Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Integracja europejska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2104-L-D2INTE
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Integracja europejska
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Stosunki Międzynarodowe - DZIENNE I STOPNIA 2 semestr 1 rok -przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

brak

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Integracja europejska - historia, podstawy prawne, instytucje, mechanizm podejmowanie decyzji, funkcjonowanie

Pełny opis:

Konceptualizacja pojęcia integracji europejskiej.

Wymiary integracji europejskiej. Wymiar historyczny integracji europejskiej. Wymiar aksjologiczny integracji europejskiej. Wymiar ekonomiczny integracji europejskiej. Wymiar polityczny integracji europejskiej. Wymiar prawny integracji europejskiej. Wymiar terytorialny integracji europejskiej. Wymiar społeczno-kulturowy integracji europejskiej.

Instytucje: Rada Europejska, Rada Unii Europejskiej, Komisja Europejska, Parlament Europejski, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Sąd Obrachunkowy, Komitet Ekonomiczno-Społeczny, Komitet Regionów.

System prawny Unii Europejskiej - źródła prawa, granice stosowania prawa europejskiego, stosunki między państwami członkowskimi a Unią Europejską. Polska w procesach integracji europejskiej.

Perspektywy integracji europejskiej.

Literatura:

1. Witold M. Góralski (red.), Unia Europejska - geneza, system, ustrój, prawo, gospodarka, polityki, współpraca. Podręcznik akademicki.

Warszawa 2007.

2. S. Parzymies, R. Zięba (red.), Instytucjonalizacja wielostronnej współpracy w Europie, Warszawa 2004;

3. J. Barcz, E. Kawecka-Wyrzykowska, K. Michałowska-Gorywoda, Integracja europejska, Warszawa 2007 (red.) W. Góralski, Unia Europejska, Tom I i II (wybrane rozdziały);

4. J. BArcz, Ustrój Unii Europejskiej, Wydawnictwo EuroPrawo, Warszawa 2009 i wyd. nast.;

5. K. Łastawski, Od idei do integracji europejskiej, Warszawa 2003.

6. Konstanty Adam Wojtaszczyk, Tadeusz Wallas, Paweł Stawarz, Przyszłość Unii Europejskiej, ASPRA-JR, Warszawa 2023

7. Konstanty Adam Wojtaszczyk, Tadeusz Wallas, Paweł Stawarz, Integracja europejska. Uwarunkowania, istota i następstwa, ASPRA-JR, Warszawa 2023

8. Konstanty Adam Wojtaszczyk, Polska w Unii Europejskiej, ASPRA-JR, Warszawa 2023

9. J. Barcz, M.Górka, A. Wyrozumska, Instytucje i prawo Unii Europejskiej, Wolters Kluwer, 2023

Efekty uczenia się:

Student po zakończeniu zajęć:- zna i rozumie procesy integracyjne w Europie;- umie analizować historię, procesy, podstawy prawne i instytucje integracji europejskiej- jest gotów dzielić się wiedzą na temat procesów integracji europejskiej

Szczegółowe efekty uczenia się: K_W01, K_W03, K_W06, K_U01, K_U02, K_K01

Metody i kryteria oceniania:

Aktywne uczestnictwo w zajęciach, udział w dyskusji podczas zajęć, wygłoszenie prezentacji (fakultatywnie), uczestnictwo w zajęciach, końcowy egzamin pisemny - test.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 160 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Konstanty Wojtaszczyk
Prowadzący grup: Katarzyna Kołodziejczyk, Konstanty Wojtaszczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Tryb prowadzenia:

w sali

Pełny opis:

Rozwój idei integracji europejskiej. Historia procesów integracyjnych. Powstanie Wspólnot europejskich i ich rozwój od Traktatu Paryskiego do Traktatów Rzymskich. Jednolity Akt Europejski. Traktat o Unii Europejskiej. Traktat Amsterdamski. Traktat Nicejski, traktat z Lizbony. Integracja w ramach Unii Europejskiej: system dawnych trzech filarów: Jednolity Rynek Europejski, podstawy Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa oraz Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Instytucje: Rada Europejska, Rada Unii Europejskiej, Komisja Europejska, Parlament Europejski, Trybunał Sprawiedliwości i Sąd Pierwszej Instancji. System prawny Unii Europejskiej - źródła prawa, granice stosowania prawa europejskiego, stosunki między państwami członkowskimi a UE. Polska w UE. Debata nad reformą ustrojową Unii. Integracja poza UE: m.in. państw nordyckich, w ramach EFTA, EOG, państw ESiW, WNP.

Literatura:

1. Witold M. Góralski (red.), Unia Europejska - geneza, system, ustrój, prawo, gospodarka, polityki, współpraca. Podręcznik akademicki.

Warszawa 2007.

2. J. Barcz (red.), Prawo Unii Europejskiej. Prawo materialne i polityki, Warszawa 2003 i wydania następne;

3. J. Barcz (red.), Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe, Warszawa 2003 i wydania następne.

4. S. Parzymies, R. Zięba (red.), Instytucjonalizacja wielostronnej współpracy w Europie, Warszawa 2004;

5. J. Barcz, E. Kawecka-Wyrzykowska, K. Michałowska-Gorywoda, Integracja europejska, Warszawa 2007 (red.) W. Góralski, Unia Europejska, Tom I i II (wybrane rozdziały);

6. J. Barcz, Ustrój Unii Europejskiej, Wydawnictwo EuroPrawo, Warszawa 2009 i wyd. nast.;

7. K. Łastawski, Od idei do integracji europejskiej, Warszawa 2003.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)