Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teoria polityki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-M-Z1TEPO
Kod Erasmus / ISCED: 14.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Teoria polityki
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Nauki Polityczne -ZAOCZNE II STOPNIA - 1 semestr 1 rok - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Teoria polityki i mechanizmy funkcjonowania zjawisk i procesów politycznych.

Przebieg zjawisk i procesów politycznych w różnych uwarunkowaniach historycznych, kulturowych, ekonomicznych i ideologicznych.

Rola polityki w funkcjonowaniu systemów społecznych na różnych poziomach zorganizowania rzeczywistości społecznej.

Współzależność sfery polityki i innych dziedzin życia społecznego.

Pełny opis:

Konwersatorium z teorii polityki jest jednym z przedmiotów teoriopolitycznych realizowanych w ramach programu studiów, równolegle prowadzone są zajęcia z zakresu głównych nurtów badań politologicznych. Problematyka przedmiotów uzupełnia się, razem stanowiąc kompleksowa ofertę. Zadaniem konwersatorium z teorii polityki jest pokazanie kluczowych stanowisk teoretycznych, osi sporów towarzyszących interpretowaniu polityki, dostarczenie siatki pojęć i kategorii oraz procedur niezbędnych do uprawiania teoretycznej refleksji nad polityką, pokazanie sposobu analizy kluczowych problemów będących przedmiotem zainteresowania teorii polityki, integrujących na płaszczyźnie teoretycznej wiedzę studentów zdobywaną podczas studiowania szczegółowych subdyscyplin nauk politycznych. Konwencja zajęć ma charakter problemowo – heurystyczny, chodzi o pokazania podstawowych schematów analizy teoretycznej, ich bardziej szczegółowa egzemplifikacja zostanie dokonana na pozostałych wcześniej wspomnianych przedmiotach.

Studenci w trakcie zajęć zapoznają się z poglądami na temat przedmiotu, funkcji, wzajemnych relacji teorii polityki innych dyscyplin nauk politycznych i społecznych, specyfiki statusu poznania w obszarze nauk społecznych i politycznych, ideologicznego uwikłania tych nauk. Poznają kluczowe orientacje teoretyczno – metodologiczne, paradygmaty i metafory obecne w teoretycznej refleksji nad polityką, główne osie sporów i kontrowersji. Powinni posiąść wiedzę pozwalającą na rozumienie różnic między potocznymi a naukowymi interpretacjami zjawisk politycznych, rozumieć istotę polityki i polityczności, strukturalne mechanizmy współzależności zjawisk politycznych a innych zjawisk społecznych. Studenci zostaną m.in. zaznajomieni z rozumieniem polityki jako artykulacji interesów, jako homeostatu systemów społecznych, z funkcjami polityki w życiu społecznym ludzkich zbiorowości, z rozumieniem polityki jako mobilizacji politycznej, z związkami władzy i polityki, z podstawami władzy politycznej: przesłankami, źródłami i legitymacją, ze związkami występującymi pomiędzy władzą a własnością, ekonomiką i polityką. Przedmiotem zajęć będą także problemy aksjologiczne i etyczne polityki, kwestia rozumienia polityki jako powołania do odpowiedzialności. Zostanie również przedstawiona studentom problematyka kulturowych i ideologicznych determinacji polityki, jej związku z mechanizmami reprodukcji przemocy symbolicznej. Studenci poznają także koncepcje podmiotowości politycznej, przeanalizowane będą relacje pomiędzy strukturą, kulturą a podmiotowością, kontrowersje wokół identyfikowania podmiotów istotnych politycznie, jak i teorii interesów bez podmiotów. Pokazane będą podstawowe modele interpretujące procesy podejmowania decyzji politycznych. Polityka zostanie ukazana na tle procesów ewolucji i rewolucji społecznych. Studenci zapoznani zostaną z teoriami demokracji, z rozumieniami polityki jako demokracji, zostanie również przedstawiona specyfika zjawisk politycznych w systemach autorytarnych i totalitarnych i różne narzędzia teoretycznej interpretacji istoty tych systemów.

