Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologie informacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2103-L-D2INFO
Kod Erasmus / ISCED: 14.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Technologie informacyjne
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Polityka Społeczna - DZIENNE I STOPNIA 2 semestr 1 rok -przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Podstawowa wiedza informatyczna i umiejętność obsługi komputera.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedstawienie podstaw technik informacyjnych, tak by umożliwić studentom sprawne wykorzystywanie komputerów oraz sieci w nauce i pracy.

Omawiane zagadnienia to: przetwarzanie tekstów, praca z arkuszem kalkulacyjnym, tworzenie prezentacji.

Pełny opis:

1. Zasady działania i budowy komputera.

2. Omówienie roli i działania systemu operacyjnego, ćwiczenie podstawowych działań na plikach i katalogach.

3. Przegląd podstawowych aplikacji (kalkulator, program pakujący).

4. Omówienie zasad działania przeglądarek internetowych oraz wyszukiwarek. Ćwiczenie wyszukiwania informacji w sieci.

5. Omówienie działania poczty elektronicznej, ćwiczenie typowych zastosowań (wysyłanie załączników, definiowanie filtrów).

6. Edytowanie dokumentów tekstowych w typowym pakiecie biurowym. Definiowanie struktury dokumentu i automatyzacja pracy (definiowanie stylów, automatyczne numerowanie rozdziałów, generowanie spisu treści itp.).

7. Przedstawienie zasad poprawnego definiowania arkuszy.

- Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych w typowym pakiecie biurowym.

- Opisywanie obliczeń za pomocą formuł.

- Typowe funkcje arkusza (suma, jeżeli, wyszukaj.pionowo itp.).

- Tworzenie wykresów.

8. Tworzenie prezentacji w typowym programie biurowym.

Literatura:

- skrypt: http://pi.mimuw.edu.pl,

- materiały dostępne w kursie internetowym na platformie Kampus,

- współczesna literatura (czasopisma, publikacje internetowe) z zakresu technologii informacyjnej.

Efekty uczenia się:

WIEDZA, student:

- ma uporządkowaną wiedzę ogólną, obejmującą terminologię z zakresu technologii informacyjnej (K_U04);

UMIEJĘTNOŚCI, student potrafi:

- wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów (K_U04);

- porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych (K_U04);

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania

Sposób zaliczenia: sprawdzian końcowy przy komputerze, prace domowe.

Zaliczenie na podstawie:

- obecności i aktywności na zajęciach (wymagane),

- zaliczenia prac domowych,

- sprawdzianu końcowego przy komputerze.

Możliwe dwie nieusprawiedliwione nieobecności. Brak możliwości poprawy pozytywnych ocen.

Praktyki zawodowe:

N/D

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wioletta Matosek
Prowadzący grup: Wioletta Matosek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

w sali

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)