Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Syntezy związków znakowanych i ich zastosowanie w chemii organicznej, biochemii i medycynie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-2SPEC132M
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Syntezy związków znakowanych i ich zastosowanie w chemii organicznej, biochemii i medycynie
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty do wyboru w semestrze 3M (S2-PRK-CHM)
Wykłady specjalizacyjne w semestrze 2M
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student przed rozpoczęciem nauki przedmiotu powinien:

- wykazać się znajomością podstaw wiedzy z zakresu chemii organicznej i chemii jądrowej,

- wykazać się umiejętnością wyszukiwania i korzystania z literatury o charakterze podręcznikowej.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Po zakończeniu nauki w ramach tego przedmiotu student powinien wykazywać się wiedzą z zakresu:

- stosowania nowoczesnych technik w syntezie związków znakowanych izotopami stabilnymi i radioaktywnymi,

- wykorzystania tych związków jako radiofarmaceutyków w medycynie oraz pozytonowej tomografii emisyjnej (PET),

- badania mechanizmów reakcji metodami izotopowymi.

Pełny opis:

Wykład jest poświęcony zagadnieniom związanym z syntezą związków znakowanych i ich zastosowaniem w chemii organicznej, biochemii i medycynie.

Na wykładzie omawiane są następujące tematy:

- specyficzne i niespecyficzne metody syntez związków chemicznych znakowanych izotopami stabilnymi (2-H) i radioaktywnymi (3-H, 11-C, 14-C, 13-N, 15-O, 18-F, 76-Br, 131-I),

- radionuklidy i radiofarmaceutyki stosowane w medycynie,

- pozytonowa tomografia emisyjna (PET),

- badanie mechanizmów reakcji chemicznych metodami izotopowymi.

Literatura:

Zastosowanie nuklidów promieniotwórczych w chemii, Praca zbiorowa pod red. Jerzego Sobkowskiego, PWN, Warszawa, 1989

Chemia Jądrowa, Jerzy Sobkowski, Małgorzata Jelińska- Kazimierczuk, Adamantan, Warszawa, 2006.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu nauki w ramach tego przedmiotu student powinien wykazać się wiedzą dotyczącą:

- syntezy metodami chemicznymi, enzymatyczne oraz wymiany izotopowej związków znakowanych izotopami stabilnymi i promieniotwórczymi oraz zastosowania tych związków jako radiofarmaceutyki w medycynie,

- działania i zastosowania w medycynie nuklearnej pozytonowej tomografii emisyjnej (PET),

- badanie mechanizmów reakcji chemicznych metodą kinetycznych i rozpuszczalnikowych efektów izotopowych (KIE i SIE).

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin będzie polegał na zaliczeniu dwóch kolokwiów.

0% - 50% 2

51% - 60% 3

61% - 70% 3,5

71% - 80% 4

81% - 90% 4,5

91% - 100% 5

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład specjalizacyjny, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Winnicka
Prowadzący grup: Elżbieta Winnicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)