Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Międzynarodowy system handlowy WTO

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2104-M-D2MSHW-MPH
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Międzynarodowy system handlowy WTO
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Stosunki Międzynarodowe - DZIENNE II STOPNIA 2 semestr 1 rok - przedmioty dla specjalności MPH
Stosunki Międzynarodowe - DZIENNE II STOPNIA 2 semestr 1 rok - przedmioty wszystkie
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Podstawowa wiedza z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych. Student powinien posiadać wiedzę z problematyki przemian zachodzących we współczesnej gospodarce światowej

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot poświęcony jest analizie reguł obowiązujących w międzynarodowym systemie handlowym kreowanych przez Światową Organizację Handlu. Przybliża studentowi kluczowe zmiany zachodzące we współczesnych międzynarodowych stosunkach handlowych.

Pełny opis:

Problematyka przedmiotu koncentruje się na następujących zagadnieniach:

1. Międzynarodowy system handlowy- pojęcie

2. Narzędzia polityki handlowej

3. Wielostronny system handlowy GATT

4. Powstanie WTO

5. Handel towarami

6. Handel usługami

7. Handlowe aspekty ochrony własności intelektualnej

8. Państwa rozwijające się w systemie WTO

9. System rozstrzygania sporów handlowych

10. Głowni uczestnicy systemu WTO

11. Ocena systemu WTO

Literatura:

1.B. Hoekman, M. Kostecki, Ekonomia światowego systemu handlu, Wrocław 2011,

2. T. Bartoszewicz, GATT a międzynarodowa polityka handlowa, Warszawa 1988,

3. Raporty i dane statystyczne ze strony www.wto.org,

4. W. Dugiel, Światowy system handlu, Warszawa 2013;

5. K. Kołodziejczyk, Stosunki UE z krajami AKP. Rola i znaczenie umów EPA w zakresie handlu i pomocy rozwojowej, Warszawa 2013 (roz. I);

6. K. Kołodziejczyk, Ewolucja miejsca krajów rozwijających się w systemie handlu wielostronnego, w: (red.) E. Stadtmuller, Ł. Fijałkowski, Wyd. Rambler, Warszawa 2015

5. źródła internetowe

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć student:

Wiedza:

- rozpoznaje mechanizmy i instrumenty działania wielostronnego systemu handlowego

- rozumie podstawowe teorie i problemy z zakresu międzynarodowych stosunków handlowych

- zna zasady funkcjonowania układu GATT oraz WTO

- ma wszechstronną wiedzę z zakresu współczesnego handlu międzynarodowego

Umiejętności:

- rozpoznaje kluczowe problemy i istotę międzynarodowych stosunków handlowych,

- umie wyodrębniać wady i zalety systemu WTO,

- umie zdefiniować interesy głównych uczestników wymiany handlowej,

Kompetencje:

- Student jest przygotowany do pracy w instytucjach zajmujących się tematyką handlu międzynarodowego, ma świadomość zachodzących zmian w gospodarce światowej

- potrafi przygotować i zanalizować wybrany przez siebie problem badawczy

- potrafi dokonać analizy polityki handlowej wybranego kraju

S3_W02, S3_W03, S3_W04, S3_W05, S3_W06, S3_U01, S3_U02, S3_U03, S3U04, S3_U05, S3_K03, S3_K04

Metody i kryteria oceniania:

Prezentacja, praca zaliczeniowa, aktywność na zajęciach

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kołodziejczyk
Prowadzący grup: Katarzyna Kołodziejczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Problematyka przedmiotu koncentruje się na następujących zagadnieniach:

1. Międzynarodowy system handlowy- pojęcie

2. Narzędzia polityki handlowej

3. Wielostronny system handlowy GATT

4. Powstanie WTO

5. Handel towarami

6. Handel usługami

7. Handlowe aspekty ochrony własności intelektualnej

8. Państwa rozwijające się w systemie WTO

9. System rozstrzygania sporów handlowych

10. Głowni uczestnicy systemu WTO

11. Ocena systemu WTO

Literatura:

1.B. Hoekman, M. Kostecki, Ekonomia światowego systemu handlu, Wrocław 2011,

2. T. Bartoszewicz, GATT a międzynarodowa polityka handlowa, Warszawa 1988,

3. Raporty i dane statystyczne ze strony www.wto.org,

4. W. Dugiel, Światowy system handlu, Warszawa 2013;

5. K. Kołodziejczyk, Stosunki UE z krajami AKP. Rola i znaczenie umów EPA w zakresie handlu i pomocy rozwojowej, Warszawa 2013 (roz. I);

6. K. Kołodziejczyk, Ewolucja miejsca krajów rozwijających się w systemie handlu wielostronnego, w: (red.) E. Stadtmuller, Ł. Fijałkowski, Wyd. Rambler, Warszawa 2015

5. źródła internetowe

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)