Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zastosowanie enzymów w syntezie organicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-2MON7Z
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zastosowanie enzymów w syntezie organicznej
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty do wyboru w semestrze 2M (S2-PRK-CHM)
Wykłady monograficzne w semestrze zimowym (S2-CH, S2-CHS)
Punkty ECTS i inne: 1.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Założenia (opisowo):

Student przed rozpoczęciem nauki przedmiotu powinien:

– wykazać się znajomością podstaw wiedzy z zakresu chemii organicznej i biochemii,

– wykazać się umiejętnością wyszukiwania i korzystania z literatury o charakterze podręcznikowym.
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład jest poświęcony roli i zastosowaniu w chemii organicznej enzymów - specyficznych białek, katalizujących reakcje w układach biologicznych. W trakcie wykładu omawiane są syntezy organiczne katalizowane przez oksyreduktazy, reakcje: addycji i eliminacji z udziałem liaz, izomeryzacja z udziałem izomeraz, hydroliza estrów, peptydów, amidów, glikozydów, przez hydrolazy, a także syntezy organiczne katalizowane przez lipazy.

Pełny opis:

Wykład jest poświęcony roli i zastosowaniu w chemii organicznej enzymów - specyficznych białek, katalizujących reakcje w układach biologicznych.

Na wykładzie są omawiane następujące zagadnienia:

- ogólna charakterystyka enzymów,

- podział enzymów,

- kinetyka reakcji enzymatycznych,

- wady i zalety biokatalizy,

- syntezy organiczne katalizowane przez oksyreduktazy.

- reakcje: addycji i eliminacji z udziałem liaz,

- izomeryzacja z udziałem izomeraz,

- hydroliza estrów, peptydów, amidów, glikozydów, przez hydrolazy,

- syntezy organiczne katalizowane przez transferazy,

- syntezy organiczne katalizowane przez ligazy,

- biokataliza w rozpuszczalnikach organicznych.

Literatura:

1.Lubert Stryer, Biochemia, PWN, Warszawa, 1997

2.Robert K. Murray, Daryl K. Granner, Peter A. Mayes, Victor W. Rodwell, Biochemia Harpera, PZWL, Warszawa, 2006

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu nauki w ramach tego przedmiotu student powinien wykazywać się wiedzą dotyczącą:

- działania enzymów jako katalizatorów biologicznych,

- kinetyki reakcji enzymatycznych,

- klasyfikacji enzymów,

- metod enzymatycznych stosowanych w syntezie biologicznie czynnych związków organicznych.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę (test z pytaniami zamkniętymi).

0% - 50% 2

51% - 60% 3

61% - 70% 3,5

71% - 80% 4

81% - 90% 4,5

91% -100% 5

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 15 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Winnicka
Prowadzący grup: Elżbieta Winnicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)