Szacowana liczba godzin, która student powinien przeznaczyć na opanowanie materiału, z uwzględnieniem literatury podstawowej wynosi ok. 80 - 100 godzin, z czego samo uczestnictwo w zajęciach to 18 godzin, bieżące przestudiowanie literatury to ok. 50 godzin, w tym przygotowanie recenzji wybranych publikacji; przygotowanie się do egzaminu, powtórzenia materiału to ok. 25 godzin.

Literatura:

J. Baszkiewicz „Wolność Równość Własność Rewolucje burżuazyjne”, Warszawa 1981.

U. Beck „Władza i przeciwwładza w epoce globalnej. Nowa ekonomia polityki światowej”, Warszawa 2005.

K. von Beyme „Współczesne teorie polityczne”, Warszawa 2005.

Z. Blok „O polityczności, polityce i politologii”, Poznań 2009.

Z. Blok /red./ „Czym jest teoria w politologii”, Warszawa 2011.

W. Bulira /red./ Granice teorii polityki. Świat w stanie zagrożenia, Lublin 2018.

R.A. Dahl, B. Stinebricker „Współczesna analiza polityczna”, Warszawa 2007.

R.J. Dalton, H-D. Klingemann /red./ “Zachowania polityczne 2”, Warszawa 2010.

R.E. Goodin, P. Petit /red./ „Przewodnik po współczesnej filozofii politycznej”, Warszawa 1998.

F. A. von Hayek, Nadużycie rozumu, Warszawa 2013.

A. Heywood „Teoria polityki Wprowadzenie”, Warszawa 2009.

A. Heywood „Politologia”, Warszawa 2006.

G. Himmelfarb, Drogi do nowoczesności. Brytyjskie, francuskie i amerykańskie oświecenie, Warszawa 2018.

A.W. Jabłoński, L. Sobkowiak /red./ „Studia z teorii polityki”, t. I i II Wrocław 1996 i 1997.

M. Karwat, B. Kaczmarek /red./ "Polityczność i polityka w refleksji teoriopolitycznej", Studia Politologiczne vol 37, Warszawa 2015 oraz "Politologia i Uniwersytet w refleksji teoriopolitycznej", Studia Politologiczne vol. 46, Warszawa 2017.

M. Karwat „Człowiek polityczny”, Warszawa 1989.

M. Karwat /red./ „Paradoksy polityki”, Warszawa 2007.

T. Klementewicz „Rozumienie polityki Zarys metodologii nauki o polityce”, Warszawa 2010.

T.Klementewicz /red./ „Współczesne teorie polityki – od logiki do retoryki”, Warszawa 2004.

B. Krauz-Mozer „Teorie polityki Założenia metodologiczne”, Warszawa 2005.

B. Latour, Nigdy nie byliśmy nowocześni, Warszawa 2011.

E/ Laclau, Rozum populistyczny, Wrocław 2009.

A. Leder, Rysa na tafli. Teoria w polu psychoanalitycznym, Warszawa 2016.

K. MacDonald, Kultura krytyki, Warszawa 2012.

J.G. March, J.P. Olsen „Instytucje. Organizacyjne podstawy polityki”, Warszawa 2005.

D. Marsh, G. Stoker „Teorie i metody w naukach politycznych”, Kraków 2006.

Ł. Młyńczyk, B. Nitschke /red./, Aspekty metodologiczne oraz teoretyczne w subdyscyplinach politologii, Toruń 2013.

Ł. Młyńczyk, List dla M. Czy Mirosław Karwat jest teoretyczny, czy (jest) empiryczny?, [w:]: Wokół holistycznej interpretacji polityki: księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi zw. dr. hab. Mirosławowi Karwatowi, 2020/red. Filip Pierzchalski, Marcin Tobiasz, Jacek Ziółkowski, Warszawa: Dom Wydawniczy ELIPSA, s. 57-74.

Ł. Młyńczyk, Między kreatywności a próżnowaniem. Polityczność dwóch typów idealnych, Warszawa 2015.

Ch. Mouffe, Polityczność, Warszawa 2008.

