Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do chemii i fizyki jądrowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-2RWCHFJ1M
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wstęp do chemii i fizyki jądrowej
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty do wyboru w semestrze zimowym 1M Radiogenomika (S2-PRK-RAD)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład zaznajamia studenta z podstawowymi informacjami na temat chemii i fizyki jądrowej w kontekście ich wykorzystania przez człowieka w medycynie i przemyśle. Przedstawione zostaną podstawowe informacje dotyczące radioizotopów.

Pełny opis:

Podczas wykładu studenci zapoznają się z budową jądra atomowego oraz przemianami i reakcjami, którym ono ulega. Wprowadzone zostanie pojęcie trwałości izotopów. Omówione zostaną zagadnienia rozszczepienia jądra atomowego, przekrojów czynnych i rezonansu oraz detekcji promieniowania jonizującego. Wprowadzone zostaną podstawowe zagadnienia dotyczące oddziaływania promieniowania z materią a także jego biologiczne skutki. Czym są radiofarmaceutyki, jakie są ich rodzaje, rodzaje generatorów radionuklidów a także rodzaje izotopów wykorzystywanych w przemyśle i medycynie nuklearnej? Ponadto zaprezentowane zostaną chemiczne i fizyczne sposoby wzbogacania izotopów. Podczas wykładu przedstawione zostaną także kluczowe zagadnienia związane z pracą reaktorów jądrowych oraz ich typami z punktu widzenia fizyka i chemika. Omówione zostaną strategie zagospodarowania i przetwarzania odpadów promieniotwórczych. Wykład zakończy omówienie próbnych wybuchów jądrowych, awarii i incydentów jądrowych na świecie oraz wykorzystania promieniowania jonizującego przez człowieka na świecie.

Literatura:

J. Sobkowski, M. Jelińska-Kazimierczuk, Chemia jądrowa, wyd. Adamantan 2006

P.D. Wilson, Nuclear Fuel Cycle From Ore To Waste, wyd. Oxford 1997

A. Strzałkowski, Wstęp do fizyki jądra atomowego, wyd. III

T. Mayer-Kuckuk, Fizyka jądrowa, PWN 1987

B. England, Metody doświadczalne w fizyce jądrowej, PWN 1980

E. Skrzypczak, Z. Szefliński, Wstęp do fizyki jądra atomowego i cząstek elementarnych, PWN 1995

Z. Celiński, A. Strupczewski, Podstawy energetyki jądrowej WNT 1984

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu procesu kształcenia student będzie potrafił scharakteryzować przemiany jądrowe alfa, beta, gamma, rozszczepienie, sposoby otrzymywania i wzbogacania izotopów. Student będzie potrafił opisać w sposób podstawowy wykorzystanie izotopów przez człowieka w przemyśle i medycynie. Student będzie potrafił przedstawić cykl paliwowy charakterystyczny dla energetyki jądrowej opartej na reaktorach lekkowodnych.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny w formie testu z możliwymi pytaniami otwartymi. Wykład jest zaliczony w przypadku uzyskania minimum 50% poprawnych odpowiedzi. Dopuszczalne są 3 nieobecności.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Chotkowski, Aleksandra Fijałkowska
Prowadzący grup: Maciej Chotkowski, Aleksandra Fijałkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)