Discord. Contemporary Problems of Global Economy), which took place on 18 May 2015 at the Economic University in Wrocław.

Skulska, Bogusława: Regionalizm ekonomiczny w Azji Wschodniej. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu: Wrocław 2012

Smith, Adam: Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów. Vol. I, PWN: Warszawa 1954.

Sun, Zhenyu: “China’s experience of 10 years in the WTO”. In: Meléndez-Ortiz, Ricardo / Bellmann, Christophe / Cheng, Shuaihua (eds.): A Decade in the WTO: Implications for China and Global Trade Governance, ICTSD: Geneva 2011, pp. 11-16.

Supplementary Agreement on Trade in Services of the Free Trade Agreement between China and Chile, 13 April 2008, http://fta.mofcom.gov.cn/chile/xieyi/xieyizhengwen_en.pdf (20.08.2016).

The Beijing Roadmap for APEC’s Contribution to the Realization of the FTAA, 2015, November, http://www.apec.org/Meeting-Papers/Leaders-Declarations/2014/2014_aelm/2014_aelm_annexa.aspx

The Free Trade Agreement between the Government of the People’s Republic of China and the Government of the Republic of Chile, 2005, http://fta.mofcom.gov.cn/chile/xieyi/freetradexieding2.pdf

Thorstensen, Vera / Oliveira Machado / Tiago Ivan (eds.): BRICS in the World Trade Organization: Comparative Trade Policies Brazil, Russia, India, China and South Africa. CCGI (FGV) and SAIIA: Ipea 2014.

Wróbel, Anna: “Polityka handlowa w świetle założeń realizmu”. In: Haliżak, Edward / Czputowicz, Jacek (eds.), Teoria realizmu w nauce o stosunkach międzynarodowych, Rambler: Warszawa 2014, pp. 141-142.

WTO, Accession of the People’s Republic of China. Decision of 10 November 2001, WT/L432, Geneva 2001.

WTO, International Trade Statistics 2014, WTO, Geneva 2014, p. 26.

WTO: Accession of the People’s Republic of China. Decision of 10 November 2001, WT/L432 Geneva 2001.

A. Wróbel, Bilateralne porozumienia handlowe jako odpowiedź na kryzys negocjacji wielostronnych na forum WTO, w: R. Bania, K. Zdulski (red.), Wyzwania i problemy współczesnych stosunków międzynarodowych – bezpieczeństwo, dyplomacja, gospodarka, historia, polityka, Łódź 2015.

A. Wróbel, K. Jędrzejowska , Wyzwania dla globalnego zarządzania gospodarczego 10 lat po kryzysie finansowym 2007-2008, w: Rocznik Strategiczny 2018/19, red. R. Kuźniar, Wydawnictwo Naukowe Scholar 2019; s. 163-186, ISBN 978-83-65390-44-8

P. Lamy, A POST-COVID WORLD: THE SCENE FOR DEVELOPING COUNTRIES, Kapuscinski Development Lecures, June 10, 2021, recording https://www.facebook.com/EUPartnerships/videos/311053930624721

https://kapuscinskilectures.eu/lectures/a-post-covid-world-the-scene-for-developing-countries/

The Future of Global Economic Governance - Challenges and Prospects in the Age of Uncertainty, red. M. Rewizorski, K. Jędrzejowska, A. Wróbel, Springer, Eastbourne, UK 2020ISBN 978-3-030-35335-3

Globalne zarządzanie gospodarcze. Wyzwania dla światowego systemu handlu, red. A. Wróbel, K. Jędrzejowska, M. Rewizorski, Wydawnictwo Naukowe Scholar 2020; ISBN 978-83-65390-81-3

A. Wróbel, W kierunku reformy Światowej Organizacji Handlu, w: Globalne zarządzanie gospodarcze. Wyzwania dla światowego systemu handlu, red. A. Wróbel, K. Jędrzejowska, M. Rewizorski, Wydawnictwo Naukowe Scholar 2019

Efekty uczenia się:

WIEDZA

- ma wiedzę na temat podstawowych teorii i głównych problemów z zakresu polityki handlowej

- posiada wiedzę z zakresu polityki handlowej Chin, jej podstaw prawnych oraz na temat powiązań gospodarczych Chin z państwami trzecimi i ugrupowaniami integracyjnymi

UMIEJĘTNOŚCI

- potrafi, z wykorzystaniem różnych źródeł i technik, pozyskiwać, selekcjonować i krytycznie analizować informacje na temat polityki handlowej Chin

