Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fizyczne podstawy teledetekcji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-FPT-KT
Kod Erasmus / ISCED: 07.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0539) Fizyka (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Fizyczne podstawy teledetekcji
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II st. (Geoinformatyka, kartografia, teledetekcja) - sem. 3
Strona przedmiotu: http://www.igf.fuw.edu.pl/meteo/stacja/wyklady/GeoTeledetekcja/
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład ma na celu opanowanie przez studentów podstawowych pojęć związanych z promieniowaniem elektromagnetycznych i jego propagacji w atmosferze oraz zrozumienie zasad działania podstawowych detektorów teledetekcyjnych.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do teledetekcji środowiskowej. Zagadnienie odwrotne. Teledetekcja pasywna i aktywna.

2. Podstawy fizyczne promieniowania elektromagnetycznego, promieniowanie ciała doskonale czarnego, podstawowe wielkości opisujące promieniowanie.

3. Oddziaływanie promieniowania z materią. Absorpcja promieniowana przez gazy atmosferyczne oraz rozpraszanie promieniowania przez chmury oraz aerozole. Odbicie promieniowania od powierzchni ziemi.

4. Transfer promieniowania w atmosferze.

5. Modele transferu radiacyjnego

6. Fizyka detektorów promieniowania elektromagnetycznego.

7. Kalibracja radiometrów.

8. Satelitarne systemy pomiarowe, rodzaje orbit, tryby skanowania powierzchni ziemi.

9. Kolor oceanu, wyznaczanie albeda powierzchni oceanu. Wyznaczanie koncentracji chlorofilu w wodzie. Pojęcie poprawki atmosferycznej. Algorytmy teledetekcyjne stosowane dla przyrządów SeaWIFS i MODIS

10. Teledetekcja obszarów lądowych, zmienność spektralna współczynnika odbicia w zależności od pokrycia terenu, indeks NDVI.

11. Wyznaczanie temperatury powierzchni oceanów.

12. Wykorzystanie radaru do pomiarów poziomu oceanów (projekt Topex/Posejdon). Omówienie pierwszego radaru meteorologicznego na orbicie.

13. Wykorzystanie systemu GPS do pomiarów zawartości pary wodnej w atmosferze.

14. Techniki pomiarowe oraz algorytmy satelitarne stosowane do wyznaczania własności optycznych aerozoli na podstawie pomiarów przyrządami MODIS, AVHRR i MISR.

15. Wykorzystanie metod teledetekcyjnych do wyznaczania koncentracji gazów śladowych (metoda LIMB) oraz profili pionowych temperatury powietrza.

16. Przegląd satelitów środowiskowych.

Literatura:

1. W.G.Rees, Physical principles of Remote Sensing, University Press, Cambridge.

2. P.N.Slater, Remote Sensing-optics and optical systems, Addison-Weslay Publishing Company.

3. G.L. Stephens, Remote Sensing of the Lower Atmosphere. An Introduction, Oxford University Press.

4. G.W. Petty, A First Course in Atmospheric Radiation, Sundog Publishing.

Efekty uczenia się:

Efekty kierunkowe: K_W01, K_U07, K_K06

Efekty specjalnościowe: S5_W01, S5_U07, S5_K04

Wiedza:

1. Poznanie działania podstawowych przyrządów wykorzystywanych w satelitarnej i lotniczej teledetekcji.

2. Poznanie podstawowej wiedzy na temat propagacji fal elektromagnetycznych w atmosferze

3. Poznanie współczesnych technik teledetekcyjnych

Umiejętności:

1. Umiejętność wykonywania, analizy i interpretacji pomiarów teledetekcyjnych.

Kompetencje społeczne:

1. Student potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze, także w językach obcych.

2. Student potrafi precyzyjnie formułować pytania służące pogłębianiu własnego zrozumienia danego tematu.

Metody i kryteria oceniania:

Wymagania niezbędne do zaliczenia:

1. obecność na wykładzie

2. uzyskanie min. 60% punktów z końcowego egzaminu pisemnego, który ma formę testu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Markowicz
Prowadzący grup: Krzysztof Markowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Brak protokołu
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Markowicz
Prowadzący grup: Krzysztof Markowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Brak protokołu
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)