J. Nocoń, A. Laska „Teoria polityki Wprowadzenie, Warszawa 2005.

K. Opałek /red./ „Metodologiczne i teoretyczne problemy nauk politycznych”, Warszawa 1975.

K. Opałek /red./ „Elementy teorii polityki”, Warszawa 1989.

K. R. Popper, Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie, tom 2., Warszawa 2006.

F. Ryszka „Wstęp do nauki o polityce. Uwagi metodologiczne”, Warszawa-Poznań 1981.

C. Schmitt, Pojęcie polityczności, [w:] C. Schmitt, Teologia polityczna i inne pisma, Kraków 2000: Znak, s. 191-250.

J. Scott „Władza” ,Warszawa 2006.

I. Shapiro „Stan teorii demokracji”, Warszawa 2006.

R. Skarzyński, Przedmiot poznania politologii. Podstawy dyscypliny nauki, Białystok 2014.

R. Skarzyński „Mobilizacja polityczna”, Warszawa 2011.

Q. Skinner, Metoda historyczna i wolność republikańska, Toruń 2016.

Q. Skinner, Wolność przed liberalizmem, Toruń 2013.

J. Staniszkis „Władza globalizacji”, Warszawa 2003.

N.N. Taleb, Czarny Łabędź. O skutkach nieprzewidywalnych zdarzeń, Warszawa 2014.

R. H. Thaler, Zachowania niepoprawne. Tworzenie ekonomii behawioralnej, Poznań 2018.

Sh. Zuboff, Wiek kapitalizmu inwigilacji. Walka o przyszłość ludzkości na nowej granicy władzy, Poznań 2020.

T. Żyro „Wstęp do politologii”, Warszawa 2004.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

K_W01 – Student zna i rozumie teoretyczne koncepcje obecne w nauce o polityce oraz kierunki ich rozwoju.

K_W06 – Student zna podstawowe ujęcia teoriopolityczne i rozumie jak wyjaśniają one zasady funkcjonowania organizacji, instytucji i systemów politycznyczh.

K_W07 – Student posiada teoretyczną wiedzę dotyczącą nurtów współczesnych badań politologicznych.

K_W09 – Student rozumie teoretyczne aspekty mechanizmów działania politycznego oraz ich konsekwencje.

K_W10 – Student wie jak odwoływać się do wybranych teorii z poszanowaniem zasad prawa autorskiego.

UMIEJĘTNOŚCI

K_U03 – Student potrafi wskazywać różnice i podobieństwa istniejące pomiędzy poszczególnymi teoriami oraz dostrzegać ich związki z danymi zjawiskami społecznymi.

K_U05 – Student umie samodzielnie zwiększać swój poziom wiedzy o teoriach polityki oraz krytycznie analizować zastane źródła wiedzy.

KOMPETENCJE

K_K05 – Student jest gotów do wykorzystania wybranych teorii do rozstrzygania dylematów etycznych i zawodowych.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin w formie ustnej - trzy przekrojowe pytania 90%

Bieżąca ocena podczas dyskusji 10%

Metody oceny pracy studenta / Liczba punktów/udział w ocenie końcowej

egzamin pisemny/ustny - trzy pytania przekrojowe - 100%/ 50% (w przypadku zajęć zdalnych)

praca semestralna/roczna (w przypadku konieczności zajęć zdalnych) / 50%

Ocena / Algorytm oceny końcowej

2 / poniżej 50%

3*** / powyżej 50%, ale nie więcej niż 60%

3,5 / 61-70%

4 / 71 – 80%

4,5 / 81 – 90%

5 /91 – 100%

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Młyńczyk
Prowadzący grup: Łukasz Młyńczyk
Strona przedmiotu: http://teoriapolityki.com
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

lektura monograficzna
w sali

Skrócony opis:

Teoria polityki i mechanizmy funkcjonowania zjawisk i procesów politycznych.

Przebieg zjawisk i procesów politycznych w różnych uwarunkowaniach historycznych, kulturowych, ekonomicznych i ideologicznych.

Rola polityki w funkcjonowaniu systemów społecznych na różnych poziomach zorganizowania rzeczywistości społecznej.

Współzależność sfery polityki i innych dziedzin życia społecznego.

