Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Theoretical Chemistry Laboratory A

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-2EN-TCALA1M
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Theoretical Chemistry Laboratory A
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe w semestrze 1M (studia w języku angielskim)
Strona przedmiotu: http://tiger.chem.uw.edu.pl/staff/tania/ltch.html
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Znajomość matematyki i fizyki na poziomie A, zaliczenie kursu ,,Wstęp do chemii kwantowej'' lub ,,Podstawy chemii kwantowej''; podstawowe umiejętności pracy z komputerem.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Lepsze zrozumienie idei, przedstawianych na wykładzie ,,Chemia teoretyczna A''. Zastosowanie oprogramowania kwantowochemicznego do opisu wybranych zjawisk chemicznych.

Pełny opis:

Na zajęciach wykorzystywany będzie program Gaussian09 z nakładką graficzną WebMO oraz program do obliczeń symbolicznych wXmaxima. Zakres tematów z chemii kwantowej:

1) Zastosowanie wybranych metod chemii kwantowej (HF, DFT, MP2, CCSD(T)) do obliczenia geometrii równowagowych małych cząsteczek

2) Obliczenia potencjałów jonizacji i powinowactwa elektronowego;

3) Znajdowanie korelacji między własnościami cząsteczek (np. momentami multipolowymi, potencjałami jonizacji itp.) a ich strukturą;

4) Stosowalność wybranych metod chemii kwantowej do znajdowania energii oddziaływania międzycząsteczkowego

5) Badanie ścieżki prostej reakcji chemicznej;

6) Zastosowanie wybranych metod chemii kwantowej do badania elektronowych stanów wzbudzonych;

7) Zastosowanie wybranych metod półempirycznych do badania dużych cząsteczek

8) Wykorzystanie metod termodynamiki statystycznej oraz programu wXmaxima do obliczania funkcji termodynamicznych, stałych równowagi i stałych szybkości reakcji chemicznych

Literatura:

Literatura będzie dostarczona przez wykładowcę

Dodatkowo można wykorzystać wybrane rozdziały z podręczników:

J.P. Lowe, K.A. Peterson Quantum Chemistry

J. Simons An Introduction to Theoretical Chemistry

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć student powinien orientować się w możliwościach zastosowania standardowego oprogramowania kwantowochemicznego do rozwiązywania wybranych problemów chemicznych i fizykochemicznych

Metody i kryteria oceniania:

cotygodniowe pisemne testy (10-15 minut) na początku zajęć (minimum 5 testów) 50-60%,

raporty pisemne/prace domowe - 20-10%,

końcowy test pisemny – 30%.

Do zaliczenia potrzeba 50% punktów.

Dopuszczalne 4 nieobecności pod warunkiem uzupełnienia testów (termin podany w regulaminie, see the web page)

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tatiana Korona
Prowadzący grup: Tatiana Korona
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tatiana Korona
Prowadzący grup: Tatiana Korona
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)