- analizuje aktualne problemy w zakresie polityki handlowej Chin

- posiada rozwiniętą umiejętność analitycznego i krytycznego myślenia, formułowania przemyślanych konkluzji oraz przygotowywania prezentacji na wybrany temat

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

-jest przygotowany do wykonywania zadań profesjonalnych wymagających kompetencji w zakresie polityki handlowej Chin

K_W01, K_W03, K_W05, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_K01, K_K02

Metody i kryteria oceniania:

Studenci będą oceniani na podstawie ich pracy podczas całego semestru. Na ocenę końcową będą składać się :

• obecność i aktywność na zajęciach (możliwe dwie nieobecności w semestrze);

• praca w grupach- prezentacje grupowe

test pisemny - pytania otwarte

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Wróbel
Prowadzący grup: Anna Wróbel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

1. Chiny w gospodarce światowej

2. Wewnętrzne uwarunkowania polityki handlowej Chin

3. Zewnętrzne uwarunkowania polityki handlowej Chin

4. Podstawy polityki handlowej Chin

5. Multilateralizm w polityce handlowej Chin

6. Chiny wobec reformy WTO

7- Regionalizm i bilateralizm w polityce handlowej Chin

8-10 Porozumienia handlowe z udziałem Chin - charakterystyka wybranych umów i relacji handlowych:

Umowa o wolnym handlu między Chinami a Mauritiusem

Umowa o wolnym handlu między Chinami a Malediwami

Umowa o wolnym handlu między Chinami a Gruzją

Umowa o wolnym handlu między Chinami a Australią

Umowa o wolnym handlu między Chinami a Koreą

Umowa o wolnym handlu między Chinami a Szwajcarią

Umowa o wolnym handlu między Chinami a Islandią

Umowa o wolnym handlu między Chinami a Kostaryką

Umowa o wolnym handlu Chiny-Peru

Umowa o wolnym handlu Chiny-Singapur

Umowa o wolnym handlu między Chinami a Nową Zelandią

Umowa o wolnym handlu Chiny-Chile

Umowa o wolnym handlu Chiny-Pakistan

Umowa o wolnym handlu między Chinami a ASEANEM

Literatura:

A. Wróbel, China’s Trade Policy: Realist and Liberal Approaches, w: Marcin Grabowski, Tomasz Pugacewicz (eds.), Application of International Relations Theories in Asia and Africa, Peter Lang Verlag, Berlin 2019, s. 173-204 ISBN 978-3-631-67881-7

Ł. Zamęcki, P.J. Borkowski, A. Wróbel, Wewnętrzne uwarunkowania aktywności międzynarodowej Chińskiej Republiki Ludowej i jej relacji z Unią Europejską, Warszawa 2013

Abbott, Frederick M.: “A New Dominant Trade Species Emerges: Is Bilateralism a Threat?”, Journal of International Economic Law 10( 3), 2007, pp. 571-583.

Agreement on Investment of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between China and ASEAN, 2009, http://fta.mofcom.gov.cn/inforimages/200908/20090817113007764.pdf

Agreement on Trade in Goods of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between China and ASEAN, 2004, http://fta.mofcom.gov.cn/dongmeng/annex/xieyi2004en.pdf (20.08.2016).

Agreement on Trade in Services between the Government of the People’s Republic of China and the Government of the Islamic Republic of Pakistan, 21 February 2009, http://fta.mofcom.gov.cn/pakistan/xieyi/xiedingwenben_en.pdf

Agreement on Trade in Services of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between China and ASEAN, 2007, http://fta.mofcom.gov.cn/topic/chinaasean.shtml

Bhagwati Jagdish, Panagariya Arvind: “Preferential Trading Areas and Multilateralism: Strangers, Friends or Foes?”. In Bhagwati, Jagdish, Panagariya Arvind (eds.): The Economics of Preferential Trading. AEI Press: Washington, D.C., 1996

Bożyk, Paweł: Zagraniczna i międzynarodowa polityka ekonomiczna. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004, p. 20.

Brown, Andrew G. / Stern, Robert M.: “Free Trade Agreements and Governance of the Global Trading System”. The World Economy 34, 2011

Brunet, Antoine / Guichard, Jean-Paul: Chiny światowym hegemonem. Imperializm ekonomiczny państwa środka. Wydawnictwo Studio Emka: Warszawa 2011

Brunet, Antoine / Guichard, Jean-Poul: La visée hégémonique de la Chine. L'impérialisme économique. L'Harmattan: Paris 2011

China FTA Network, http://fta.mofcom.gov.cn/topic/chinarh.shtml

China's Schedule of Specific Commitments, 2009, http://fta.mofcom.gov.cn/pakistan/xieyi/chinachengruo_en.pdf

Costantini Valeria / Crescezi Riccardo / Filippis Fabrizio De / Salvatici Luca: “Bargaining Coalitions in the WTO Agricultural Negotiations”. The World Economy 30(5), 2007, pp. 863-891.

