Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza instrumentalna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-2INZ25
Kod Erasmus / ISCED: 13.302 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Analiza instrumentalna
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Inżynieria nanostruktur; przedmioty dla II roku
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zaliczenie wykładu i laboratorium Chemia nieorganiczna z elementami syntezy nieorganicznej

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wyklad prezentuje wybrane metody analizy instrumentalnej oraz ich przykladowe zastosowania do analizy nanostruktur.

Pełny opis:

Analiza chemiczna: analiza ilościowa i jakościowa. Klasyczne i instrumentalne metody analizy. Analit, matryca, interferent. Sygnał analityczny. Analiza głównych składników, analiza śladowa. Specjacja. Metody absolutne i porównawcze. Granica wykrywalności i granica oznaczalności. Czułość metody analitycznej. Wzorce i materiały z certyfikowaną zawartością analitów. Pobieranie i przygotowanie próbek do analizy. Błędy w oznaczeniach analitycznych. Kryteria wyboru metody analizy instrumentalnej. Metody spektroskopowe: spektroskopia UV-Vis, spektrometria atomowa absorbcyjna i emisyjna, analiza fluorescencyjna, spektrometria mas. Metody elektroanalityczne: potencjometria, techniki prądowe: chronoamperometria, kulometria, konduktometria, woltamperometria, zatężanie eletrochemiczne. Metody chromatograficzne i elektromigracyjne. Metody złożone. Miniaturowe układy do analizy instrumentalnej.

Literatura:

D.A. Skoog, D.M. West, F.J. Holler, S.R. Crouch "Podstawy Chemii Analitycznej", PWN

W. Szczepaniak "Metody Instrumentalne w Analizie Chemicznej", PWN

J. Minczewski, Z. Marczenko "Chemia Analityczna", PWN

Efekty uczenia się:

Student powinien wykazać się znajomością podstawowych technik analitycznych i umiejętnością wyboru techniki analitycznej biorąc pod uwagę rodzaj analitu, jego zawartość w próbce i skład matrycy.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin testowy. Obecność jest obowiązkowa i sprawdzana na podstawie listy obecności. Maksymalna liczba nieobecności: 3

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Michalska-Maksymiuk, Anna Ruszczyńska
Prowadzący grup: Agata Michalska-Maksymiuk, Anna Ruszczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Michalska-Maksymiuk, Anna Ruszczyńska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)