Pełny opis:

Konwersatorium z teorii polityki jest jednym z przedmiotów teoriopolitycznych realizowanych w ramach programu studiów, równolegle prowadzone są zajęcia z zakresu głównych nurtów badań politologicznych. Problematyka przedmiotów uzupełnia się, razem stanowiąc kompleksowa ofertę. Zadaniem konwersatorium z teorii polityki jest pokazanie kluczowych stanowisk teoretycznych, osi sporów towarzyszących interpretowaniu polityki, dostarczenie siatki pojęć i kategorii oraz procedur niezbędnych do uprawiania teoretycznej refleksji nad polityką, pokazanie sposobu analizy kluczowych problemów będących przedmiotem zainteresowania teorii polityki, integrujących na płaszczyźnie teoretycznej wiedzę studentów zdobywaną podczas studiowania szczegółowych subdyscyplin nauk politycznych. Konwencja zajęć ma charakter problemowo – heurystyczny, chodzi o pokazania podstawowych schematów analizy teoretycznej, ich bardziej szczegółowa egzemplifikacja zostanie dokonana na pozostałych wcześniej wspomnianych przedmiotach.

Studenci w trakcie zajęć zapoznają się z poglądami na temat przedmiotu, funkcji, wzajemnych relacji teorii polityki innych dyscyplin nauk politycznych i społecznych, specyfiki statusu poznania w obszarze nauk społecznych i politycznych, ideologicznego uwikłania tych nauk. Poznają kluczowe orientacje teoretyczno – metodologiczne, paradygmaty i metafory obecne w teoretycznej refleksji nad polityką, główne osie sporów i kontrowersji. Powinni posiąść wiedzę pozwalającą na rozumienie różnic między potocznymi a naukowymi interpretacjami zjawisk politycznych, rozumieć istotę polityki i polityczności, strukturalne mechanizmy współzależności zjawisk politycznych a innych zjawisk społecznych. Studenci zostaną m.in. zaznajomieni z rozumieniem polityki jako artykulacji interesów, jako homeostatu systemów społecznych, z funkcjami polityki w życiu społecznym ludzkich zbiorowości, z rozumieniem polityki jako mobilizacji politycznej, z związkami władzy i polityki, z podstawami władzy politycznej: przesłankami, źródłami i legitymacją, ze związkami występującymi pomiędzy władzą a własnością, ekonomiką i polityką. Przedmiotem zajęć będą także problemy aksjologiczne i etyczne polityki, kwestia rozumienia polityki jako powołania do odpowiedzialności. Zostanie również przedstawiona studentom problematyka kulturowych i ideologicznych determinacji polityki, jej związku z mechanizmami reprodukcji przemocy symbolicznej. Studenci poznają także koncepcje podmiotowości politycznej, przeanalizowane będą relacje pomiędzy strukturą, kulturą a podmiotowością, kontrowersje wokół identyfikowania podmiotów istotnych politycznie, jak i teorii interesów bez podmiotów. Pokazane będą podstawowe modele interpretujące procesy podejmowania decyzji politycznych. Polityka zostanie ukazana na tle procesów ewolucji i rewolucji społecznych. Studenci zapoznani zostaną z teoriami demokracji, z rozumieniami polityki jako demokracji, zostanie również przedstawiona specyfika zjawisk politycznych w systemach autorytarnych i totalitarnych i różne narzędzia teoretycznej interpretacji istoty tych systemów.

Literatura:

J. Baszkiewicz „Wolność Równość Własność Rewolucje burżuazyjne”, Warszawa 1981.

U. Beck „Władza i przeciwwładza w epoce globalnej. Nowa ekonomia polityki światowej”, Warszawa 2005.

K. von Beyme „Współczesne teorie polityczne”, Warszawa 2005.

Z. Blok „O polityczności, polityce i politologii”, Poznań 2009.

Z. Blok /red./ „Czym jest teoria w politologii”, Warszawa 2011.

W. Bulira /red./ Granice teorii polityki. Świat w stanie zagrożenia, Lublin 2018.

R.A. Dahl, B. Stinebricker „Współczesna analiza polityczna”, Warszawa 2007.

R.J. Dalton, H-D. Klingemann /red./ “Zachowania polityczne 2”, Warszawa 2010.

R.E. Goodin, P. Petit /red./ „Przewodnik po współczesnej filozofii politycznej”, Warszawa 1998.

