Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Krystalografia z elementami teorii grup

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-2INZ24
Kod Erasmus / ISCED: 13.302 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Krystalografia z elementami teorii grup
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Inżynieria nanostruktur; przedmioty dla II roku
Nanoinżynieria; przedmioty dla II roku
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien mieć opanowane podstawowe wiadomości i umiejetności z matematyki i geometrii

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Kurs poswięcony jest krystalografii geometrycznej i rentgenowskiej

i umożliwia poznanie symetrii, grup punktowych i przestrzennych a także właściwości promieniowania rentgenowskiego oraz prześledzenie toku rozwiązywania i udokładnienia struktury kryształów

Pełny opis:

Zakres tematyczny wykładu i ćwiczeń jest identyczny.

Celem wykładu jest przedstawienie podstawowych treści teoretycznych, natomiast

ćwiczenia mają charakter rachunkowy i poświęcone są praktycznemu zastosowaniu pojęć prezentowanych na wykładzie. Podczas ćwiczeń rozwiązujemy zadania związane z treścią wykładu.

Zakres tematyczny zajęć obejmuje: definicję kryształu; omówienie podstawowych pojęć takich jak projekcje sferyczne, projekcje dwuwymiarowe, cyklograficzne i stereograficzne, symetria punktowa, grupy punktowe, ilustracja symetrii punktowej za pomocą projekcji, reguły współistnienia elementów symetrii, symetria translacyjna, układy krystalograficzne, sieć przestrzenna, komórka elementarna, wskaźniki Millera, proste obliczenia krystalograficzne, sieci Bravais, grupy przestrzenne, interpretacja grup przestrzennych w Międzynarodowych Tablicach Krystalograficznych, sieć odwrotna, symetria sieci odwrotnych, podstawowe cechy promieniowania rentgenowskiego, podstawy dyfrakcji promieni rentgenowskich, teorie dyfrakcji oraz ogólny tok rentgenowskiej analizy strukturalnej, strukturalne bazy danych krystalograficznych, interpretacja informacji dyfrakcyjnej.

Zajęcia te związane są również z poznaniem konwencji i symboli stosowanych w krystalografii, a to wymaga samodzielnej pracy studentów .

Literatura:

1. Z. Bojarski, M. Gigla, K. Stróż, M. Surowiec, Krystalografia. Podręcznik wspomagany komputerowo, PWN, Warszawa, 1996, 2001, 2007.

2. Z. Trzaska Durski, H. Trzaska Durska, Podstawy krystalografii, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2003.

3. M. van Meerssche i J. Feneau-Dupont, Krystalografia i chemia strukturalna, PWN, Warszawa 1984.

4. C. Giacovazzo, H. Z. Monaco, D. Biterbo, F. Scordari, G. Gilli, G. Zanotti, M. Catti, Fundamentals of Crystallography, IUCR, Oxford University Press, 2000.

Efekty uczenia się:

Oczekujemy poznania, zrozumienia i kreatywnego używania symetrii, grup punktowych oraz grup przestrzennych w celu rozwiązywania problemów dotyczących ciała stałego. Oczekujemy także poznania podstawowych idei krystalografii rentgenowskiej, toku rentgenowskiej analizy strukturalnej, prawidłowej interpretacji wyników badań strukturalnych

Metody i kryteria oceniania:

Na początku większości cwiczeń związanych z tym przedmiotem odbywają się krótkie 10 minutowe sprawdziany oceniane w skali od 1 do 10 punktów. Suma punktów zdobytych na tych kolokwiach jest przeskalowywana do skali od 0 do 100 punktów.

Mniej więcej w środku kursu odbywa się 2-godzinne kolokwium z ok. połowy materiału (krystalografii geometrycznej) oceniane w skali od 0 do 100 punktów i po zakończeniu kursu odbywa sie drugie kolokwium, także ok. 2 godzinne, oceniane w skali od 0 do 100 punktów (z krystalografii rentgenowskiej).

Ocena - identyczna z wykładu i ćwiczeń - wystawiana jest na podstawie sumarycznej liczby punktów zdobytych odniesionych do maksymalnej liczby punktów możliwych do zdobycia.

Punkty zdobyte (x) przeliczane są na oceny w/g skali:

x>90% max. liczby punktów (mlp) ocena 5+ celująca

80% < x < 90% mlp ocena 5

70% < x < 80% mlp ocena 4+

60% < x < 70% mlp ocena 4

50% < x < 60% mlp ocena 3+

40% < x < 50% mlp ocena 3

x < 40% mlp ocena 2

Możliwa jest ustna poprawa na wyższą ocenę w przypadku przekonania studenta, że jego wiedza i umiejętności z tego przedmiotu zasługują na wyzszą ocenę. Poprawa ustna na wyższą ocenę możliwa jest po indywidualnym umówieniu się z osobą prowadzącą ten przedmiot.

Praktyki zawodowe:

nie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Wykład, 20 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Hoser, Krzysztof Woźniak
Prowadzący grup: Anna Hoser, Marta Kulik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Ludwika Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: (+48) 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)