Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekologia z ochroną środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-111EKOOS
Kod Erasmus / ISCED: 07.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ekologia z ochroną środowiska
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, BIOTECHNOLOGIA, I rok, I stopień
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

W ostatnich dekadach weszliśmy w okres przyspieszonego rozwoju wiedzy i praktycznych zastosowań biotechnologii. Wykorzystanie organizmów żywych w nowych zastosowaniach technologicznych (np. do produkcji energii elektrycznej, paliw, leków, szczepionek, itd.) stało się bardzo powszechne, podobnie jak genetyczne modyfikacje istniejących organizmów, a nawet tworzenie nowych, stało się efektywne, stosunkowo tanie i powszechne. Wiele z tych organizmów jest współcześnie użytkowanych w "wolnej przyrodzie", a kontrola nad tymi, które są użytkowane w zamkniętych laboratoriach może okazać się iluzoryczną.

W związku z powyższym biotechnologia stała się dziedziną nauki, która ma coraz silniejszy wpływ na otaczającą nas przyrodą. Wpływ zarówno pozytywny - przyczyniając się do zmniejszenia emisji, oczyszczania zanieczyszczonych terenów, itp., jak i negatywny - stwarzając zagrożenie dla dziko występujących gatunków i ekosystemów.

Celem przedmiotu jest zapewnienie przyszłym biotechnologom podstaw niezbędnych do zrozumienia jak funkcjonują zespoły organizmów i ekosystemy oraz wiedzy niezbędnej do oszacowania potencjalnych korzyści i zagrożeń wynikających z podejmowanych przez nich działań.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Kurs obejmuje podstawowe pojęcia, wiadomości, teorie i prawa ekologiczne z zakresu makroekologii, przedstawione w kontekście ochrony środowiska z wykorzystaniem wiedzy biotechnologicznej oraz przedstawieniem związanych z takim podejściem zagrożeń i korzyści przyrodniczych.

Pełny opis:

Wykłady obejmują następujące zagadnienia:

Dlaczego biotechnolodzy muszą posiadać wiedzę ekologiczną?

Ekologia ewolucyjna

Ekologia behavioralna

Rozmieszczenie i rozprzestrzenianie się organizmów

Liczebność, rozmieszczenie, strategie i interakcje

Powtarzalne wzorce budowy zespołów organizmów żywych

Biomy lądowe

Antromy - antropogenicznie przekształcone biomy

Wymieranie gatunków - przyczyny i ryzyka

Ekologiczne skutki globalnego ocieplenia

GMO a różnorodność biologiczna i funkcjonowanie ekosystemów

Przyszłe zastosowania biotechnologii w ekologii, ochronie środowiska i ochronie przyrody

Literatura:

Krebs C.J. 2011. Ekologia, PWN

Wejner J. 2008. Życie i ewolucja biosfery, PWN

Ellis, E. C., Goldewijk, K. K., Siebert, S., Lightman, D., Ramankutty, N. 2009. Anthropogenic transformation of the biomes, 1700 to 2000. Global Ecology and Biogeography,

Ellis, E. C., Ramankutty, N. 2008. Putting people in the map: anthropogenic biomes of the world. Frontiers in ecology and the environment, 6: 439-447.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy

Po zaliczeniu zajęć, student:

Wykazuje znajomość podstaw nauk przyrodniczych (w tym przypadku ekologii), kategorii pojęciowych i terminologii przyrodniczej oraz znajomość rozwoju metod badawczych, a także potrafi wskazać najważniejsze odkrycia naukowe w historii nauk biologicznych, w tym biotechnologii (K_W02).

Wykazuje znajomość podstawowych technik i narzędzi w ekologicznych badaniach zjawisk przyrodniczych i rozumie znaczenie pracy doświadczalnej w biotechnologii oraz potrafi opisać znaczenie analiz molekularnych w badaniach biologicznych i medycznych (K_W04)

W zakresie umiejętności

Po zaliczeniu zajęć, student:

Wykazuje umiejętność poprawnego wnioskowania o wpływie wybranych działań na funkcjonowanie ekosystemów i gatunków na podstawie danych z różnych źródeł (K_U06)

Wykazuje umiejętność krytycznego opracowania wybranego problemu naukowego w formie pisemnego referatu z uwzględnieniem wiedzy ekologicznej, z poprawną dokumentacją (K_U07)

W zakresie kompetencji

Po zaliczeniu zajęć, student:

Wykazuje zrozumienie zjawisk i procesów biologicznych w przyrodzie (K_K01)

Rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu informacji o nowych osiągnięciach biotechnologii i potrafi przekazać te informacje w sposób zrozumiały i w powiązaniu z wiedzą ekologiczną (K_K06)

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Patryk Czortek
Prowadzący grup: Patryk Czortek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)