Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemiczne podstawy medycyny spersonalizowanej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-2RMON5Z
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Chemiczne podstawy medycyny spersonalizowanej
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Wykłady monograficzne w semestrze letnim 2M Radiogenomika (S2-PRK-RAD)
Wykłady monograficzne w semestrze zimowym 3M Radiogenomika (S2-PRK-RAD)
Punkty ECTS i inne: 1.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

biologia
biotechnologia
chemia

Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Założenia (opisowo):

Zakłada się, że student posiada podstawową wiedzę z zakresu chemii organicznej.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład ma na celu omówienie procesów chemicznych odpowiedzialnych za różnice w skuteczności konkretnych leków u różnych pacjentów. Przedstawione zostaną także praktyczne metody pozwalające na dobieranie leku do konkretnego pacjenta, a nie tylko do konkretnej choroby.

Pełny opis:

Wykład ma na celu zapoznanie studentów z bardzo intensywnie rozwijającą się dziedziną medycyny spersonalizowanej. Poruszone zostaną następujące tematy:

a) reakcje chemiczne, którym ulega cząsteczka leku w organizmie pacjenta, i wpływ tych reakcji na reaktywność i dostępność leku, a także na jego usuwanie z organizmu (detoksykację),

b) enzymy katalizujące powyższe reakcje – funkcjonowanie tych enzymów jest często różne u różnych ludzi, co tłumaczy różne reakcje różnych pacjentów na ten sam lek,

c) na podstawie wiedzy na temat występowania u ludzi różnych wariantów enzymów metabolizujących leki można przewidzieć, który lek będzie skuteczny u konkretnej osoby, a który nie będzie skuteczny,

d) takie informacje można także wykorzystywać do przewidywania, u których pacjentów po podaniu leku mogą wystąpić niekorzystne skutki uboczne, a u których nie ma takiego ryzyka,

e) korzyści wynikające z zastosowania medycyny spersonalizowanej są wielorakie:

- poprawienie skuteczności leczenia,

- zmniejszenie zagrożeń związanych z różnymi metodami leczenia,

- skrócenie czasu leczenia i obniżenie kosztów leczenia,

- nierzadko ratowanie życia pacjentów, w sytuacjach gdy dobranie optymalnej terapii musi nastąpić w bardzo krótkim okresie czasu (na przykład w chorobach nowotworowych),

- umożliwienie stosowania leków które u części pacjentów wywołują niekorzystne skutki uboczne, ale u pozostałych pacjentów bardzo skutecznie leczą chorobę,

f) głównym ograniczeniem medycyny spersonalizowanej jest to, że nie stwarza ona nowych metod leczenia, a jedynie pozwala na lepsze wykorzystanie metod już istniejących,

g) ponadto podane zostaną przykłady innych zastosowań medycyny spersonalizowanej – nie tylko do dobierania leku dla konkretnego pacjenta,

h) poruszone zostaną etyczne i prawne zagadnienia dotyczące medycyny spersonalizowanej,

i) studenci zostaną zapoznani z aktualnym stanem medycyny spersonalizowanej w Polsce.

Literatura:

Francis S. Collins, Język życia: DNA a rewolucja w medycynie spersonalizowanej. Wydawnictwo Laurum, Warszawa, 2011.

Józef Prandota, Podstawy farmakogenetyki i farmakogenomiki w praktyce klinicznej. Jak leczyć skuteczniej i bardziej bezpiecznie. Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław, 2003.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu wykładu student powinien:

a) wiedzieć, że nierzadko różni ludzie różnie reagują na ten sam lek,

b) znać chemiczne procesy odpowiedzialne za różnice w reakcjach różnych pacjentów na ten sam lek,

c) podać przykłady praktycznych zastosowań wiedzy o reakcjach chemicznych, którym leki ulegają w organizmie pacjenta, do przewidywania, który lek będzie najbardziej skuteczny u konkretnego pacjenta,

d) samodzielnie wytłumaczyć podstawowe korzyści wynikające z zastosowania metod medycyny spersonalizowanej,

e) umieć omówić ograniczenia medycyny spersonalizowanej i być świadomym zagrożeń, które ta metodyka może nieść za sobą.

Metody i kryteria oceniania:

Na zakończenie cyklu wykładów studenci zobowiązani są przystąpić do testu jednokrotnego wyboru. Podczas pisania testu można korzystać z notatek i internetu. Test trwa 45 minut.

Praktyki zawodowe:

Nie są prowadzone.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 15 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Wilanowski
Prowadzący grup: Tomasz Wilanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 15 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Wilanowski
Prowadzący grup: Tomasz Wilanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)