Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Theoretical Chemistry A

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-2EN-TCALE1M
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Theoretical Chemistry A
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe w semestrze 1M (studia w języku angielskim)
Strona przedmiotu: http://tiger.chem.uw.edu.pl/staff/tania/ltch.html
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Znajomość matematyki i fizyki na poziomie A (w przypadku matematyki także "0") kształcenia tych przedmiotów dla I roku studiów w Wydziale Chemii UW lub na poziomie równoważnym, podstawowe umiejętności pracy z komputerem.

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Przedstawienie podstawowej wiedzy o metodach obliczeniowych chemii kwantowej i termodynamiki statystycznej, ich zakresie stosowalności oraz oczekiwanej dokładności w rozwiązywaniu zagadnień chemii strukturalnej, spektroskopii, termochemii,oraz teorii reaktywności chemicznej.

Pełny opis:

Wykład ma za zadanie

a) przedstawić systematycznie wiedzę potrzebną do świadomego wykorzystania metod teoretycznej w chemii

b) zapoznać studenta z podstawowymi metodami teoretycznego opisu struktury elektronowej molekuł

c) zapoznać studenta z podstawowymi ideami termodynamiki statystycznej i metodami jej zastosowań w chemii

Podczas wykładu przedstawione zostaną następujące zagadnienia:

Teorie opisu struktury elektronowej oparte na funkcji falowej: methody SCF, CI, MP, i CC.

Teoria funkcjonału gęstości: metody LDA, GGA, TD-DFT. Metody stosowalne do wielkich molekuł: metody lokalne, półempiryczne, metody QM/MM.

Metody opisu ruchu jąder w molekułach.

Teoria własności i oddziaływań molekularnych.

Podstawy teorii pasmowej ciała stałego.

Podstawy kwantowej termodynamiki statystycznej i jej zastosowania do równowag chemicznych i teorii szybkości reakcji chemicznych.

Zastosowanie klasycznej termodynamiki statystycznej do opisu gazów i cieczy: rozwinięcie klasterowe, metoda Monte Carlo, metoda dynamiki molekularnej.

Wykład = 30 godzin.

Samodzielne przygotowanie do każdego wykładu (1,5 godziny tygodniowo) = 22 godziny.

Przygotowanie do egzaminu = 28 godzin.

Razem = ok. 80 godzin.

Literatura:

David O. Hayward, "Mechanika kwantowa dla chemików", PWN 2007

Włodzimierz Kołos, Joanna Sadlej, "Atom i cząsteczka", WNT 2007

Włodzimierz Kołos, "Elementy chemii kwantowej sposobem niematematycznym wyłożone", PWN 1984

Efekty uczenia się:

Student zna definicję, zakres stosowalności i oczekiwaną dokładność następujących metod opisu struktury elektronowej: SCF, CI, MP, i CC oraz metod LDA, GGA, i TD-DFT. Potrafi zaproponować odpowiednie metody obliczania własności i oddziaływań molekularnych. Zna podstawy teorii pasmowej ciała stałego. Rozumie podstawy kwantowej termodynamiki statystycznej i zna metody jej zastosowania

do badania równowag chemicznych i teorii szybkości reakcji chemicznych.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin końcowy pisemny (pytania otwarte). Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia Chemii teoretycznej A - laboratorium komputerowe. Warunkime zaliczenia jest uzyskanie 50% możliwych do zdobycia punktów

Praktyki zawodowe:

Nie przewiduje się praktyk zawodowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tatiana Korona, Robert Moszyński
Prowadzący grup: Robert Moszyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tatiana Korona, Robert Moszyński
Prowadzący grup: Robert Moszyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)