Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Współczesne techniki stosowane w biochemii i biologii molekularnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-2RWTECH1M
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Współczesne techniki stosowane w biochemii i biologii molekularnej
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty do wyboru w semestrze zimowym 1M Radiogenomika (S2-PRK-RAD)
Strona przedmiotu: http://www.chem.uw.edu.pl/people/MJankowska-Anyszka/
Punkty ECTS i inne: 1.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Pełny opis:

Techniki używane w przygotowaniu materiału biologicznego i frakcjonowaniu składników komórek (m.in. dializa, wirowanie, zatężanie). Elektroforeza (na nośnikach, w warunkach denaturujących i niedenaturujących, 2D). Chromatografia (m.in. jonowymienna, powinowactwa, sączenie molekularne). Metody immunologiczne (m.in. immunobloting, ELISA). Metody izotopowe. Sekwencjonowanie białek i kwasów nukleinowych. Analiza restrykcyjna, hybrydyzacja in situ. Klonowanie DNA. Mikromacierze DNA.

Literatura:

Anna Lewandowska Ronnegren "Techniki laboratoryjne w biologii molekularnej" Medpharm Polska 2018.

J.M. Berg, J.L. Tymoczko, L. Stryer, Biochemia

B. Alberts, D. Bray, A. Johnson, J. Lewis, M. Raff, K. Roberts, P. Walter, Podstawy biologii komórki

Efekty uczenia się:

Student zna podstawy fizykochemiczne omawianych metod używanych w biochemii i biologii molekularnej.

Student potrafi wskazać zalety i ograniczenia omawianych metod używanych w biochemii i biologii molekularnej..

Student potrafi zastosować posiadaną wiedzę do ogólnego zaplanowania eksperymentu z użyciem omawianych metod.

Metody i kryteria oceniania:

Na zakończenie wykładu odbędzie się egzamin pisemny. Do zaliczenia konieczne jest uzyskanie 60% punktów. Dozwolona liczba nieobecności na wykładach - 2.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Jankowska-Anyszka
Prowadzący grup: Marzena Jankowska-Anyszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)