Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza instrumentalna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-2INZ25
Kod Erasmus / ISCED: 13.302 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Analiza instrumentalna
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Nanoinżynieria; przedmioty dla II roku
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zaliczenie wykładu i laboratorium Chemia nieorganiczna z elementami syntezy nieorganicznej

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia odbywają się w dwóch blokach: 1) teoretycznym - prowadzonym w formie wykładów prezentujących wybrane techniki analizy instrumentalnej oraz ich przykładowe zastosowania do analizy nanostruktur i 2) praktycznym - prowadzonym w grupach w formie ćwiczeń laboratoryjnych pozwalających na zdobycie praktycznych umiejętności związanych z tematyka wykładu.

Ćwiczenia prowadzone są w laboratoriach, w których znajdują się wykorzystywane urządzenia pomiarowe. Spis laboratoriów (sal) podawany jest na początku semestru na stronie przedmiotu na platformie Kampus.

Pełny opis:

W czasie wykładów omawiane są wybrane instrumentalne techniki analizy, a także pojęcia związane z jakościową i ilościową analizą chemiczną (analit, matryca, interferent, sygnał analityczny, analiza śladowa, analiza głównych składników, wzorzec, materiał odniesienia, parametry analityczne metod pomiarowych, rodzaje błędów) wraz z etapami postępowania analitycznego w tym przygotowaniem próbek do badań. Prezentowane w czasie wykładów techniki należą do wykorzystywanych w analizie nanostruktur, a wybrane z nich są prezentowane bardziej szczegółowo wraz z przykładami zastosowania: techniki spektroskopowe (spektroskopia UV-Vis, atomowa spektroskopia absorpcyjna i emisyjna, analiza fluorescencyjna, spektrometria mas), techniki elektroanalityczne (potencjometria i takie techniki prądowe jak chronoamperometria, kulometria, konduktometria, woltamperometria, zatężanie elektrochemiczne), techniki chromatograficzne i elektromigracyjne, z uwzględnieniem metod łączonych i układów miniaturowych.

Blok ćwiczeń instrumentalnych to praktyczne wykorzystanie treści poznawanych na wykładach, pozwalający na zapoznanie się ze sposobem prowadzenia badań z zastosowaniem wybranych technik instrumentalnych i możliwościami stosowania różnych scenariuszy badawczych. Zajęcia obejmują także naukę sporządzania raportów z badań z uwzględnieniem wymagań obowiązujących w laboratoriach badawczych.

Literatura:

D.A. Skoog, D.M. West, F.J. Holler, S.R. Crouch "Podstawy Chemii Analitycznej", PWN

W. Szczepaniak "Metody Instrumentalne w Analizie Chemicznej", PWN

J. Minczewski, Z. Marczenko "Chemia Analityczna", PWN

Spis literatury i wymagań do każdego ćwiczenia jest indywidualnie dobrany i dostępny na stronie internetowej laboratorium na platformie Kampus. Literatura jest dostępna on-line na stronie IBUK Libra.

Efekty uczenia się:

Student zna podstawy i możliwości zastosowań wybranych technik analitycznych oraz umie dokonać wyboru jednej z nich w zależności od celu analitycznego. Student potrafi przygotować próbkę do wybranego celu analitycznego i zna kolejne etapy analizy prowadzonej daną techniką instrumentalną. Student potrafi krytycznie interpretować uzyskane wyniki i przygotować je w formie raportu z badań.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: Egzamin testowy. Obecność jest obowiązkowa i sprawdzana na podstawie listy obecności. Maksymalna liczba nieobecności: 3

Ćwiczenia laboratoryjne: ocena wiedzy Studenta z zakresu każdego ćwiczenia oraz ocena sprawozdania z każdego ćwiczenia (wymagania dostępne na platformie Kampus). Oceny z poszczególnych ćwiczeń są podstawą do wystawienia oceny ogólnej z ćwiczeń laboratoryjnych. Wymagane jest zaliczenie każdego ćwiczenia. Ze względu na możliwość zorganizowania tylko jednej pracowni dodatkowej Student może opuścić tylko jedno ćwiczenie bez względu na powód nieobecności. Szczegółowe informacje są opisane w regulaminie dostępnym na stronie przedmiotu na platformie Kampus.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Michalska-Maksymiuk, Anna Ruszczyńska
Prowadzący grup: Marcin Karbarz, Barbara Kowalewska, Włodzimierz Makulski, Agata Michalska-Maksymiuk, Anna Ruszczyńska, Emilia Stelmach, Marcin Wojciechowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)