Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Parazytologia -W

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-215PARAZ-W
Kod Erasmus / ISCED: 13.104 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0511) Biologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Parazytologia -W
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Przedmioty DOWOLNEGO WYBORU
Przedmioty obieralne na studiach drugiego stopnia na kierunku bioinformatyka
Strona przedmiotu: http://www.biol.uw.edu.pl
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

biologia
biotechnologia
ochrona środowiska

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
monograficzne
obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Flora i Fauna 1400-112FF
Flora i Fauna D dla MSOŚ 1400-MW-FF
Wstęp do biologii 1000-711WBI
Wstęp do biologii 1100-1BB03
Wstęp do biologii 1400-111WDB
Wstęp do biologii 1400-MW-WBIOL2
Zoologia 1400-111ZOO
Zoologia M 1400-111ZOO-M

Założenia (lista przedmiotów):

Biologia i ekologia mięczaków słodkowodnych 1400-235BEMS
Biologia i ekologia ryb słodkowodnych 1400-236BERS
Ekologia i ewolucja interakcji międzygatunkowych. I. Konkurencja i drapieżnictwo 1400-215FWOR.KiP
Ekologia i ewolucja interakcji międzygatunkowych. II. Pasożytnictwo i mutualizm 1400-215FWOR.PiM
Fizjologia zwierząt i człowieka 1400-114FZ
Fizjologia zwierząt M 1400-124FZ-M
Immunologia 1400-216IMM
Immunologia -W 1400-216IMM-W

Założenia (opisowo):

Wprowadzenie do pasożytnictwa różnorodnych grup taksonomicznych, gatunków pasożytniczych zwierząt i człowieka. Omówienie pasożytniczych Protista i Animalia - biologii, cykli rozwojowych, sposobów szerzenia się w środowisku i transmisji, epidemiologii chorób pasożytniczych. Scharakteryzowanie różnych form pasożytnictwa. Wyjaśnienie terminologii dotyczącej pasożytów, wektorów i żywicieli oraz ich wzajemnych interakcji. Omówienie znaczenia pasożytnictwa dla ekosystemów antropogenicznych i naturalnych oraz człowieka. Wskazanie mechanizmów warunkujących powstanie pasożytnictwa i jego ewolucję na poziomie molekularnym, osobniczym i populacyjnym.Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Biologia pasożytniczych Eukaryota. Różnorodność biologiczna pasożytów uwarunkowana filogenetyczne i przez czynniki środowiskowe na poziomie molekularnym, osobniczym i populacyjnym. Systematyka, morfologia, cykl życiowy i fizjologia. Patogeniczność pasożytniczych inwazji i epidemiologia chorób wywołanych przez pasożyty. Zróżnicowanie i ewolucja i oddziaływania w układzie pasożyt-żywiciel.

Pełny opis:

Treść wykładów

1. Parazytologia - definicje i koncepcje pasożytnictwa. Pasożytnictwo wśród Eukaryota: systematyka filogenetyczna pasożytniczych Protista, Animalia (Lophotrochozoa, Ecdysozoa).

2. Pasożytnictwo - związek międzygatunkowy i jego ewolucja. Formy i kategorie pasożytnictwa. Pasożytnictwo w ekosystemie dzikim i antropogenicznym.

3. Zasięg i różnorodność biologiczna pasożytów uwarunkowana filogenetyczne i przez czynniki środowiskowe.

Różnorodność biologiczna pasożytów. Taksonomia, biologia, plan budowy, cykl życiowy, fizjologia. Patogeniczność pasożytów i epidemiologia chorób wywołanych przez pasożyty. Zoonozy i inwazje szerzące się

4. Pasożytnicze pierwotniaki przenoszone drogą pokarmową (Protista);

5. Pasożytnicze pierwotniaki krwi (Protista) c.d;

6. Pasożytnicze stawonogi (Arthropoda: Ixodoidea, Diptera, Anoplura, Siphonaptera).

7. Pasożytnicze stawonogi - udział w transmisji innych pasożytów i patogenów

8. Pasożytnicze nicienie (Nematoda): Adenophorea, Secernentea. Wielokrotne i wielogenowe uwarunkowanie pasożytnictwa. Adaptacja larwy inwazyjnej do pasożytnictwa .

9. Pasożytnicze nicienie – pasożytnictwo tkankowe i narządowe.

10. Pasożytnicze płazińce (Platyhelminthes): Neodermata (Digenea, Monogenea). Wskaźniki ewolucji żywiciela. Gatunkowa i topiczna specyficzność układu pasożyt-żywiciel.

11. Pasożytnicze płazińce – Cestoda: rola łańcucha pokarmowego w ustalaniu cyklu życiowego. Patogeniczność larwy. Zagrożenia zoonotyczne.

12. Pasożytnicze Acanthocephala, Nematomorpha, Annelida i Paentastomida) pasożytnictwo związane ze środowiskiem wodnym i lądowym oraz bezkręgowców.

13. Parazytoidy i kontrola biologiczna

14. Znaczenie biologii dla programów zwalczania inwazji pasożytniczych. Bioinformatyka w parazytologii.

Literatura:

Adl S.M., Simpson A.G.B., Lane Ch.E., et al. (2012). The Revised Classification of Eukaryotes. J. Eukaryot. Microbiol., 59(5), 2012 pp. 429–493

Baguna J., Riutort M. (2004). Molecular phylogeny of the Platyhelminthes.Ca.J. Zool., 82, 168-193.

