Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do radiogenomiki - laboratorium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-2RWRADL1M
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wstęp do radiogenomiki - laboratorium
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty minimum programowego w semestrze 1M Radiogenomika (S2-PRK-RAD)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Wstęp do radiogenomiki 1200-2RWRADW1M

Założenia (lista przedmiotów):

Wstęp do radiogenomiki 1200-2RWRADW1M

Założenia (opisowo):

Podstawowa wiedza z zakresu biologii, chemii i fizyki ze studiów licencjackich, poszerzona o bazę pojęciową przedstawioną podczas wykładu "Wstęp do radiogenomiki". Znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym na zrozumienie literatury anglojęzycznej.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Głównym celem zajęć laboratoryjnych jest zaznajomienie studentów z metodami izolacji kwasów nukleinowych i białek z materiału biologicznego oraz sposobami ich oznaczania.

Pełny opis:

Zajęcia laboratoryjne obejmują serię ćwiczeń stanowiących uzupełnienie do

wykładu. Wykonywane przez studentów eksperymenty mają na celu zdobycie

umiejętności izolacji kwasów nukleinowych oraz ich oceny ilościowej i

jakościowej z wykorzystaniem poznanych metod (m.in. elektroforeza w żelu

agarozowym, PCR, oznaczenie spektrofotometryczne), a także podstawowych

umiejętności pracy z białkami (m.in. analiza jakościowa metodą SDS-PAGE,

oznaczenia ilościowe i wykrywanie metodą immunodetekcji).

Literatura:

Przykładowa literatura:

Anna Lewandowska-Ronnegren "Techniki laboratoryjne w biologii molekularnej", MedPharm Polska 2018.

Efekty uczenia się:

Student zdobędzie praktyczną wiedzę z zakresu izolacji i analizy kwasów nukleinowych.

Student uzyska wiedzę praktyczna wiedzę na temat izolacji i analizy białek.

Metody i kryteria oceniania:

Podczas ćwiczeń laboratoryjnych studenci są oceniani na podstawie:

- obecności na zajęciach (dopuszczalna 1 nieobecność),

- pracy na poszczególnych zajęciach w sposób pozwalający pozytywnie ocenić wiedzę, umiejętności i kompetencje, jakie student uzyskał w toku zajęć,

- kolokwium końcowego.

Praktyki zawodowe:

Nie są wymagane.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Trzcińska-Danielewicz, Witold Uhrynowski
Prowadzący grup: Agnieszka Girstun, Takao Ishikawa, Piotr Kozłowski, Joanna Trzcińska-Danielewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)