Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teoria sprzężonych klasterów i jej zastosowanie do własności molekularnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-2MON8Z
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Teoria sprzężonych klasterów i jej zastosowanie do własności molekularnych
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty do wyboru w semestrze 2M (S2-PRK-CHM)
Wykłady monograficzne w semestrze zimowym (S2-CH, S2-CHS)
Strona przedmiotu: http://tiger.chem.uw.edu.pl/staff/tania/CC_mono.pdf
Punkty ECTS i inne: 1.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Założenia (opisowo):

Ukończenie kursu chemii kwantowej i matematyki na Wydziale Chemii UW lub równoważnego.

Tryb prowadzenia:

lektura monograficzna
w sali

Skrócony opis:

Zdobycie wiadomości na temat teorii sprzężonych klasterów i jej zastosowań do obliczeń kwantowochemicznych

Pełny opis:

W trakcie wykładu omówione zostaną następujące pojęcia:

1) energia korelacji elektronowej w przybliżeniu sprzężonych klasterów

(CCSD i CCSDT, przybliżone metody uwzględniania wzbudzeń potrójnych);

2) metoda LR-CC i EOM-CC dla stanów wzbudzonych (CCSD, CCn);

3) macierze gęstości i własności molekularne 1. rzędu (jak np. momenty dipolowe) dla stanu podstawowego i stanów wzbudzonych, momenty przejścia;

4) własności molekularne wyższych rzędów (jak np. polaryzowalności).

Omówione też zostaną problemy konsystencji rozmiarowej, granice

stosowalności jednoreferencyjnych metod CC i sposoby ich poszerzenia, a także związek między teorią Mollera-Plesseta i CC. Wykład będzie ilustrowany licznymi przykładami obliczeń ab initio przy użyciu dostępnych programów kwantowochemicznych.

Literatura:

http://tiger.chem.uw.edu.pl/staff/tania/CC_mono.pdf

Efekty uczenia się:

Student orientuje się w nowoczesnych metodach w ramach teorii sprzężonych klasterów, zdaje sobie sprawę z ich możliwości i ograniczeń.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin: test pisemny+opcjonalna część ustna, podczas której można poprawić wyniki testu

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tatiana Korona
Prowadzący grup: Tatiana Korona
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

w sali

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tatiana Korona
Prowadzący grup: Tatiana Korona
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

w sali

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)