Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rola jonów metali w strukturach cząsteczek ważnych biologicznie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-2MON6Z
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Rola jonów metali w strukturach cząsteczek ważnych biologicznie
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty do wyboru w semestrze 2M (S2-PRK-CHM)
Wykłady monograficzne w semestrze zimowym (S2-CH, S2-CHS)
Punkty ECTS i inne: 1.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Założenia (opisowo):

Przekazanie informacji na temat zależnosci miedzy strukturą czasteczek istotnych biologicznie, takich jak białka, enzymy i DNA, a ich kompleksowaniem jonami metali ziem alkalicznych i metali przejsciowych. Zastosowanie metod elektroanalitycznych do tworzenia biosensorow. Umiejętność prezentacji własnych lub literaturowych wyników prac badawczych


Skrócony opis:

Umiejętność rozpoznawania istotnych lokalnych zmian w wielocząsteczkowych strukturach białkowych i DNA. Przewidywanie zmian struktury peptydów, DNA i enzymów na skutek oddziaływania z jonami metali. Przewidywanie efektywności mediatorów biosensorowych na podstawie ich własności elektrochemicznych i reakcji redoks enzymu.

Pełny opis:

Rola jonów żelaza i miedzi w przenoszeniu tlenu; szereg Irwinga-Williamsa, kwasy miękkie i twarde. Jony metali w strukturach helikalnych i pasmowych peptydów i białek. Enzymy: rola jonów magnezu, wapnia, żelaza, miedzi i molibdenu. DNA: rola jonów platyny, niklu, magnezu i potasu. Enzymatyczne czujniki z detekcją amperometryczną: unieruchamianie enzymu w matrycach, stosowane metody elektrochemiczne, dobór mediatora zgodnie z jego potencjałem redox i potencjałem redox enzymu. Bioogniwa paliwowe. Bioczujniki DNA: unieruchamianie DNA w matrycach, amperometryczna detekcja interkalatorów, elektroaktywność guaniny i adeniny. Układy modelowe: organizowanie łańcuchów peptydowych wokół jonów metali. Modele przenoszenia elektronu w białkach i DNA: rola jonów rutenu, zależność reakcji przenoszenia elektronu od sekwencji zasad nukleinowych, mechanizm reakcji.

Literatura:

1.S. J. Lippard, J. M. Berg, Podstawy chemii bionieorganicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.

2.J.J.R. Frausto da Silva and R.J.P. Williams, The biological chemistry of the elements, Oxford University Press , Oxford, 2001.

3.W. Schuhmann, Reviews in Molecular Biotechnology, 82 (2002) 425-441.

Efekty uczenia się:

Znajomośc podstawowych relacji miedzy kompleksowaniem jonami metali a strukturą czastecek istotnych biologicznie. Wiedza na temat biosensorow enzymatycznych juz stosowanych i tych ktore są obecnie opracowywane. Zrozumienie zasady tworzenia czujników DNA. Znajomosc metod elektroanalitycznych stosowanych do detekcji w biosensorach.

Metody i kryteria oceniania:

Test i pisemne opracowanie wybranego tematu.

Praktyki zawodowe:

Nie ma praktyk zawodowych przypisanych do tego przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 15 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Majewska-Elżanowska
Prowadzący grup: Hanna Majewska-Elżanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 15 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Majewska-Elżanowska
Prowadzący grup: Hanna Majewska-Elżanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)