Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zaawansowane techniki spektroskopii w podczerwieni

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-2MON14Z
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zaawansowane techniki spektroskopii w podczerwieni
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty do wyboru w semestrze 2M (S2-PRK-CHM)
Wykłady monograficzne w semestrze zimowym (S2-CH, S2-CHS)
Punkty ECTS i inne: 1.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Skrócony opis:

Wykład jest adresowany do osób, które chcą rozszerzyć swoją wiedzę o spektroskopii w podczerwieni o zagadnienia wykraczające poza kursowe wykłady ze spektroskopii – w szczególności o zastosowania spektroskopii w podczerwieni w analizie nowych materiałów, naukach biologicznych i kryminalistycznych.

Pełny opis:

W czasie wykładu omawiane są różne techniki pomiarowe, które umożliwiają badania standardowych i niestandardowych próbek. Do omawianych technik należą PMIRRAS – spektroskopia odbiciowa z modulacją polaryzacji, ATR – całkowite odbicie wewnętrzne, mikroskopia i obrazowanie w podczerwieni, 2D-IR dwuwymiarowa spektroskopia w podczerwieni oraz pomiary transmisyjne dla próbek w różnym stanie skupienia o obszarach średniej, dalekiej i bliskiej podczerwieni. Każda technika jest omawiana wraz z podstawami teoretycznymi niezbędnymi do prawidłowego przeprowadzenia eksperymentu oraz interpretacji wyników. Dla każdej techniki podawane są przykładowe zastosowania. Wykład obejmuje też podstawy analizy widm substancji prostych i mieszanin. Omawiane są oddziaływania międzycząsteczkowe, które wpływają na widma (wiązania wodorowe, oddziaływania adsorbatu z powierzchnią), metody badania uporządkowania cząsteczek w warstwach i kryształach. Omawiane są przykładowe widma materiałów węglowych, polimerów i tkanek.

Efekty uczenia się:

Student potrafi dobrać technikę eksperymentalną do interesującego go problemu badawczego. Potrafi zaplanować eksperyment mający na celu zarejestrować widma różnych substancji lub powłok na powierzchniach stałych lub ciekłych. Orientuje się w rozwijanych obecnie zastosowaniach spektroskopii w podczerwieni.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest praca zaliczeniowa na koniec semestru.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Pałys
Prowadzący grup: Barbara Pałys
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Kierunek podstawowy MISMaP:

chemia

Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Pałys
Prowadzący grup: Barbara Pałys
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Kierunek podstawowy MISMaP:

chemia

Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)