F. A. von Hayek, Nadużycie rozumu, Warszawa 2013.

A. Heywood „Teoria polityki Wprowadzenie”, Warszawa 2009.

A. Heywood „Politologia”, Warszawa 2006.

G. Himmelfarb, Drogi do nowoczesności. Brytyjskie, francuskie i amerykańskie oświecenie, Warszawa 2018.

A.W. Jabłoński, L. Sobkowiak /red./ „Studia z teorii polityki”, t. I i II Wrocław 1996 i 1997.

M. Karwat, B. Kaczmarek /red./ "Polityczność i polityka w refleksji teoriopolitycznej", Studia Politologiczne vol 37, Warszawa 2015 oraz "Politologia i Uniwersytet w refleksji teoriopolitycznej", Studia Politologiczne vol. 46, Warszawa 2017.

M. Karwat „Człowiek polityczny”, Warszawa 1989.

M. Karwat /red./ „Paradoksy polityki”, Warszawa 2007.

T. Klementewicz „Rozumienie polityki Zarys metodologii nauki o polityce”, Warszawa 2010.

T.Klementewicz /red./ „Współczesne teorie polityki – od logiki do retoryki”, Warszawa 2004.

B. Krauz-Mozer „Teorie polityki Założenia metodologiczne”, Warszawa 2005.

B. Latour, Nigdy nie byliśmy nowocześni, Warszawa 2011.

E/ Laclau, Rozum populistyczny, Wrocław 2009.

A. Leder, Rysa na tafli. Teoria w polu psychoanalitycznym, Warszawa 2016.

K. MacDonald, Kultura krytyki, Warszawa 2012.

J.G. March, J.P. Olsen „Instytucje. Organizacyjne podstawy polityki”, Warszawa 2005.

D. Marsh, G. Stoker „Teorie i metody w naukach politycznych”, Kraków 2006.

Ł. Młyńczyk, B. Nitschke /red./, Aspekty metodologiczne oraz teoretyczne w subdyscyplinach politologii, Toruń 2013.

Ł. Młyńczyk, List dla M. Czy Mirosław Karwat jest teoretyczny, czy (jest) empiryczny?, [w:]: Wokół holistycznej interpretacji polityki: księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi zw. dr. hab. Mirosławowi Karwatowi, 2020/red. Filip Pierzchalski, Marcin Tobiasz, Jacek Ziółkowski, Warszawa: Dom Wydawniczy ELIPSA, s. 57-74.

Ł. Młyńczyk, Między kreatywności a próżnowaniem. Polityczność dwóch typów idealnych, Warszawa 2015.

Ch. Mouffe, Polityczność, Warszawa 2008.

J. Nocoń, A. Laska „Teoria polityki Wprowadzenie, Warszawa 2005.

K. Opałek /red./ „Metodologiczne i teoretyczne problemy nauk politycznych”, Warszawa 1975.

K. Opałek /red./ „Elementy teorii polityki”, Warszawa 1989.

K. R. Popper, Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie, tom 2., Warszawa 2006.

F. Ryszka „Wstęp do nauki o polityce. Uwagi metodologiczne”, Warszawa-Poznań 1981.

C. Schmitt, Pojęcie polityczności, [w:] C. Schmitt, Teologia polityczna i inne pisma, Kraków 2000: Znak, s. 191-250.

J. Scott „Władza” ,Warszawa 2006.

I. Shapiro „Stan teorii demokracji”, Warszawa 2006.

R. Skarzyński, Przedmiot poznania politologii. Podstawy dyscypliny nauki, Białystok 2014.

R. Skarzyński „Mobilizacja polityczna”, Warszawa 2011.

Q. Skinner, Metoda historyczna i wolność republikańska, Toruń 2016.

Q. Skinner, Wolność przed liberalizmem, Toruń 2013.

J. Staniszkis „Władza globalizacji”, Warszawa 2003.

N.N. Taleb, Czarny Łabędź. O skutkach nieprzewidywalnych zdarzeń, Warszawa 2014.

R. H. Thaler, Zachowania niepoprawne. Tworzenie ekonomii behawioralnej, Poznań 2018.

Sh. Zuboff, Wiek kapitalizmu inwigilacji. Walka o przyszłość ludzkości na nowej granicy władzy, Poznań 2020.

T. Żyro „Wstęp do politologii”, Warszawa 2004.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)