Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Elementy femtochemii - ultraszybka dynamika reakcji chemicznych w femtosekundowej spektroskopii laserowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-2MON21Z
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Elementy femtochemii - ultraszybka dynamika reakcji chemicznych w femtosekundowej spektroskopii laserowej
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty do wyboru w semestrze 2M (S2-PRK-CHM)
Wykłady monograficzne w semestrze zimowym (S2-CH, S2-CHS)
Punkty ECTS i inne: 1.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Skrócony opis:

Poznanie podstaw optyki molekularnej i spektroskopii laserowej ze szczególnym uwzględnieniem femtosekundowej dynamiki molekularnej oraz kinetyki reakcji w czasie rzeczywistym

Pełny opis:

Oddziaływanie fali elektromagnetycznej z materią: pojedyncza molekuła, zbiór molekuł, ciało stałe - obraz klasyczny i kwantowy. Liniowe i nieliniowe zjawiska optyczne towarzyszące oddziaływaniu pola elektromagnetycznego z materią; ich wartość poznawcza w badaniu molekuł oraz nowych materiałów. Pojęcie koherentnej odpowiedzi ośrodka. Podstawy fizyczne oraz metody koherentnej spektroskopii laserowej w fazie skondensowanej, gazowej oraz w wiązce molekularnej. Elementy femtochemii: redysrtrybucja energii wewnątrz molekuły; dynamika stanów przejściowych; dynamika struktur chwilowych w wiązce molekularnej i w fazie skpndensowanej; zrywanie i tworzenie wiązań chemicznych, dynamika procesu rozpuszczalności, reakcje przeniesienia ładunku. Spektroskopia "pump-probe" w femtochemii: absorpcja przejścoiwa, femtosekundowy optyczny efekt Kerra, wymuszony efekt Ramana, ultraszykie selektywne wzbudzenie wybranych stanów energetycznych molekuły, echo fotonowe

Literatura:

1. H. Abramczyk, "Wstęp do Spektroskopii Laserowej', PWN, 2000

2. W. Demtroeder, Spektroskopia Laserowa", PWN, 1993

Efekty uczenia się:

Student będzie potrafić:

WIEDZA:

1. Zrozumiec i opisac jezykiem matematyki dynamikę ultraszybkich procesów zachodzacych w układach molekularnych

2. Poznać metody eksperymentalne, przy pomocy których te procesy można zaobserwowac

UMIEJĘTNOŚCI:

1. Sformułować równania matematyczne opisujące problem i rozwiązać je

2.Wybrać odpowiednią metodę eksperymentalną

3. Interpretować wyniki pomiarów

POSTAWY:

1. Współpracować w grupie nad wspólnym rozwiązywaniem problemów

Metody i kryteria oceniania:

Pisemny egzamin końcowy z pytaniami otwartymi

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Gadomska, Wojciech Gadomski
Prowadzący grup: Bożena Gadomska, Wojciech Gadomski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Gadomska, Wojciech Gadomski
Prowadzący grup: Bożena Gadomska, Wojciech Gadomski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)