Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Statystyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-111STA1
Kod Erasmus / ISCED: 11.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0542) Statystyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Statystyka
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, BIOLOGIA, I rok, I stopień
Przedmioty obowiązkowe, BIOTECHNOLOGIA, I rok, I stopień
Przedmioty obowiązkowe, OCHRONA ŚRODOWISKA, I rok, I stopień
Przedmioty obowiązkowe, OCHRONA ŚRODOWISKA, II rok, I stopień
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot stanowi wprowadzenie do statystyki dla studentów biologii. Są omawiane zagadnienia podstawowe związane z opisem statystycznym, testami istotności, przedziałami ufności i badaniem związku pomiędzy cechami. Na zajęciach są prezentowane najbardziej popularne i podstawowe testy statystyczne używane w doświadczalnictwie i badaniach z różnych dziedzin biologii. Na podstawie prostych testów statystycznych jest omawiana ich konstrukcja i sposób interpretacji wyników. Studenci są wprowadzani w podstawowe techniki analizy danych i ich opracowania za pomocą programów komputerowych. Są poruszane takie zagadnienia jak dobór odpowiedniego testu do schematu doświadczalnego, oraz istotność statystyczna a znaczenie merytoryczne wyników testowania.

Pełny opis:

Przedmiot obejmuje następujące zagadnienia:

- Elementarne pojęcia rachunku prawdopodobieństwa: zdarzenia i ich prawdopodobieństwa.

- Zmienne losowe, rozkłady prawdopodobieństwa, rozkład dwumianowy, rozkład normalny, standardyzacja zmiennej.

- Populacje i próby. Charakterystyki prób i odpowiadające im statystyki: średnia, wariancja, odchylenie standardowe, kwantyle.

- Podstawowe pojęcia związane ze statystycznymi testami istotności: hipoteza zerowa i alternatywna, statystyka testu, wartości krytyczne, poziom istotności, p-wartość, błędy I i II rodzaju. Znaczenie liczebności próby, istotność statystyczna a znaczenie merytoryczne wyników testowania.

- Test dla frakcji i dla różnicy frakcji wraz z odpowiadającymi przedziałami ufności.

- Parametryczne i nieparametryczne testy dla miar położenia. Test znaków, test t dla prób połączonych, test t dla prób niezależnych, test sumy rang. Znaczenie założeń testów parametrycznych.

- Przedziały ufności: cel ich wyznaczania, współczynnik ufności. Związek przedziałów ufności z odpowiednimi testami istotności.

- Problem wielokrotnego testowania, poziom istotności w skali pojedynczego testu (porównania) i w skali rodziny testów (całego doświadczenia).

- Zmienność między grupami a zmienność wewnątrz grup: analiza wariancji (ANOVA) w klasyfikacji pojedynczej. Efekty ustalone (model I), testy porównań wielokrotnych. Efekty losowe (model II).

- Analiza frekwencji: testy zgodności chi-kwadrat.

- Analiza związku pomiędzy cechami: test niezależności chi-kwadrat, korelacja liniowa Pearsona, korelacja rangowa Spearmana. Testy istotności i przedziały ufności w analizie korelacji.

- Obliczenia statystyczne z wykorzystaniem komputera: Postać zbioru danych wymagana przez programy statystyczne, postać uzyskiwanych wyników. Proste analizy za pomocą oprogramowania komputerowego: opis statystyczny; testy dla dwóch prób - t, rangowe, permutacyjne; analiza wariancji i porównania wielokrotne, testy niezależności, korelacje.

Literatura:

Literatura zalecana :

Aczel A. D. 2006. Statystyka w zarządzaniu. PWN

Koronacki J., Mielniczuk J. 2006. Statystyka dla studentów kierunków technicznych i przyrodnicznych. WNT.

Łomnicki A. 2003. Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników. PWN.

Petrie A., Sabin C. 2006. Statystyka medyczna w zarysie. Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

Watała C. 2002. Biostatystyka - wykorzystanie metod statystycznych w pracy badawczej w naukach biomedycznych. a-medica Press.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

- przedstawia podstawowe charakterystyki populacji

- dostosowuje odpowiedni z poznanych testów statystycznych do schematu doświadczalnego

- formułuje hipotezy statystyczne do badanych problemów

- oblicza statystyki poznanych testów

- interpretuje uzyskane wyniki testów istotności i przedziałów ufności

- określa merytoryczne znaczenie uzyskanych wyników

- przeprowadza analizy statystyczne przy pomocy komputera

Metody i kryteria oceniania:

3 sprawdziany śródsemestralne oceniane na punkty. Przedmiot zaliczają studenci, którzy zdobyli przynajmniej 60% maksymalnej sumy punków ze wszystkich sprawdzianów.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Wódkiewicz
Prowadzący grup: Łukasz Banasiak, Halina Galera, Ingeborga Jarzyna, Natalia Mętrak-Ruda, Maciej Wódkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Wódkiewicz
Prowadzący grup: Łukasz Banasiak, Halina Galera, Ingeborga Jarzyna, Natalia Mętrak-Ruda, Maciej Wódkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)