Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy biochemii i cytobiochemii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-2RPBC1M
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy biochemii i cytobiochemii
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty do wyboru w semestrze zimowym 1M Radiogenomika (S2-PRK-RAD)
Strona przedmiotu: http://marzena.chem.uw.edu.pl
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Po zakończeniu nauki w ramach tego przedmiotu student powinien znać podstawowe makromolekuły występujące w organizmach, ich budowę, występowanie i funkcję, mechanizmy transportu przez błony komórkowe, mechanizmy działania i regulacji aktywności białek oraz poznać procesy ekspresji informacji genetycznej i ich regulację.

Pełny opis:

Wprowadzenie: pierwiastki i związki występujące w organizmach żywych, charakterystyka organizmów żywych i molekularna logika życia, makromolekuły i wiązania warunkujące ich budowę i oddziaływanie.Budowa komórki i lokalizacja komórkowa procesów zachodzących w organizmie. Lipidy - podział, budowa, charakterystyka chemiczna. Budowa błon komórkowych. Transport przez błony. Węglowodany: podział, budowa, właściwości i funkcja. Budowa kwasów nukleinowych i ich właściwości. Organizacja genomu eukariotycznego. Replikacja DNA. Mechanizm transkrypcji. Biosynteza białka (translacja). Kierowanie białek. Regulacja ekspresji genów. Struktura I, II, III i IV rzędowa białek. Motywy i domeny.Zależność struktury i funkcji białek na przykładzie hemoglobiny i mioglobiny. Tworzenie struktur włóknistych. Modyfikacje posttranslacyjne białek.

Literatura:

Literatura uzupełniająca:

J.M. Berg, J.L. Tymoczko, L. Stryer Biochemia krótki kurs

J.M. Berg, J.L. Tymoczko, L. Stryer, Biochemia

H.R. Matthews, R.A. Freedland, R.L. Miesfeld, Biochemia i biologia molekularna w zarysie

B. Alberts, D. Bray, A. Johnson, J. Lewis, M. Raff, K. Roberts, P. Walter, Podstawy biologii komórki

Allison Lizabeth A. Podstawy biologii molekularnej

Efekty uczenia się:

Rozumie rolę i miejsce chemii w strukturze nauk ścisłych, przyrodniczych i medycznych oraz jej wkład w rozwój naszej cywilizacji.

Zna podstawowe składniki chemiczne organizmów żywych, ich cechy strukturalne, właściwości chemiczne i rolę w procesach biologicznych, zna i rozumie zależność między strukturą biomolekuł a ich funkcją.

Posiada podstawową wiedzę biologiczną w zakresie procesów fizjologicznych i funkcjonowania narządów organizmu ludzkiego oraz efekty medyczne zaburzeń procesów metabolicznych tam zachodzących. Zna budowę komórki oraz rolę i działanie podstawowych struktur w niej występujących.

Metody i kryteria oceniania:

Zgodnie z Regulaminem Studiów na Uniwersytecie Warszawskim, uczestnictwo w zajęciach jest obowiązkowe. Dozwolona liczba nieobecności na wykładzie – 3.

Egzamin pisemny, zaliczenie wymaga uzyskania min. 60% punktów

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Jankowska-Anyszka
Prowadzący grup: Marzena Jankowska-Anyszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)