Economic Cooperation Framework Agreement, 29 June 2010, http://www.ecfa.org.tw/EcfaAttachment/ECFADoc/ECFA.pdf

Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation Between ASEAN and the People's Republic of China, Phnom Penh, 4 November 2002, http://www.asean.org/communities/asean-economic-community/item/framework-agreement-on-comprehensive-economic-co-operation-between-asean-and-the-people-s-republic-of-china-phnom-penh-4-november-2002-3

Free Trade Agreement Between The Government of the People’s Republic of China And The Government of New Zealand, 7 April 2008, Chapter 10, http://images.mofcom.gov.cn/gjs/accessory/200804/1208158780064.pdf

Gilpin, Robert: The Political Economy of International Relations. Princeton University Press: Princeton and Oxford 1987, p. 98.

Grabowski, Marcin: Rywalizacja czy integracja? Procesy i organizacje integracyjne w regionie Azji i Pacyfiku na przełomie XX i XXI wieku, Księgarnia Akademicka: Kraków 2015.

Groups in the WTO, 28 July 2010, http://www.wto.org/english/tratop_e/dda_e/negotiating_groups_e.pdf (20.08 2016).

Guijun, Lin / Tang, Bi: “China’s Role in the WTO: Opening up as a way to push forward reforms and combat trade protectionism”. In: Luolin Wang (ed.), China's WTO Accession Reassessed. Routledge: New York 2015.

Haliżak, Edward / Pietraś, Marek (eds.): Poziomy analizy stosunków międzynarodowych. Rambler: Warszawa 2013.

Hu Jintao’s Report on the Party Congress; Oct. 24, Xinhua 2007. Wang Guiguo, “China’s FTAs: Legal Characteristics and Implication”. The American Journal of International Law 105 ( 3), 2011,

Jędrzejowska, Karina: “Merkantylizm i nacjonalizm ekonomiczny w polityce gospodarczej wschodnioazjatyckich rynków wschodzących”. In: Wydymus, Stanisław / Maciejewski, Marek: Liberalizacja i protekcjonizm we współczesnym handlu międzynarodowym. CeDeWu: Warszawa 2015

Koch, Eckart: Internationale Wirtschaftsbeziehungen. Vahlen: München 2006, pp. 78–92.

Krugman, Paul: “The Move toward Free Trade Zones”. In: Summers Lawrence H. (ed.): Policy Implications of Trade and Currency Zones. Federal Reserve Bank: Kansas City 1991, pp. 7-42.

Kuźnar, Andżelika: “Proces liberalizacji międzynarodowego handlu usługami w ramach WTO oraz jego skutki”. Zeszyty Naukowe KGŚ-SGH 15, 2004

Lee, Yong-Shik: “Reconciling RTAs with the WTO Multilateral Trading System: Case for a New Sunset Requirement on RTAs and Development Facilitation”. Journal of World Trade 45(3), 2011,

Luo, Yan: Anti-dumping in the WTO, the EU and China. The Rise of Legalization in the Trade Regime and its Consequences. Kluwer Law International 2010.

Menon, John: “Bilateral Trade Agreements and the World Trade System”. ADBI Discussion Paper 57, 2006,

Messerlin Patrick A.: “China in the WTO: Antudumping and safeguards”. In: Bhattasal, Deepak / Li, Shantong / Martin, Will (eds.): China and the WTO, Accession, Policy reform, and poverty reduction strategies. World Bank and Oxford University Press: Oxford 2004

Michalski, Bartosz: Międzyregionalne porozumienia handlowe Transpacyficzny regionalizm jako alternatywa dla „wolnego” handlu?. Difin: Warszawa 2014,

Misala, Józef, Teorie międzynarodowej wymiany gospodarczej. Państwowe Wydawnictwo Naukowe: Warszawa 1990

Misala, Józef: Współczesne teorie wymiany międzynarodowej i zagranicznej polityki ekonomicznej. Szkoła Główna Handlowa: Warszawa 2001

Niemiec, Wioletta / Niemiec, Mariusz: “Konsekwencje przystąpienia Chińskiej Republiki Ludowej do WTO – analiza wymiany towarowej”. In: Rymarczyk, Jan / Wróblewski, Marek (eds.): 10 lat Światowej Organizacji Handlu. Arboretum: Wrocław 2005

Pakistan's Schedule of Specific Commitments, 2009, http://fta.mofcom.gov.cn/pakistan/xieyi/pakchengruo_en.pdf

Pietraś, Marek: “Eksplanacyjna użyteczność liberalizmu w badaniu systemu międzynarodowego”. In: Haliżak, Edward / Ożarowski, Rafał / Wróbel, Anna (eds.): Liberalizm i neoliberalizm w nauce o stosunkach międzynarodowych: teoretyczny pluralizm. Rambler: Warszawa 2016, pp. 89-114.

