Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do projektowania i zakładania ogrodów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-226WDPO
Kod Erasmus / ISCED: 13.104 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0511) Biologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wstęp do projektowania i zakładania ogrodów
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Przedmioty DOWOLNEGO WYBORU
Przedmioty obieralne na studiach drugiego stopnia na kierunku bioinformatyka
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
nieobowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali i w terenie

Skrócony opis:

Przedmiot stanowi wprowadzenie do projektowania ogrodów i obejmuje botaniczne i architektoniczne podstawy ogrodnictwa. Oprócz zajęć teoretycznych i praktycznych w Ogrodzie Botanicznym UW przedmiot obejmuje także wyjazdy do kilku zabytkowych założeń parkowych w okolicach Warszawy oraz wizytę w nowoczesnej szkółce roślin ozdobnych

Pełny opis:

Przedmiot jest wprowadzeniem do projektowania ogrodów i obejmuje botaniczne i architektoniczne podstawy ogrodnictwa. W trakcie zajęć studenci nabywają teoretycznych i praktycznych umiejętności w następujących zagadnieniach: rozmnażanie, uprawa i ochrona roślin, różnorodność ogrodowych roślin ozdobnych (rośliny roczne i wieloletnie, rośliny architektoniczne, rośliny niebezpieczne i inwazyjne, drzewa i krzewy), tworzenie i nazewnictwo nowych odmian roślin uprawnych, historia sztuki ogrodowej na przestrzeni dziejów, ogrody orientalne, tradycyjne ogródki wiejskie, podstawy projektowanie krajobrazu i zieleni miejskiej, podstawy projektowania ogrodów i aranżacje roślinne w mieszkaniach. Zajęcia obejmują także wyjazdy do kilku zabytkowych założeń parkowych w okolicach Warszawy oraz wizytę w nowoczesnej szkółce roślin ozdobnych.

Szczegółowy plan zajęć obejmuje:

(1) Podstawy projektowania ogrodów

(2) Rozmnażanie wegetatywne roślin

(3) Ogrody jako ekosystemy.

(4) Dobór roślin krzewiastych i drzewiastych w ogrodzie

(5) Dobór roślin jednorocznych i bylin w ogrodzie

(6) Aranżacje roślinne w mieszkaniach i podstawy ochrony roślin

(7) Podstawy ogrodnictwa (sadzenie i przesadzanie roślin, nawożenie roślin, podlewanie, zakładanie trawnika, cięcie drzew i krzewów

(8) Wycieczka do zabytkowego założenia parkowego

(9) Zieleń miejska (zajęcia w BUW)

(10) Nowoczesna szkółka roślin ozdobnych

Literatura:

Chmiel H. 2000. Uprawa roślin ozdobnych. PWRiL, Warszawa.

Dolatowski J., 1999. Szkółkarstwo polskie 1799-1999. Zw. Szkółkarzy

Polskich, Warszawa.

Hobhouse P. 2007. Historia ogrodów. Arkady, Warszawa.

Majdecki L. 2007. Historia ogrodów, tom 1 i 2. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu zajęć student umie:

- czytać projekty ogrodów

- wykonać szkic projektu niewielkiego założenia ogrodowego

- dobrać rośliny do różnorodnych warunków glebowych i świetlnych

- wykonać podstawowe prace ogrodnicze (sadzenie i przesadzanie roślin, zakładanie trawnika, cięcie drzew i krzewów)

Po zakończeniu zajęć student zna:

- podstawowe style sztuki ogrodowej

- zasady zakładania tradycyjnych ogrodów wiejskich

- podstawowe gatunki i odmiany roślin stosowanych we współczesnych ogrodach

- sposoby rozmnażania roślin oraz szczepienia drzew i krzewów

- podstawowe sposoby chemicznej i biologicznej ochrony roślin

- podstawowe zasady nowoczesnej produkcji szkółkarskiej

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie szkicu projektu założenia ogrodowego (łącznie z wykazem roślin) wykonanego samodzielnie przez studenta.

Prace zaliczeniowe prezentowane są przed komisją złożoną z osób prowadzących ćwiczenia. Ocenie podlegają następujące komponenty pracy (projektu) zaliczeniowej:

- ujęcie tematu (0-5 pkt.)

- kompozycja (0-10 pkt.)

- dobór roślin (0-10 pkt.)

- estetyka projektu i sposób prezentacji (0-5 pkt.)

Zsumowane i uśrednione wyniki punktacji zaproponowanej przez członków komisji są przeliczne na oceny wg następującej skali ocen: 0-15 ndst., 15,1-17 dst; 17,1-19 dst+; 19,1-22 db; 22,1-25 db+; 25,1-30 bdb

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 90 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Zych
Prowadzący grup: Katarzyna Roguz, Marcin Zych
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)