Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ciecze jonowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-2MON21L
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ciecze jonowe
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty do wyboru w semestrze 3M (S2-PRK-CHM)
Wykłady monograficzne w semestrze letnim (S2-CH, S2-CHS)
Punkty ECTS i inne: 1.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

biotechnologia
chemia
fizyka
ochrona środowiska

Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Założenia (opisowo):

Zakłada się, że student posiada podstawową wiedzę z zakresu chemii ogólnej, chemii fizycznej i chemii organicznej.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zapoznanie z zagadnieniami dotyczącymi grupy związków zwanych cieczami jonowymi.

Pełny opis:

Podczas wykładu zostaną omówione następujące zagadnienia dotyczące cieczy jonowych; budowa, nazewnictwo, metody otrzymywania najczęściej stosowanych cieczy jonowych. Zostaną przedstawione właściwości fizyczne i chemiczne czystych cieczy i ich roztworów oraz wpływ zanieczyszczeń na te właściwości. Zostana przytoczone przykłady zastosowania cieczy jonowych w chemii organicznej,

elektrochemii, biotechnologii i procesach inżynierii chemicznej. Omówione zostaną również zalety i wady zastosowania cieczy jonowych jako ekologicznych rozpuszczalników

Literatura:

1. P.Wasserscheid, T.Welton (Eds), Ionic Liquids In Synthesis, Wiley-VCh, Weinheim 2003

2. R. D.Rogers, K.R.Seddon (Eds), Ionic Liquids: Fundamentals, Progress, Challenges and Opportunities, ACS , Washington DC, 2005

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu wykładu student:

WIEDZA

- definiuje ciecze jonowe

- omawia metody otrzymywania imidazoliowych cieczy jonowych

- opisuje właściwości cieczy jonowych

- wymienia praktyczne zastosowania cieczy jonowych

UMIEJĘTNOŚCI

- wyjaśnia związek między budową imidazoliowych cieczy

jonowych a ich właściwościami fizykochemicznymi oraz możliwością zastosowania ich

POSTAWY

- rozumie potrzebę poszukiwania nowych ekologicznych rozwiązań w chemii i technice

- ocenia wpływ zanieczyszczeń stosowanych związków na ich

właściwości fizykochemiczne

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne w postaci 6-8 pytań otwartych. Obecność na wykładzie nie jest warunkiem uzyskania oceny pozytywnej, jednak może mieć wpływ na ocenę końcową.

Praktyki zawodowe:

Nie ma

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Makowska
Prowadzący grup: Anna Makowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)