Ricardo, David: The principles of political economy and taxation London. J. M. Dent & Sons: New York 1949.

Skrzypczyńska, Joanna: “Chiny w WTO”, A paper prepared for the 32nd International Scientific Conference “Jabłko niezgody. Współczesne problemy gospodarki światowej” (The Apple of Discord. Contemporary Problems of Global Economy), which took place on 18 May 2015 at the Economic University in Wrocław.

Skulska, Bogusława: Regionalizm ekonomiczny w Azji Wschodniej. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu: Wrocław 2012

Smith, Adam: Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów. Vol. I, PWN: Warszawa 1954.

Sun, Zhenyu: “China’s experience of 10 years in the WTO”. In: Meléndez-Ortiz, Ricardo / Bellmann, Christophe / Cheng, Shuaihua (eds.): A Decade in the WTO: Implications for China and Global Trade Governance, ICTSD: Geneva 2011, pp. 11-16.

Supplementary Agreement on Trade in Services of the Free Trade Agreement between China and Chile, 13 April 2008, http://fta.mofcom.gov.cn/chile/xieyi/xieyizhengwen_en.pdf (20.08.2016).

The Beijing Roadmap for APEC’s Contribution to the Realization of the FTAA, 2015, November, http://www.apec.org/Meeting-Papers/Leaders-Declarations/2014/2014_aelm/2014_aelm_annexa.aspx

The Free Trade Agreement between the Government of the People’s Republic of China and the Government of the Republic of Chile, 2005, http://fta.mofcom.gov.cn/chile/xieyi/freetradexieding2.pdf

Thorstensen, Vera / Oliveira Machado / Tiago Ivan (eds.): BRICS in the World Trade Organization: Comparative Trade Policies Brazil, Russia, India, China and South Africa. CCGI (FGV) and SAIIA: Ipea 2014.

Wróbel, Anna: “Polityka handlowa w świetle założeń realizmu”. In: Haliżak, Edward / Czputowicz, Jacek (eds.), Teoria realizmu w nauce o stosunkach międzynarodowych, Rambler: Warszawa 2014, pp. 141-142.

WTO, Accession of the People’s Republic of China. Decision of 10 November 2001, WT/L432, Geneva 2001.

WTO, International Trade Statistics 2014, WTO, Geneva 2014, p. 26.

WTO: Accession of the People’s Republic of China. Decision of 10 November 2001, WT/L432 Geneva 2001.

A. Wróbel, Bilateralne porozumienia handlowe jako odpowiedź na kryzys negocjacji wielostronnych na forum WTO, w: R. Bania, K. Zdulski (red.), Wyzwania i problemy współczesnych stosunków międzynarodowych – bezpieczeństwo, dyplomacja, gospodarka, historia, polityka, Łódź 2015.

A. Wróbel, K. Jędrzejowska , Wyzwania dla globalnego zarządzania gospodarczego 10 lat po kryzysie finansowym 2007-2008, w: Rocznik Strategiczny 2018/19, red. R. Kuźniar, Wydawnictwo Naukowe Scholar 2019; s. 163-186, ISBN 978-83-65390-44-8

The Future of Global Economic Governance - Challenges and Prospects in the Age of Uncertainty, red. M. Rewizorski, K. Jędrzejowska, A. Wróbel, Springer, Eastbourne, UK 2020ISBN 978-3-030-35335-3

Globalne zarządzanie gospodarcze. Wyzwania dla światowego systemu handlu, red. A. Wróbel, K. Jędrzejowska, M. Rewizorski, Wydawnictwo Naukowe Scholar 2020; ISBN 978-83-65390-81-3

A. Wróbel, W kierunku reformy Światowej Organizacji Handlu, w: Globalne zarządzanie gospodarcze. Wyzwania dla światowego systemu handlu, red. A. Wróbel, K. Jędrzejowska, M. Rewizorski, Wydawnictwo Naukowe Scholar 2019

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)