Bush, A.O. et al. (2001). Parasitism. The diversity and ecology of animal parasites. Cambridge University Press, Cambridge.

Combes C. (1999). Ekologia i ewolucja pasożytnictwa. Długotrwałe wzajemne oddziaływania. PWN, Warszawa.

Deryło, A. et al. (2002). Parazytologia i akaroentomologia medyczna. PWN, Warszawa.

Goater T.M. et al. (2014) Parasitism. The diversity and ecology of animal parasites. Cambrige University Press.

Kaufmann J. Parasitic infections of domestic animals, Birkhauser Verlg, 1996

Hausmann K. et al. (2003) Protistology, Stuttgart

Melhorn H. (1988). Parasitology in Focus, Springer-Verlag, Berlin.

Roberts L.S. et al. (2013) Foundations of Parasitology. McGraw-Hill International.

Efekty uczenia się:

Student rozumie zjawisko pasożytnictwa wśród Protista i Animalia, a szczególnie będzie posiadał wiedzę o systematyce, morfologii, biologii, patogeniczności pasożytów i epidemiologii chorób pasożytniczych zwierząt dzikich, udomowionych i człowieka. Relacje w układzie pasożyt-żywiciel rozpoznaje na poziomie molekularnym i osobniczym w populacji i ekosystemie. Poprawnie interpretuje znaczenie pasożytnictwa w ewolucji, funkcjonowaniu ekosystemu oraz dla zdrowia zwierząt i człowieka. Krytycznie ocenia i poddaje selekcji informacje przekazywane przez media i dotyczące zagrożeń wynikających z inwazji pasożytniczych.

WIEDZA

1. Rozumie zjawiska i procesy zachodzące w układzie pasożyt-żywiciel na poziomie osobnika, populacji i ekosystemu. K-W05BI1, K_W06BI1, K_W07BI1, K_W09BI1, K_W01BI2, K_W02BI2

2. Zna różnorodność biologiczną pasożytów, rozumie zjawiska i procesy, które kształtują specyficzność układu pasożyt-żywiciel w czasie i przestrzeni. K_W10BI1, K_W03BI2, K_W04BI2

3. Zna i opisuje mechanizmy ewolucji pasożytnictwa za pomocą metodyki bioinformatycznej K_W11BI1, K_W12BI1, K_W04BI2, K_W05BI2, K_W07BI2, K_W09BI2, K_W18BI, 1K_W18BI2

4. Rozumie podstawowe kategorie pojęciowe terminologii parazytologicznej, patogeniczności pasożytów i epidemiologii chorób pasożytniczych stosując słownictwo specjalistyczne w języku polskim i angielskim na poziomie B2. K_W05BI1, K_W09BI1, K_W06BI2, K_W10BI2, K_W13BI2

5. Zna uwarunkowania środowiskowe rozwoju i funkcjonowania układu pasożyt-żywiciel; identyfikuje zagrożenia dla zdrowia człowieka i zwierząt ze strony pasożytów. Rozumie zasady zwalczania inwazji pasożytniczych K_W10BI1, K_W10BI2, K_W13BI2, K_W14BI2, K_W19BI1, K_W19BI2

UMIEJĘTNOŚCI

1. Wykorzystuje wiedzę do interpretacji pasożytnictwa na poziomie molekularnym, osobniczym i populacyjnym. Umie analizować dane o biologii pasożytów w odniesieniu do epidemiologii chorób pasożytniczych. K_U01BI1,K_U01BI2, K_U04BI1,

2. Posługuje się i rozumie język naukowy w stopniu umożliwiającym korzystanie ze źródeł elektronicznych i literatury naukowej poświęconej szeroko pojętej parazytologii przynajmniej na poziomie B2 K_U03BI1, K_U03BI2,

3. Wykazuje umiejętność krytycznej analizy i selekcji informacji biologicznych, zwłaszcza ze źródeł elektronicznych i mediów. Wykazuje umiejętność poprawnego wnioskowania i interpretowania danych parazytologicznych wyników badań na podstawie danych z różnych źródeł K_U04BI1, K_U04BI2, , K_U09BI2)

4. Samodzielnie planuje swoją karierę wykorzystując wiedzę parazytologiczną K_U10BI1, (K_U13BI2)

5. Wykazuje umiejętność postępowania w stanach zagrożenia epidemiologicznego pasożytami (K_U12BT2)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1. Poszerza zainteresowania parazytologiczne w kontekście interdyscyplinarnym oraz w medycynie i weterynarii (K_K01BI1, K_K01BI2 K-K03BI1)

2. Rozumie i umie przekazać nową wiedzę parazytologiczną i jest odpowiedzialny za swoją aktywność informacyjną w społeczeństwie (K_K03BI1, K_K03BI1, K_K04BI1, K_K02BI2, K_K03BI2, K_K11BI2)

3. Wykazuje ostrożność i krytycyzm podczas zdobywania i interpretowania wiedzy z zakresu parazytologii i jej zastosowania praktycznego. Rozumie konieczność doskonalenia zawodowego K_K06BI1, K_K08BI1, K_K10BI2, K_K07BI2)

4. Wykazuje odpowiedzialność za ocenę zagrożeń wynikających z badań parazytologicznych (K_K07BT2, K_K08BI2)

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin: test wielokrotnego wyboru ma 30 pytań, 60% poprawnych odpowiedzi daje ocenę zaliczającą.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Doligalska
Prowadzący grup: Maria Doligalska, Katarzyna Goździk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Doligalska
Prowadzący grup: Maria Doligalska, Katarzyna Goździk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)