Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy programowania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-2RPPROW1M
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy programowania
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty do wyboru w semestrze zimowym 1M Radiogenomika (S2-PRK-RAD)
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Omawiane będą zasady formułowania algorytmów oraz tworzenia kodu źródłowego programów na ich podstawie, a także składnia języka Python, przydatne biblioteki, podstawowe rodzaje struktur danych i metody ich wizualizacji.

Pełny opis:

Poruszane będą wiadomości z zakresy formułowania algorytmów oraz zapisywania ich w postaci kodu źródłowego, w szczególności:

Algorytmy

- opracowanie algorytmu rozwiązania zagadnienia numerycznego

- przedstawienie algorytmu w postaci schematu blokowego.

- analiza złożoności obliczeniowej

- algorytmy typu „dziel i zwyciężaj”

- rekurencja

Języki programowania

- struktura i semantyka języków programowania i ich porównanie

- Kompilatory

- zintegrowane środowiska i dedykowane edytory tekstu

- analiza poprawności kodu

Elementy języka Python:

- zmienne i ich typy

- operatory i wyrażenia

arytmetyczne

- instrukcje warunkowe i pętle

- funkcje

- operacje wejścia i wyjścia

- struktury danych

- obiekty i metody

- moduły i biblioteki

- wizualizacja danych

Literatura:

1. Ewa Krok, Zbigniew Stempnakowski, Algorytmy: schematy blokowe, Warszawa 2008.

2. Mark Lutz, "Python. Wprowadzenie", Gliwice 2020.

3. "Dive into python” - podręcznik dostępny na stronie diveintopython.org

Efekty uczenia się:

Po wysłuchaniu wykładu student:

- potrafi sformułować algorytm

- potrafi zapisać algorytm w postaci kodu w języku Python

- potrafi skorzystać z bibliotek Pythona

- potrafi przeanalizować kod pod kątem poprawności i wydajności

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin testowy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin, 2 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Sikorski
Prowadzący grup: Andrzej Sikorski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Omawiane będą zasady formułowania algorytmów oraz tworzenia kodu źródłowego programów na ich podstawie, a także składnia języka Python, przydatne biblioteki, podstawowe rodzaje struktur danych i metody ich wizualizacji.

Pełny opis:

Poruszane będą wiadomości z zakresy formułowania algorytmów oraz zapisywania ich w postaci kodu źródłowego, w szczególności:

Algorytmy

- opracowanie algorytmu rozwiązania zagadnienia numerycznego

- przedstawienie algorytmu w postaci schematu blokowego.

- analiza złożoności obliczeniowej

- algorytmy typu „dziel i zwyciężaj”

- rekurencja

Języki programowania

- struktura i semantyka języków programowania i ich porównanie

- Kompilatory

- zintegrowane środowiska i dedykowane edytory tekstu

- analiza poprawności kodu

Elementy języka Python:

- zmienne i ich typy

- operatory i wyrażenia

arytmetyczne

- instrukcje warunkowe i pętle

- funkcje

- operacje wejścia i wyjścia

- struktury danych

- obiekty i metody

- moduły i biblioteki

- wizualizacja danych

Literatura:

1. Ewa Krok, Zbigniew Stempnakowski, Algorytmy: schematy blokowe, Warszawa 2008.

2. Mark Lutz, "Python. Wprowadzenie", Gliwice 2020.

3. "Dive into python” - podręcznik dostępny na stronie diveintopython.org

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)