Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Bioelektrochemia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-2SPEC282M
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Bioelektrochemia
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty 4EU+ (z oferty jednostek dydaktycznych)
Przedmioty do wyboru w semestrze 3M (S2-PRK-CHM)
Wykłady specjalizacyjne w semestrze 2M
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

biologia
biotechnologia
chemia
fizyka

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Wprowadzenie studenta w zagadnienia dotyczące fizykochemii granic fazowych. Podwójna warstwa elektryczna w biologii. Potencjały na granicy faz i w lonach biologicznych. Zrozumienie zagadnień dotyczących transportu i separacji ładunku w błonach biologicznych. Zapoznanie z metodyką unieruchamiania integralnych białek i enzymów na elektrodach.Zasosowania elektrod enzymatycznych w bioczujnikach i wytwarzaniu energii. Bioogniwa i samo-zasilajace się urządzenia bioanalityczne

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Przedmiot dedykowany programowi:

4EU+KURSY

Skrócony opis:

Elektrochemia błon biologicznych i biologiczno/niebiologicznych powierzchni międzyfazowych. Transport elektronów i protonów w układach biologicznych. Elektrody wykorzystujące enzymy jako biokatalizatory - transport elektronowy bezpośredni i mediowany. Zastosowanie elektrod enzymatycznych w bioczujnikach i wytwarzaniu energii. Bioogniwa i samo-zasilające się biourządzenia.

Pełny opis:

Membrany biologiczne. Biologiczne powierzchnie międzyfazowe i ich struktura. Podwójna warstwa elektryczna. Równanie Nernsta-Plancka i powstawanie potencjałów membranowych. Procesy dalekozasięgowego przeniesienia elektronów i transport protonów w układach biologicznych. Transformacja energii i przewodzenie sygnałów elektrycznych. Elektrochemiczne badania procesów enzymatycznych i układów modelowych. Zachowanie enzymów na elektrodach. Bioelektrokataliza. Elektrochemiczne biosensory.

Literatura:

uzupełniająca dla zinteresowanych:

1. Bioelectrochemistry Design and Applications of Biomaterials Serge Cosnier (Ed.) Walter de Gruyter GMBH, Berlin 2019.

2. Bioelectrochemistry, Fundamentals, Experimental Techniques and Applications. Philip N. Bartlett (Ed.) Wiley & Sons Ltd., Chichester, 2008.

3. Rolando Guidelli Bioelectrochemistry of Biomembranes and Biomimetic Membranes, John Wiley & Sons, Inc. 2017

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

1. Poznać i zrozumieć rolę podwójnej warstwy elektrycznej w biologii.

2. Wykorzystać podstawy termodynamiki procesów nieodwracalnych do opisu powstawania potencjałów membranowych.

UMIEJĘTNOŚCI:

1. Rozróżniać podstawowe mechanizmy przeniesienia ładunku w błonach biologicznych i układach enzymatycznych

2. Rozwinięcie krytycznego wnioskowania i interpretacji wyników

eksperymentalnych.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin końcowy; formy: egzamin pisemny lub ustny z elementami pytań testowych i problemowych oraz zadań.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład specjalizacyjny, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Bilewicz, Paweł Krysiński
Prowadzący grup: Renata Bilewicz, Paweł Krysiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)