Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy programowania - laboratorium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-2RPPROL1M
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy programowania - laboratorium
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty do wyboru w semestrze zimowym 1M Radiogenomika (S2-PRK-RAD)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Nauka formułowania algorytmów. Zapis algorytmów numerycznych dotyczących zagadnień chemicznych i fizycznych w postaci kodu w języku programowania Python. Uruchamianie i diagnostyka programów w otoczeniu Microsoft Windows.

Pełny opis:

Programowanie w języku Python. Elementy języka. Kompilacja i budowa modułu wykonawczego. Przykładowe obliczenia numeryczne dotyczące zagadnień fizyko-chemicznych z wykorzystaniem kodów napisanych w Pythonie połączone z nauką formułowania algorytmu dla danego zagadnienia oraz przedstawienie algorytmu w postaci schematu blokowego. Przykładowe obliczenia numeryczne dotyczące zagadnień fizyko-chemicznych z wykorzystaniem kodów napisanych w Pythonie.

Literatura:

1.Ewa Krok, "Algorytmy dla każdego", Wyd. Nauk. Uniw. Szczec., Szczecin 2001.

2. Mark Lutz, "Python. Wprowadzenie", Gliwice 2020.

3. "Dive into python” - podręcznik dostępny na stronie diveintopython.org

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu laboratorium komputerowego student:

- potrafi sformułować rozwiązanie problemu obliczeniowego w postaci algorytmu

- potrafi napisać program realizujący algorytm

- potrafi skorzystać z bibliotek Pythona

- potrafi przeanalizować kod pod kątem poprawności i wydajności

Metody i kryteria oceniania:

Aktywna obecność oraz dwa śródsemestralne testy kontrolne, polegające na samodzielnym pisaniu i uruchamianiu prostych programów odpowiednio w Pythonie.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Sikorski
Prowadzący grup: Andrzej Sikorski, Wojciech Sławiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)