Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do nanotechnologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-2RMON3Z
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wstęp do nanotechnologii
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Wykłady monograficzne w semestrze zimowym 3M Radiogenomika (S2-PRK-RAD)
Punkty ECTS i inne: 1.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład wprowadzający w dziedzinę nanotechnologii. Przedstawione zostaną wszystkie podstawowe pojęcia dotyczące nanotechnologii jak synteza, charakteryzacja i zastosowania nanomateriałów, techniki badawcze, nanomanipulacja, zagrożenia zdrowotne, etc.

Bliżej – jako przykład nanomateriałów – zaprezentowane będą nowe nanostruktury węglowe.

Pełny opis:

Nanotechnologia jest stosunkowo nowym i młodym obszarem badawczym obejmującym szerokie potencjalne dziedziny aplikacyjne w optyce, elektronice, ochronie środowiska, biomedycynie, aeronautyce, katalizie, biochemii i biotechnologii, analityce chemicznej oraz inżynierii materiałowej.

Wykład ma za zadanie zapoznanie z podstawowymi pojęciami i aspektami nanotechnologii, poczynając od rysu historycznego – związanego z osobą Laureata Nagrody Nobla, fizyka amerykańskiego Richarda Feynmana, uważanego za „ojca nanotechnologii”.

Bardziej współczesna, aplikacyjna nanotechnologia rozpoczęła swój rozwój w połowie lat 80-tych XX wieku, wraz z odkryciem przez późniejszego Laureata Nagrody Nobla, Profesora Sir Harolda Kroto, mającego notabene „polskie korzenie” – Jego protoplaści pochodzili z poznańskiego Krotoszyna.

Wykład ilustrowany będzie prezentacją wybranych, aktualnie dostępnych na rynku artykułów komercyjnych, związanych z nanotechnologią. Integralną częścią wykładu będzie omówienie nanomateriałów – ich klasyfikacji, metod otrzymywania oraz morfologii. Scharakteryzowane zostaną poglądowo różnorakie techniki badawcze, stosowane w badaniach charakteryzacyjnych nanomateriałów – spektroskopia UV i IR, rentgenografia, spektroskopia Ramana, mikroskopia elektronowa (SEM, TEM i HRTEM), techniki skaningowe mikroskopowe (AFM, STM), kalorymetria i analiza termiczna.

Bliżej scharakteryzowane zostaną najbardziej obecnie obiecujące nanostruktury węglowe (jak fulereny, nanorurki oraz nanokapsułki), jak też jednowymiarowe nanostruktury ceramiczne (na przykładzie nanowłókien węglika krzemu).

Fragment wykładu poświęcony zostanie ważnemu zagadnieniu aspektów zagrożeń zdrowotnych związanych z kontaktem organizmów żywych z nanomateriałami.

Wykład zakończy omówienie różnorakich problemów, które opóźniają szersze zastosownia nanotechnologii

Literatura:

1. „Nanotechnologie”, red. R.W. Kelsall i in., wyd. PWN 2008

2. „Nanorurki i nanotechnologie”, red. A. Mazurkiewicz, wyd. Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom 2007

3. „Nanorurki węglowe”, A.Huczko, wyd. BEL Studio Sp. z o.o., Warszawa 2004

4. „Fulereny. 20 lat później”, A.Huczko, M.Bystrzejewski, wyd. UW, Warszawa 2007

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu wykładu student posiada wiedzę podstawową dotyczącą różnorakich aspektów nanotechnologii.

Opisuje historię, stan obecny i perspektywy nanotechnologii.

Wymienia sposoby otrzymywania, właściwości i zastosowania nanomateriałów.

Analizuje problemy nanotechnologii (włączając aspekt zagrożeń środowiskowych).

Identyfikuje i bliżej opisuje podstawowe obiekty nanotechnologii – nanostruktury węglowe (fulereny, nanorurki, grafeny) i nanodruty.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie krótkiego quizu i prezentacji (15-20 min.) wybranego zagadnienia zgodnego z tematyką wykładu oraz zainteresowaniami słuchacza.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 15 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Dąbrowska
Prowadzący grup: Agnieszka Dąbrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 15 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Dąbrowska
Prowadzący grup: Agnieszka Dąbrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)