Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyki zawodowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-114PZAW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyki zawodowe
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, BIOLOGIA, II rok, I stopień
Przedmioty obowiązkowe, BIOTECHNOLOGIA, II rok, I stopień
Przedmioty obowiązkowe, OCHRONA ŚRODOWISKA, II rok, I stopień
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Student studiów I stopnia zobowiązany jest do odbycia w trakcie studiów praktyki w wymiarze nie krótszym niż 100 godzin.

Praktyki mogą się odbywać w jednostkach gospodarczych, administracji państwowej/ samorządowej, instytucjach społecznych, placówkach oświatowych, służby zdrowia, instytucjach naukowo-badawczych lub innych jednostkach organizacyjnych, jeżeli charakter odbywanych przez studenta praktyk będzie zgodny z profilem kierunku studiów. Praktyki mogą się odbywać w ramach realizowanych programów UE, różnego typu wymian zagranicznych skierowanych do studentów, jak również w ramach zorganizowanej przez uczelnię działalności na rzecz Uniwersytetu i poza nim, pozwalającej osiągnąć cele praktyki zgodnie z profilem kierunku studiów, m.in. realizacja projektów w ramach działalności kół naukowych, udział w prowadzeniu prac naukowo-badawczych, realizowanych poza Wydziałem, udział w zleconych Uniwersytetowi projektach.

Pełny opis:

Opiekę nad studentem z ramienia Wydziału Biologii sprawuje pełnomocnik Dziekana Wydziału Biologii ds. Praktyk studenckich. Przed organizacją praktyk student ma obowiązek zapoznania się z zasadami organizacji praktyk zawodowych obowiązującymi na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, dostępnych na stronie Wydziału Biologii (www.biol.uw.edu.pl/pl/student/studia-i-i-ii-stopnia/praktyki-studenckie). Wybranie Firmy/Instytucji, w której będzie odbywał praktyki odbywa się poprzez jej: samodzielne znalezienie; skorzystanie z listy instytucji przyjmujących studentów Wydziału na praktyki, skorzystanie z oferty Biura Karier Wydziału Biologii UW lub skorzystanie z oferty Biura Karier Uniwersytetu Warszawskiego. Każdy student ma obowiązek wypełnienia porozumienia w sprawie organizacji praktyk oraz ramowego programu praktyk, według udostępnionego wzoru. Dokumenty te przed rozpoczęciem praktyk muszą zostać zaakceptowane i podpisane przez pełnomocnika Dziekana Wydziału Biologii ds. Praktyk studenckich, osobę upoważnioną do reprezentowania instytucji przyjmującej na praktyki oraz studenta.

Większość studentów odbywa praktyki w jednostkach naukowych oraz instytucjach zlokalizowanych w Warszawie t.j.: • Centrum Badań Ekologicznych PAN, • Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego (CMKP) • Centrum Onkologii – Instytut Marii Skłodowskiej-Curie • Instytut Biochemii i Biofizyki PAN • Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN • Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego • Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin • Instytut Matki i Dziecka • Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN • Instytut Ochrony Środowiska • Instytut Paleobiologii PAN • Instytut Parazytologii PAN • Instytut Psychiatrii i Neurologii • Instytut Reumatologii im. Prof. dr hab. Med. Eleonory Reicher • Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG) • Instytut Żywności i Żywienia • Kampinoski Park Narodowy (KPN) • Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy • Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie • Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie • Ministerstwo Środowiska • Muzeum i Instytut Zoologii PAN • Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie • Biuro Ochrony Środowiska • Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska. Wymienione jednostki przyjmują studentów Wydziału Biologii na praktyki studenckim po uprzednim podpisaniu porozumienia w tej sprawie. Niektóre z nich, jeśli wymagają tego ich wewnętrzne przepisy, podpisują stosowne długoterminowe umowy w sprawie organizacji praktyk. Ze strony Uniwersytetu Warszawskiego umowy te zawierane są przez Rektora, a oferty tych praktyk dostępne są w Biurze Karier Uniwersytetu Warszawskiego (www.biurokarier.edu.pl).

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia zdefiniowane dla praktyk: (i) student ma wiedzę na temat specyfiki środowiska zawodowego związanego z naukami biologicznymi; (ii) student ma wiedzę o strukturze organizacyjnej, zasadach organizacji pracy i podziału kompetencji, procedur, procesu planowania pracy i jej kontroli; (iii) student posiada umiejętności organizacji pracy własnej, pracy zespołowej, efektywnego zarządzania czasem i sumienności; (iv) student wykazuje odpowiedzialność za powierzone zadania.

Metody i kryteria oceniania:

Student przygotowuje pisemne sprawozdanie z praktyk, które, wraz z zaświadczeniem o odbyciu praktyk wypełnionym przez instytucję przyjmującą na praktyki, przedkłada po ich zakończeniu odpowiedniemu pełnomocnikowi Dziekana Wydziału Biologii ds. praktyk studenckich.

Student przygotowuje prezentację według wzoru przekazanego przez odpowiedniego pełnomocnika Dziekana Wydziału Biologii ds. Praktyk studenckich. Prezentacja podlega archiwizacji, a dodatkowo, w formie referatu ustnego, jest przedstawiana koordynatorowi, który w toku dyskusji mającej formę egzaminu ustnego, weryfikuje czy student osiągnął wymagane efekty uczenia się.

Przygotowanie pisemnego sprawozdania z praktyk i przygotowanie oraz wygłoszenie prezentacji są warunkiem zaliczenia praktyk przez pełnomocnika Dziekana Wydziału Biologii ds. Praktyk studenckich.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)